oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Prof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc., slaví významné životní jubileum

publikováno: 02.03.2016

Na začátku tohoto roku oslavil významné životní jubileum profesor Květoslav Růžička. Jeho kolegové při této příležitosti připravili Poctu, kterou slavnostně obdržel v polovině ledna. Profesor Růžička byl zároveň oceněn cenou Ligs Awards - Osobnost vzdělávání dospělých - za rok 2015. Tuto cenu uděluje LIGS University (www.ligsuniversity.cz).

 

Pocta prof. JUDr. Květoslavovi Růžičkovi, CSc., k 70. narozeninám

Editor: doc. JUDr. Ing. Bohumil Poláček, Ph.D., MBA, LLM

V českom akademickom právnickom prostredí sa ustálila pekná tradícia uctiť si životné jubileá významných vedeckých osobností zborníkmi vedeckých statí. Jednou z takýchto osobností je prof. JUDr. Květoslav Ružička, CSc., ktorého sedemdesiatinám je venovaný tento text. Zároveň ide príležitosť publikovať kvalitné state.

 

Zborník tvoria tematicky i spôsobom spracovania rôznorodé štúdie, ktoré spája vedecká úroveň. Bez problémov by obstáli v renomovaných recenzovaných vedeckých právnických časopisoch. Vo svojom súhrne dokumentujú obsahovú šírku a hlavne metodologickú rôznosť domácej právnej vedy. V dobrom slova zmysle nesú pečate svojich autorov. Jednotlivé príspevky siahajú od rímskeho práva a teórie práva cez obchodné a občianske právo až po medzinárodné právo. Asi by ostalo len málo odvetví práva a právnej vedy, do ktorých nemožno zaradiť žiadny príspevok.

Zhromaždenie viac ako 40 kvalitných ale ináč odlišných štúdii v jedinom zborníku si zaslúži sympatie.

Pestrosť tém odráža profesionálne smerovanie početného autorského kolektívu, ktorého členovia sú nejakým spôsobom, ale vždy aj sympatiami a úctou spojení s jubilantom. Životné osudy a hlavne profesionálna dráha umožnili prof. K. Ružičkovi ovplyvniť mnohých právnikov odlišného zamerania, ktorých vzorka prispela do tejto pocty.

Pravdepodobne iba časť budúcich čitateľov sa oboznámi s celým rozsiahlym textom posudzovaného zborníka, lebo dobu

právnych polyhistorov žiaľ vystriedali časy stále užšej špecializácie. Väčšina právnikov však v ňom nájde niekoľko prečítaniahodných článkov súvisiacich s ich odborným záujmom. Viaceré state môžu otvoriť cenné vedecké diskusie, lebo spájajú spoločenskú aktuálnosť tém s intelektuálnou príťažlivosťou ich spracovania. Ich zaradenie do toho istého zväzku možno upozorní niektorých čitateľov na intelektuálne dianie mimo ich odboru.

Posudzovaný zborník predstavuje vo svojom súhrne cenný vedecký text s ambíciou osloviť široký okruh právnych vedcov i vzdelaných praktikov. Možno v ňom nájdu zaujímavé state aj ekonómovia a historici. Jeho zverejnenie tak predstavuje záslužný vydavateľský čin a vyjadruje úctu kolegov a žiakov významnej právnickej i vedeckej osobnosti.

 

JUDr. Eduard Bárány, DrSc., Ústav štátu a práva SAV, emeritný místopredseda Ústavného súdu SR