oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Novela zákona o advokacii ve sněmovně

publikováno: 07.03.2017

Dne 2. 3. 2017 projednal ústavně právní výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR novelu zákona o advokacii (sněmovní tisk 853), přičemž již předem bylo avizováno, že bude uplatněna celá řada pozměňovacích návrhů.

Česká advokátní komora měla možnost se na přípravě některých z nich podílet a k ostatním se předem vyjádřit, s výjimkou návrhů poslance Štěpána Stupčuka, které byly rozeslány až před jednáním.

V rámci obecné rozpravy bylo konstatováno, že z podnětu ČAK a se souhlasem Ministerstva spravedlnosti byl předložen původní návrh novely zákona o advokacii, ke kterému se vyjádřily i některé další zájmové skupiny. K návrhu jako takovému nebyly uplatněny zásadní výhrady a mnohé navrhované změny byly shledány prospěšnými a vítanými.  

V rámci podrobné diskuse byly načteny jednotlivé pozměňovací návrhy poslanců Lukáše Pletichy (změna notářského řádu, vinklaření), Marka Bendy (informovaný souhlas při střetu zájmů, rozšíření školitelů u právnických osob i na jiné advokáty než společníky), Jeronýma Tejce [vypuštění rozšíření oprávnění k prohlášení advokáta o pravosti podpisu, započitatelnost praxe zaměstnanců Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM), legislativně-technické změny], a Martina Plíška (vypuštění změn týkajících se poplatku za zkoušku a lhůty pro konání zkoušky).

Za ČAK se k těmto návrhům vyjádřil místopředseda představenstva Mgr. Robert Němec, LL.M., s tím, že k většině pozměňovacích návrhů se Komora staví pozitivně nebo je považuje za přijatelný kompromis. Komora by považovala za užitečné ponechat v návrhu novely rozšíření možnosti advokátů ověřovat podpisy i v případě, kdy to zákon nevyžaduje. Nicméně tyto připomínky nejsou tak zásadního charakteru, a neměly by tudíž ohrozit přejetí tolik potřebné novely. Diskutována byla zejména otázka podmínek výkonu funkce školitele a podmínky pro členství v kontrolní radě a kárné komisi ČAK.

Následně bylo hlasováno o jednotlivých pozměňovacích návrzích, z nichž některé byly v průběhu podrobné rozpravy korigovány či modifikovány. Ze strany ústavně právního výboru sněmovny se schválené pozměňovací návrhy týkají následujících okruhů:

1. správní trestání vinklaření,

2. zavedení analogické úpravy podmínky vysokoškolského vzdělání dle § 5 zákona o advokacii rovněž do notářského řádu,

3. zkrácení vyžadované právní praxe školitele ze tří na jeden rok,

4. rozšíření limitu počtu koncipientů na jednoho školitele ze tří na pět,

5. vypuštění rozšíření oprávnění advokáta činit prohlášení o pravosti podpisu v případech, kdy to zákon nevyžaduje,

6. vypuštění zrušení limitace poplatku za zkoušku a maximální doby, do které musí Komora umožnit uchazeči vykonat zkoušku,

7. započitatelnost právní praxe zaměstnanců ÚZSVM do právní praxe advokátního koncipienta,

8. legislativně-technické změny navržené legislativním odborem.

Zákon byl zařazen k projednání ještě na nynější 55. schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, v případě posunutí v programu by byla novela v druhém a třetím čtení projednána až na další sněmovní schůzi v dubnu 2017.

Účinnost novely zákona o advokacii byla nově navržena od 1. 9. 2017. 

Mgr. Robert Němec, LL.M., místopředseda představenstva ČAK