oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

První česko-slovenský distanční e-learningový kurz HELP Rady Evropy

publikováno: 25.05.2017

Díky zapojení České advokátní komory do Evropského programu vzdělávání pro právníky v oblasti lidských práv HELP Rady Evropy mohli advokáti z České republiky a Slovenska absolvovat distanční e-learningový kurz na téma ochrana osobních údajů a práva na soukromí.

 Tento kurz byl vytvořen v rámci evropského programu Human Rights Education for Legal Professionals in the 28 EU countries (vzdělávání pro právníky v oblasti lidských práv v 28 zemích EU), známého též pod názvem HELP in the 28 (HELP ve 28), což je program Rady Evropy financovaný z grantu EU.

Představenstvo ČAK schválilo na svém zasedání v prosinci 2016 účast ČAK v distančním e-learningovém kurzu HELP v 28 Rady Evropy Ochrana osobních údajů a práva na soukromí pod vedením JUDr. Jiřího Nováka, ve spolupráci se Slovenskou advokátní komorou (SAK). Distanční kurz byl pořádán pro 30 účastníků, 15 účastníků z ČAK a 15 účastníků ze SAK, zcela zdarma a v českém jazyce. Jednalo se o historicky první kurz HELP ve 28 Rady Evropy, kterého se účastnili advokáti dvou zemí EU (dále jen „program HELP“).

Po zveřejnění propagačního materiálu o distančním kurzu na webových stránkách ČAK byl kurz okamžitě naplněn, stejně tomu bylo na Slovensku.

Kick off 

Distanční kurz byl zahájen seminářem, tzv. Kick Off, 13. ledna 2017 v Brně v prostorách kanceláře Veřejné ochránkyně práv. Na zahajovacím semináři se účastníci dozvěděli informace o samotném průběhu a implementaci kurzu, byl jim představen národní tutor, včetně jeho úkolů v průběhu kurzu, dále cíle kurzu, hodnotící kritéria, aplikovatelnost v národním právu, na konec přišla na řadu samozřejmě i praktická ukázka, jak pracovat s online kurzem na internetových stránkách od zástupkyně Rady Evropy programu HELP, paní Evy Pastrany. Účastníci si dále vyslechli úvodní odborné příspěvky od JUDr. Jiřího Nováka a slovenského přednášejícího JUDr. Miroslava Chlípaly zaměřené na přehled právní úpravy ochrany osobních údajů a práva na soukromí v mezinárodním právu a právu EU (judikatura, Listina základních práv EU a Evropská úmluva o ochraně lidských práv) a problematiku ochrany osobních údajů z národní perspektivy – národní zákonnou právní úpravu a sekundární legislativu Evropské unie ve slovenském a českém kontextu.

Kick off v Brně - počátkem druhého lednového týdne byl distanční kurz pro vybrané účastníky k dispozici v českém jazyce

O kurzu  

Kurz tvořilo 10 interaktivních modulů rozdělených do tří základních částí: 1. Základní znalosti (právní rámec, klíčové pojmy a hlavní zásady), 2. Konkrétní oblasti (zdravotní údaje, média, e-komunikace, disruptivní technologie a pracoviště), 3. Vymáhání (práva a vymáhání a přeshraniční styk). Účastníci kurzu museli absolvovat pět povinných modulů, z pěti volitelných modulů druhé části si museli vybrat a absolovat minimálně dva. V rámci samotného kurzu měli účastníci na internetových stránkách programu HELP možnost využívat diskusní fórum a sdílet své poznatky s ostatními účastníky kurzu nebo klást dotazy národnímu tutorovi v případě doplňujících otázek při studiu. Fórum bylo také formou komunikace, kterou využíval národní tutor v případech, že chtěl účastníky informovat o záležitostech spojených s kurzem.

Kromě získaných znalostí a dovedností byl pro účastníky motivační i zisk originálního certfikátu HELP Rady Evropy, ale také studijní pobyt ve Štrasburku pro dva účastníky kurzu, kteří složili test v dřívějším termínu. Kritériem výběru uchazečů o pobyt ve Štrasburku, jehož náklady byly plně hrazeny z finančních prostředků programu HELP, byl samozřejmě co nejvyšší počet získaných bodů v závěrečném testu. V soutěži o pobyt ve Štrasburku se stal Mgr. Matúš Švanda nejlepším českým účastníkem, za Slovensko pak test nejlépe složil Mgr. Peter Bartoš. Tito advokáti se ve dnech 20. a 21. března 2017 zúčastnili studijního pobytu ve Štrasburku a se svými osobními zkušenostmi z kurzu se podělí se čtenáři níže. 

Mgr. Matúš Švanda a Mgr. Peter Bartoš v rámci studijního pobytu ve Štrasburku v budově Rady Evropy.

Kurz skončil 31. března 2017, tj. do tohoto data měli účastníci vyplnit závěrečný test, aby mohli, v případě jeho úspěšného absolvování, obdržet originální certifikát od Rady Evropy. Kurz úspěšně absolvovalo 25 účastníků.

Jako jeden z patnácti českých advokátů jsem dostal možnost účastnit se online kurzu s názvem ,Ochrana osobních údajů a právo na soukromíʻ. Jelikož kurz vytvořila a organizuje Rada Evropy, kladl se v něm důraz hlavně na přesah Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (Evropské úmluvy) do příslušné problematiky. Jako advokátovi zvyklému aplikovat zákon o ochraně osobních údajů a v poslední době také pilně studujícímu nařízení GDPR mi tak kurz poskytl zejména širší pohled na řešení otázek spojených s ochranou soukromí a osobních údajů. Za hlavní přínos kurzu tedy považuji uvědomění si, že ochrana osobních údajů není jen předmětem národní a unijní legislativy, ale zejména odrazem lidských práv garantovaných na evropské úrovni Evropskou úmluvou.

Kurz samotný probíhal na online platformě Rady Evropy umožňující integraci vícero výukových médií. Účastníkům kurzu tak byly k dispozici texty a průběžné testové otázky, ale také např. výuková videa. Od běžného e-learningového materiálu se kurz odlišoval rovněž stálou ‘digitální přítomností‘ národního tutora, což byl úkol, který plnil JUDr. Jiří Novák. V průběhu kurzu nám poskytoval další materiály, a celému procesu výuky tak dodal potřebnou interaktivitu.

Výhodou kurzu samozřejmě byla jeho přístupnost odkudkoli, jelikož byl k dispozici online. Odpadl tak problém s přizpůsobením studia časovým možnostem každého z účastníků. Platforma Rady Evropy umožňovala také diskusi a kontakt s ostatními účastníky kurzu.

Nabídne-li v budoucnu Česká advokátní komora obdobný kurz, mohu jeho absolvování jen doporučit,uvedl brněnský advokát a účastník pobytu ve Štrasburku Mgr. Matúš Švanda.

Slovenský advokát, Mgr. Peter Bartoš, by kurz taktéž doporučil. „Uplynul už nejaký čas odvtedy, čo som sa naposledy prelúskával učebnými osnovami, a nemôžem povedať, že by ma v tomto smere chytala nostalgia. Možnosť prihlásiť sa na online kurz Ochrany osobných údajov a práva na súkromie som však bez váhania využil. Na rozdiel od študentských čias ma tentokrát čakala e-learningová platforma Rady Európy s prehľadnou štruktúrou, jednoduchým ovládaním a hromadou užitočných informácií vo forme videí, prezentácií a linkov, a to všetko v oblasti, ktorej sa profesionálne a rád venujem. Osobitný dojem vo mne zanechali videá s rozhovormi so sudcami ESĽP. Kurz som absolvoval v prevažnej miere po večeroch v dvojhodinových intervaloch. Po opätovnom prihlásení do systému som automaticky pokračoval v štúdiu z bodu, v ktorom som sa naposledy odhlásil. Celkovo mám pocit, že čas, ktorý som kurzu venoval, bol strávený efektívne, teda učením sa, a nie hľadaním informácií či riešením akýchkoľvek technických problémov. Po obsahovej stránke ma kurz donútil podrobnejšie skúmať (a pochopiť) pôvod a podstatu ochrany osobných údajov. Z osobnej skúsenosti riešenia zadaní v oblasti ochrany osobných údajov som tento širší kontext nemal možnosť spoznať. Môj pohľad na ochranu osobných údajov sa po absolvovaní kurz zmenil, je komplexnejší a viac vyvážený. Ani využiteľnosť informácií v praxi však nezaostávala. Kurz obsahoval kvantum relevantnej judikatúry (prevažne ESĽP), prehľadne rozdelenej do tematických okruhov. Veľmi dôležitý lokálny rozmer dodával kurzu jeho tútor, JUDr. Jirka Novák, dopĺňaním informácií z českej právnej praxe ako aj iniciovaním diskusie medzi účastníkmi kurzu k vybraným otázkam. Neostáva mi teda nič iné, ako poďakovať sa tímu, ktorý sa na príprave online kurzu Ochrany osobných údajov a práva na súkromie a jeho českej verzii podieľal a odporučiť kurz všetkým, pre ktorých je ochrana osobných údajov viac než len administratívnou záťažou.“ 

Předávání certifikátů 

JUDr. Petr Poledník, místopředseda ČAK, předává certifikát advokátce Mgr. Lucii Hladěnové. Předávání certifikátů úspěšným absolventům kurzu proběhlo již odděleně, na České advokátní komoře dne 19. května 2017 v prostorách Kaňkova paláce, na Slovensku pak 5. května 2017.

Advokáti obdrželi certifikáty z rukou JUDr. Petra Poledníka, místopředsedy ČAK za účasti národního tutora kurzu JUDr. Nováka a zástupkyně mezinárodního odboru ČAK. Po předání certifikátů pokračovali advokáti v neformální diskusi, ve které vyhodnotili distanční e-learningový kurz jako velmi přínosný, a to vzhledem k aktuálnosti tématu kurzu a ocenili především možnost studia se vzdáleným přístupem, který advokátům maximálně šetří čas a překlad kurzu do českého jazyka. 

Další informace o možnostech vzdělávání v programu HELP naleznete na internetových stránkách České advokátní komory. [1] Dne 11. dubna 2017 rozhodlo představenstvo ČAK pro velký zájem o zopakování kurzu. Zájemci mohou sledovat aktuální informace na webových stránkách odboru mezinárodních vztahů ČAK.[2] 

 

Mgr. LENKA VOJÍŘOVÁ, odbor mezinárodních vztahů ČAK 

Foto Mgr. LENKA VOJÍŘOVÁ, Mgr. BARBORA PETRÁČKOVÁ 

  [1] http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=17379

[2] http://www.cak.cz/scripts/detail.php?pgid=120.