oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Prohlášení Jednoty českých právníků

publikováno: 26.10.2018

Jednota českých právníků ve spolupráci se všemi právnickými komorami a právnickými stavovskými spolky při příležitosti stého výročí vzniku samostatné Československé republiky a s přihlédnutím k evropskému dění, vydává toto P R O H L Á Š E N Í:

Abychom si mohli vážit sami sebe a dostáli důvěře, kterou nám společnost svěřuje, je čas vyjádřit své přesvědčení a podporu hodnotám, které jsou pro nás důležité a na kterých je náš stát postaven.

1)  Sto let, které uplynuly od vzniku samostatné Československé republiky, bylo doprovázeno úsilím o vybudování demokratického právního státu v nelehkých podmínkách dvacátého století, poznamenaného dvěma světovými válkami, holokaustem, dvěma okupacemi naší země i neustálým úsilím o svobodu a samostatnost. Součástí tohoto úsilí bylo i udržení, obnovení a rozvíjení základních práv a svobod každého člověka. Nebyli jsme vždy vítězi, ale pociťovali jsme o to větší závazek právnické veřejnosti vyvíjet trvalou snahu o vybudování spravedlivého státu. Jednou ze základních a nepominutelných podmínek dosažení tohoto cíle je nejen demokratické uspořádání veřejné moci, ale i reálné zabezpečení práva na soudní ochranu před veřejnou mocí každému, jemuž byla jejím postupem porušena jeho práva, a naplňování principu rovnosti všech. Považujeme za etický imperativ každého právníka, bez ohledu na jeho profesní a stavovské zařazení, usilovat o zachování základních principů demokratického právního státu a úcty k právům a svobodám jednotlivce.

2)  Oceňujeme výsledky procesu emancipace české společnosti po listopadu 1989 i po rozdělení československého státu na dva svébytné a suverénní státní celky, vytvořené na zásadách dělby moci, její demokratické kreace a volné soutěže politických stran.

3)  Za zásadní hodnotu považujeme respektování principů právního státu, mezi které patří nejen nezávislá soudní moc, ale i svobodná, objektivní a nezávislá média, jako základní garant svobody projevu a myšlení. S obavou sledujeme současný vývoj v některých evropských zemích, kde jsou tyto pilíře omezovány snahou o jejich podřízení politickým reprezentacím.

4) Reálné nebezpečí pro Evropu spatřujeme v růstu národní a etnické sebezahleděnosti, xenofobie, antisemitismu a lhostejnosti k utrpení jiných. Za své základní etické poslání tedy považujeme i bezvýjimečné dodržování všech vnitrostátních i mezinárodních závazků vyplývajících z ústavního pořádku České republiky a z mezinárodních dokumentů o lidských právech, včetně dodržování úmluv o ochraně uprchlíků, žen a dětí.   

Vyzýváme proto nejenom právnickou veřejnost, ale i státní instituce, politickou reprezentaci a všechny občany k ochraně všech výše uvedených principů a hodnot.

   

V Praze, ke dni 28. října 2018