oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Přeshraniční výměna informací o dopravních deliktech, řidičích a řidičských průkazech

publikováno: 06.10.2014

Poslanecká sněmovna schválila vládní návrh novely zákona o silničním provozu a zákona o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel ve znění senátního pozměňovacího návrhu.

Cílem návrhu je transpozice směrnic EU upravujících přeshraniční výměnu informací o dopravních deliktech v oblasti bezpečnosti silničního provozu a výměnu informací o řidičích a řidičských průkazech:

– směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/82/EU, ze dne 25․ 10. 2011, o usnadnění přeshraniční výměny informací o dopravních deliktech v oblasti bezpečnosti silničního provozu (přestupci či podezřelému, který má bydliště v jiném členském státu, bude společně s oznámením o zahájení řízení zaslán informační formulář o přestupku v úředním jazyce členského státu, kde má své bydliště),

– směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/126/ES o řidičských průkazech ze dne 20. 12. 2006 (v roce 2013 Komise zprovoznila síť řidičských oprávnění – RESPER, jejímž prostřednictvím jsou členské státy povinny si vyměňovat informace o řidičských průkazech, které vydaly, vyměnily, nahradily, prodloužily nebo zrušily),

– směrnice Komise 2012/36/EU ze dne 19. 12. 2012, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/126/ES o řidičských průkazech, a směrnice Komise 2013/47/EU ze dne 2. 10. 2013, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/126/ES o řidičských průkazech (dílčí úpravy technických požadavků na výcviková vozidla). Projednávání obdobného návrhu v Poslanecké sněmovně bylo ukončeno s koncem minulého volebního období. 

Těsnou většinou přijatý pozměňovací návrh poslance Stanislava Humla stanovil, že o odstranění vozidla neoprávněně stojícího na pozemní komunikaci, kterou lze užít ke stání jen za podmínek stanovených v § 23 odst. 1 písm. c) zákona o pozemních komunikacích, lze rozhodnout pouze v případě, že na vozidle byl předtím použit technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla a do 24 hodin nebylo požádáno o jeho sejmutí. 

Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny revokoval své původní usnesení, kterým předložil pozměňovací návrh stanovící, že o odstranění vozidla nelze rozhodnout a odtažení vozidla nelze použít, jde-li o vozidlo, které je viditelně označeno jako vozidlo osoby požívající výsad a imunit podle zákona nebo mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána; to neplatí, jestliže takové vozidlo znemožní průjezd ostatních vozidel. Dne 23. 7. 2014 Senát návrh vrátil Poslanecké sněmovně s pozměňovacím návrhem, který opět vypustil pozměňovací návrh poslance Stanislava Humla. Návrh nyní míří k prezidentu republiky.

 

Zdroj: www.psp.cz