oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Pražský právnický podzim 2012

publikováno: 11.01.2013

Kam spěje české právo? V jaké situaci se nachází a co lze dělat pro zlepšení jeho stavu? Jaká je úroveň vymahatelnosti práva a které skutečnosti ji ovlivňují? Existuje jednotný právnický stav a mají být právníci hrdí na sounáležitost s ním? Tyto i jiné otázky se diskutovaly od 1. listopadu do 2. prosince 2012 v Praze.

Účastníci kulatého stolu o aktuálních problémech sociální politiky na pražské právnické fakultě.V průběhu loňského listopadu proběhl pilotní ročník rozsáhlého projektu Pražský právnický podzim 2012, který uspořádalo nakladatelství Havlíček Brain Team. Jedenácti diskusních, konferenčních a seminárních akcí se zúčastnilo více než tisíc přítomných na osmi místech v Praze. V různých formátech, jako jsou konference, besedy, kulaté stoly a právnický klub, vystoupilo přibližně 60 přednášejících, debatérů a diskutujících, vesměs špičkových představitelů právnických profesí a oborů. Významnou obsahovou a organizační spolupráci poskytl Městský soud v Praze, ČAK – pražský region, pražská právnická fakulta, právnický spolek Všehrd, Soudcovská unie ČR, akciová společnost EPRAVO.CZ, advokáti JUDr. Jiří Polanský a JUDr. Marie Cilínková a řada dalších subjektů, z nichž mnohé se staly partnery PPP 2012.

Proč vznikla myšlenka Pražského právnického podzimu

Zakladatel projektu a ředitel nakladatelství Karel Havlíček k tomu říká: „Moderní stát euroatlantického typu je nazýván státem právním, a právnický jazyk ve světě bez bariér musí sloužit jako srozumitelná lingua franca. Dokud by tomu tak nebylo, nemůže fungovat trh, stát ani občan. Naše právo je bohužel všechno, jen ne lingua franca. Je to chaotická změť stovek a tisíců předpisů, novelizací předpisů, novelizací novelizací. Právník v Česku by měl nosit roušku, protože pracuje v silně znečištěném prostředí. Právo má být nástrojem ochrany občana, ale u nás se často stává spíše brzdou a svévolným regulativním bičem. Proto jsem už dlouhá léta přesvědčen, že právníci jsou povinni zahájit velkou debatu o tom, jak lze právo kultivovat, zlepšovat a efektivizovat.“

Konference „Vymahatelnost práva v ČR“

Významnou událostí v právním světě se stala odborná právnická konference „Vymahatelnost práva v České republice“, která se konala dne 7. listopadu 2012, v hotelu Angel´s. Konferenci pořádala Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky.

„Vymahatelnost práva je v řeči běžné i vázané dnes a denně skloňována ve sdělovacích prostředcích. Není to zvlášť hezký pojem na pohled a na poslech, přesto se o vymahatelnosti práva točí filmy, píší romány, vznikají práce odborné i vědecké, stejně jako každodenní hospodské debaty. Vox populi vyjadřuje dojem, že právo je nevymahatelné. Vox populi má ovšem také tu vlastnost, že si často vymahatelnost práva v objektivním smyslu přeje jen tehdy, když jde právo mluvčího ve smyslu subjektivním. Nevymahatelnost protipólu práva – totiž povinnosti – je v tuzemsku nadmíru populární. Obávám se, že v tomto smyslu vox populi není vox dei. Co je však v hlasu lidu božské, je potřeba srozumitelného a rozumného práva. Bez něj je potřeba vymahatelnosti jen utopickou vizí bez reálných nadějí,“ uvedl na konferenci šéfredaktor časopisu Soudce JUDr. Karel Havlíček.

„Obávám se, že jsme bohužel v tomto směru upadli do těžké deprese. Zkuste se zeptat lidí na ulici, zda jim je právo srozumitelné. Taková otázka by nebyla populistická. Taková otázka by byla alespoň náznakem, že si veřejná moc uvědomuje nutnost reflexe dlouhodobě neudržitelného stavu, kdy právo přestává být funkčním prvkem komunikace. Musíme zřejmě řešit různá východiska, především to, do jaké míry souvisí vymahatelnost práva s jeho vnitřní a vnější kvalitou, jaký je vztah mezi přijatelností práva a jeho vymahatelností, což je téma, jemuž je podle mého názoru zapotřebí věnovat mimořádnou pozornost. Odhaduji a také se snažím komentovat, že nepřijatelnost práva je strmou cestou do pekel. Pokud bychom přiřadili právu v objektivním smyslu nějakou vlajkovou barvu a vybrali například podle jistých kritérií fialovou, tvrdím, že nepřijatelnost práva povede dříve či později k fialové revoluci.“

Ředitel Ústavu státu a práva AV JUDr. Jan Bárta zdůraznil ve svém úvodním slovu, že právo vyjadřuje – lépe či hůře – sumu lidských zkušeností. Z tohoto hlediska má podle Bárty rozhodující význam pro faktickou vymahatelnost práva míra dobrovolnosti jeho dodržování.

S hlavními referáty vystoupili na konferenci předseda Nejvyššího správního soudu JUDr. Josef Baxa, přední pražský advokát JUDr. Tomáš Sokol, místopředseda Nejvyššího soudu JUDr. Roman Fiala, předseda Městského soudu v Praze JUDr. Jan Sváček, čestný prezident Soudcovské unie JUDr. Libor Vávra a prezidentka Unie státních zástupců JUDr. Lenka Bradáčová, Ph.D. S obsahem hlavních referátů a bohaté diskuse budou čtenáři seznámeni v časopisech Soudce, Rodinné listy, v dalších periodických publikacích a ve sborníku z konference.

Konference o korupci

Dne 13. 11. 2012 proběhla na půdě Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů v Praze interdisciplinární konference nazvaná „Korupční prostředí v ČR – geneze, závazky, strategie“. Konferenci zahájila rektorka vysoké školy doc. Judita Štouračová a úvodní slovo přednesla místopředsedkyně vlády Mgr. Karolína Peak. Konstatovala, že slovo „korupce“ občas vyvolává hysterii, a informovala o krocích, které vláda v boji proti korupci již vykonala a v budoucnu plánuje.

Petr Mišúr ze sdružení Kairos popisoval zkreslený obraz, který o korupci přinášejí hromadné sdělovací prostředky. Na nejpalčivější korupční případy poté upozornil David Ondračka ze společnosti Transparency International.

Poté vystoupil ředitel Finančního analytického útvaru MF ČR JUDr. Milan Cícer, který popsal procesy a nástroje boje tohoto orgánu proti korupci. V další diskusi vystoupili také gen. Karel Randák, prof. Oskar Krejčí nebo doc. Ilona Švihlíková. Konference se v několika prostorách VŠMVV během celého dne zúčastnily na čtyři desítky posluchačů, kteří vyslechli v závěru shrnutí, podle něhož korupce vzbuzuje hlad po boji a naivní očekávání, která se mnohdy obracejí proti demokracii. Nicméně ačkoli je korupční prostředí prostředím dynamickým, které na jakékoli regulace rychle a sofistikovaně reaguje, je zapotřebí nenechat se odradit spravedlností, která někdy v praktickém pojetí vypadá selektivně.

Kulatý seminární stůl věnovaný otázkám práva a cestování

Kulatý seminární stůl, který se konal dne 15. listopadu 2012 v pražském hotelu Christie, shromáždil kolem jednoho stolu unikátní skupinu odborníků – zástupce Ministerstva financí, Ministerstva pro místní rozvoj, advokáty, soudce, tlumočníky a překladatele, oborníky na problematiku živností, úrazů a náhrad škody, ale také cestovních kanceláří, hotelů, lázeňství a wellnes a v neposlední řadě také příslušných asociací – Asociace cestovních kanceláří, Asociace lanové dopravy, Asociace hotelů a restaurací ČR, Asociace průvodců ČR nebo Asociace wellness.

Jak totiž řekl rakouský filozof Paul Karl Feyerabend ve svém díle „Rozprava k metodě“: „Neexistuje žádná idea, jakkoli stará a absurdní, která by nedokázala zlepšit naše poznání.“ Všechny účastníky debaty, jakkoli byly jejich odbornosti rozdílné, totiž spojilo téma cestování. Ukázalo se, že v této jediné problematice jsou soustředěna mnohá odvětví práva i mnoho dalších disciplín a že problémy spolu souvisejí natolik, že jediný odborník je není schopen v celé šíři pojmout. Kdysi to přesně vystihl americký ekonom českého původu Jaroslav Vanek: „Naneštěstí nebo naštěstí, naše zvědavost se neomezuje hranicemi naší profesní specializace.“

Seminář moderovala a úvodním slovem jej zahájila advokátka a šéfredaktorka Rodinných listů JUDr. Daniela Kovářová. Poté předala slovo zástupkyním Ministerstva pro místní rozvoj Mgr. Marii Kotrlé a Mgr. Renatě Králové, které podrobně shrnuly zásadní změny připravované novely zákona o cestovním ruchu. Jde o novelu implementační, která kromě odstranění současných nedostatků obsahuje povinnosti, k nimž se Česká republika zavázala jakožto členský stát Evropské unie.

Na informace o připravované novele navázal PhDr. Vladimír Přikryl z Ministerstva financí, který hovořil o pojištění a připojištění cestovních kanceláří. „V současné době u nás existuje kolem 1200 až 1600 cestovních kanceláří a agentur, vedle Ministerstva pro místní rozvoj mají dohled vykonávat i živnostenské úřady. Bohužel se jim to příliš nedaří. Nevýhodou také je, že jedinec, který přivede ke krachu cestovní kancelář, se okamžitě pod jiným jménem může otevřít jinou,“ řekl dr. Přikryl.

Přítomný šéf Asociace cestovních agentur dr. Václav Dolejš k uvedenému podotkl, že průvodcovská činnost by měla být podřazena mezi živnosti vázané, nikoli živnosti volné, a upřednostnil zájem většiny před ochranou minorit. V diskusi dále vystoupil soudce Městského soudu v Praze Mgr. Kamil Tojner, který k problematice živnostenského podnikání v oblasti cestovního ruchu uvedl: Živnostenský zákon byl přijat v roce 1991 a k dnešnímu dni byl 134 krát novelizován, tudíž průměrně 6 krát ročně. Opakovaně například mění zařazení průvodcovských živností mezi vázané a zpět na volné, což k právní jistotě v žádném případě nepřispívá.“

K tématu cestovního ruchu se dále vyjádřil předseda Okresního soudu v Kutné hoře Mgr. Petr Franc, který řekl:„Smyslem trestního práva je nastavit ten nejzazší, nepřekročitelný mantinel lidského chování, který by měl zabránit největším excesům, má stanovit jenom ty základní limity, ale nemá stanovovat pravidla hry. Trestní právo má pouze zasáhnout tam, kde někdo zásadním způsobem vybočuje z mezí toho chování. Nelze od trestního práva očekávat, že bude řídit pravidla podnikání v cestovním ruchu, ani v kterékoliv jiné hospodářské oblasti.“

Pražský advokát JUDr. Jiří Vlastník srovnal poté právní úpravu cestovní smlouvy podle stávající právní úpravy a nového občanského zákoníku. „Nový občanský zákoník ruší povinnou písemnou formy smlouvy o zájezdu. V případě ústního uzavření smlouvy o zájezdu je nicméně pořadatel povinen vydat zákazníkovi písemné potvrzení o zájezdu,“řekl Jiří Vlastník. Budoucí právní úprava se stala tématem diskusí také mezi zástupci Asociace lanové dopravy. „Je otázkou, co si v budoucnu počnou majitelé lanovek a vleků,“ řekl Jakub Juračka. „Nový občanský zákoník se totiž k pozemkům a cizím stavbám na nich staví naprosto odlišně, než je tomu dnes.“

Kulatého stolu se dále účastnila předsedkyně představenstva Komory soudních tlumočníků Eva Gorgolová a místopředsedkyně Komory Dagmar De Blasio Denčíková. „Cizinec – turista se nezřídka ocitá v situaci, kdy je tlumočník nebo překladatel nezbytný. Turista se může stát účastníkem dopravní nebo jiné nehody nebo trestné činnosti, ať již jako poškozený, svědek nebo podezřelý (pachatel – obviněný, či dokonce obžalovaný), a ve všech těchto případech má právo na tlumočníka, podobně jako český státní příslušník v zahraničí, pokud vycestuje do členského státu Evropské unie,“ uvedla De Blasio Denčíková.

„Hranice našeho jazyka jsou hranicí našeho světa,“ řekl kdysi filozof Ludwig Wittgenstein. Účastníci kulatého stolu konstatovali, že problematika práva a cestování spojila jednotlivé profese a odbornosti a umožnila vzájemnou výměnu informací. Akci zásadním způsobem podpořila Česká centrála cestovního ruchu CzechTourism a advokát JUDr. Jiří Polanský. Diskuse na toto téma budou v budoucnu určitě pokračovat, podrobnou zprávu o všech debatách a vystoupeních zájemci najdou v prosincovém čísle časopisu Rodinné listy.

Kulatý seminární stůl věnovaný otázkám sociální politiky

V úterý 20. listopadu 2012 proběhl na Právnické fakultě Karlovy Univerzity v Praze kulatý seminární stůl, tentokrát věnovaný otázkám sociální politiky, jemuž poskytl záštitu veřejný ochránce práv Pavel Varvařovský. Aktuálním tématům se po několik hodin věnovali zástupci akademické obce, Ministerstva práce a sociálních věcí, opatrovničtí soudci, advokáti, zástupci neziskových institucí a další zainteresované osoby a instituce.

Seminář moderovala a úvodním slovem jej zahájila advokátka a šéfredaktorka odborného časopisu Rodinné listy JUDr. Daniela Kovářová, která uvedla: „Jedním z principů sociální politiky byl vždy princip subsidiarity, podle něhož je každý povinen nejdříve pomoci sám sobě; nemá-li tuto možnost, musí mu pomoci rodina či jiné společenství a teprve na posledním místě stát. Povinností státu je tedy primárně vytvoření podmínek, aby si každý mohl pomoci sám. Naopak pomoc jednotlivci je na posledním místě až po vyčerpání ostatních možnosti. Dnes jsme se však dostali úplně jinam. Vždyť i podle papeže Jana Pavla II. sociální stát zasahuje a olupuje společnost o její odpovědnost, způsobuje ztrátu lidské energie a přebujelost státních aparátů, které ovládá více byrokratická logika než snaha sloužit občanům; a ruku v ruce s tím jde nesmírné zvyšování výdajů.“

K právě probíhajícím změnám v oblasti sociální politiky se vyjádřila proděkanka Právnické fakulty doc. Věra Štangová: „Současná reforma systému sociálního zabezpečení vede občana k tomu, aby sám sebe připravoval na řešení budoucích sociálních událostí. Občan si tedy si odkládá část vlastní osobní spotřeby pro budoucnost.“ Informovala také přítomné o tom, co vyvolává největší úžas v zahraničí: „Skutečnost, že ženy mají stále důchodový věk odlišný od mužů, a to v závislosti na počtu vychovaných dětí. To v celé Evropě unikátní úprava, u nás odůvodněná historickým vývojem,“ dodala doc. Štangová.

Advokát JUDr. Karel Zuska, který se sociální problematikou dlouhodobě zabývá, řekl: „Nelze přepokládat, že by se v systému sociálního zabezpečení objevilo výrazně více finančních prostředků. Proto musíme do budoucna počítat tím, že dojde k přesunu zátěže financování sociálních služeb ze státu na jednotlivé uživatele a jejich rodinné příslušníky.“ PhDr. Miroslav Macela z Ministerstva práce a sociálních věcík uvedenému doplnil, že v současné době stát systém sociálních služeb dotuje částkou osmnácti miliard. „Původně jsme předpokládali, že prostřednictvím příspěvku na péči akceptují příjemci dávek a jejich rodinní příslušníci síťotvornou roli institucí a zařízení sociální péče, což se bohužel nestalo,“ dodal Macela.

Přítomní se dále v diskusi shodli na tom, že upadá role rodiny, což potvrzuje skutečnost, že se letos poprvé více dětí narodilo mimo manželství než za manželství. Ústavní soudce JUDr. Jiří Nykodým posléze upozornil na nový problém: „Víc než polovina rodičů žije bez uzavření manželství, nicméně české právo takovou situaci nepředpokládá. Co to vytváří za jednotku? Je věcí práva, aby se takovou jednotkou zabýval? Anebo budeme tuto normu, podle níž se chová už více než polovina společnosti, ignorovat? Právo zatím na ni totiž v podstatě nereaguje. My ani nejsme schopni definovat vztah dvacetiletého soužití dvou partnerů, kteří neuzavřeli manželství.“ Účastníci kulatého stolu se rozhodli jej zvát nepojmenovanou rodinou.

Velká očekávání se obracejí k mediaci. Mediátorka PhDr. Dana Potočková přítomné informovala o připravovaných zkouškách mediátorů a doporučila opatrovnickým soudcům, aby mediaci v širší podobě v soudních sporech využívali. „Zahraničí zkušenosti ukazují, že z účastníků, ochotných se podvolit mediaci, se dvě třetiny nakonec dohodnou mimosoudně. Statisticky vzato pak mediace vykazuje 40% úspěšnost ze všech soudních sporů,“ dodala Potočková.

Kam dnešní rodina spěje? Co může změny zastavit a jak bychom na ně měli nejlépe reagovat? „Možná bude východiskem rozšířit institut registrovaného partnerství i na heterosexuální dvojice,“ dodala Daniela Kovářová.

Účastníci kulatého stolu konstatovali, že zvolené téma sociální politiky je v dnešní době značně aktuální, a vyslovili ochotu setkat se nad danou problematikou opět v budoucnu. Podrobný záznam diskuse se všemi příspěvky přinese lednové číslo odborného časopisu Rodinné listy.

Součástí PPP byla také přednáška předsedy Nejvyššího správního soudu JUDr. Josefa Baxy, debata o budoucnosti justice mezi studenty pražské právnické fakulty a vedením Městského soudu v Praze či závěrečná tisková konference. Pražský právnický podzim slavnostně zakončil 12. reprezentační ples Městského soudu v Praze, který se uskutečnil 2. prosince 2012 na Žofíně. Ihned poté se organizátoři začali připravovat na příští ročník.

Na shledanou na Pražském právnickém podzimu 2013!

 

JUDr. Daniela Kovářová, advokátka a šéfredaktorka časopisu Rodinné listy

JUDr. Karel Havlíček, šéfredaktor časopisu Soudce