oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Právník roku 2015: Do právnické síně slávy vstoupil Gerhardt Bubník

publikováno: 01.02.2016

Právníci, kteří se zasadili o své obory práva. Současné úspěchy i celoživotní přínos. To vše přinesl již 11. galavečer celojustiční soutěže Právník roku. Hlavní pozornost se letos upínala k doktoru Gerhardtu Bubníkovi, advokátovi, bývalému vynikajícímu sportovci a stále ještě aktivnímu mezinárodnímu sportovnímu funkcionáři, který vstoupil za svůj mimořádný celoživotní přínos českému právu do Právnické síně slávy.

Galavečer Právník roku, již tradičně pořádaný pod taktovkou České advokátní komory a vydavatelství EPRAVO.CZ, se letos uskutečnil v brněnském Bobycentru. Skleněnou plastiku sv. Yva a titul Právník roku 2015 převzalo deset osobností v sedmi řádných a třech mimořádných kategoriích (Právnická síň slávy, Pro bono, Talent roku). 

Mimo soutěž získala letos cenu sv. Yva ještě osobnost, která si ji za své působení, jež není možné přiřadit k některé z kategorií, rozhodně zaslouží. Tato zvláštní cena za mimořádný přínos české advokacii patří Vladimíru Papežovi, dlouholetému členu představenstva, místopředsedovi ČAK a šéfovi Legislativního kolegia a sekce pro advokátní tarif ČAK.

Ocenění Právník roku může získat každý právník, který v oblasti svého působení dosáhl mimořádných úspěchů a byl nominován odbornou veřejností. Nominace probíhaly přes webové stránky www.pravnikroku.cz a o výsledcích rozhodovala odborná porota složená z předsedů a prezidentů jednotlivých právnických komor a ministra spravedlnosti ČR. Záštitu nad soutěží převzali předseda vlády České republiky, Bohuslav Sobotka a ministr spravedlnosti Robert Pelikán. Spolupracujícími institucemi byly jako již tradičně Notářská komora ČR, Exekutorská komora ČR, Soudcovská unie ČR, Unie státních zástupců ČR, Unie podnikových právníků ČR a Jednota českých právníků.

Za to, že se galavečer Právníka roku vydařil, je třeba poděkovat i partnerům obou pořadatelů. ČAK pak jmenovitě děkuje společnostem: WI-ASS ČR, Unicredit Bank, SynopsIS, Generali pojišťovně, firmě Blažek Praha, nakladatelství Wolters Kluwer, Renomia, pojišťovacímu makléři, Atlas Consulting, DeLonghi Praha, Praetors systems, Prokonzulta a Konkursní noviny.

PŘEHLED VÍTĚZŮ 11. ROČNÍKU CELOJUSTIČNÍ SOUTĚŽE PRÁVNÍK ROKU 

Občanské právo: JUDr. Roman Fiala, místopředseda NS ČR 

Trestní právo: Mgr. Lenka Trešlová, vrchní radová oddělení trestněprávní legislativy Legislativního odboru Ministerstva spravedlnosti 

Obchodní právo: Prof. JUDr. Zdeněk Kučera, DrSc. - vysokoškolský pedagog, Právnická fakulta UK, specializace mezinárodní právo obchodní 

Správní právo: JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D., advokát z Pardubic, AK KVB advokátní kancelář s. r. o. 

Právo duševního vlastnictví: JUDr. Irena Holcová, advokátka a vysokoškolská pedagožka, Ústav autorského práva, práv průmyslových a práva soutěžního PF UK 

Insolvenční právo: JUDr. Ing. Zdeněk Strnad, Ph. D., místopředseda KS České Budějovice 

Občanská a lidská práva a právo ústavní: Doc. JUDr. Jan Kysela, Ph.D., vysokoškolský pedagog PF UK 

Kategorie PRO BONO: Mgr. Jiří Klega, advokát z Rychvaldu, advokátní kancelář Jakovidis, Klega, Partners  

Talent roku: Mgr. Daniel Maroušek, advokátní koncipient v advokátní kanceláři RAKOVSKÝ & PARTNERS s. r. o. 

Zvláštní ocenění za přínos české advokacii: JUDr. Vladimír Papež, advokát, člen představenstva ČAK 

Právnická síň slávy: JUDr. Gerhardt Bubník, LL.M., advokát 

KDO JSOU PRÁVNÍCI ROKU 2015 

Občanské právo: JUDr. Roman Fiala, místopředseda NS ČR

Roman Fiala působí celý svůj profesní život jako soudce, kterým se stal v roce 1989. Soudil u Městského a posléze Krajského soudu v Brně, od roku 2002 je soudcem Nejvyššího soudu ČR. Již pátým rokem zde vykonává zároveň funkci jeho místopředsedy. Roman Fiala má hluboké znalosti v oboru občanského práva hmotného i procesního a dlouhodobě se specializuje na právo dědické. O dědických kauzách nejen rozhoduje na Nejvyšším soudu, ale také přednáší i knižně a časopisecky publikuje. Je například autorem monografie právě k dědickému právu a spoluautorem několika dalších komentářů. Je předsedou komise pro rekodifikaci českého civilního procesu. Externě vyučuje na Masarykově univerzitě v Brně a je činný i v oblasti mediální právní osvěty veřejnosti. Mezi soudci i advokáty je už dnes uznávanou autoritou pro své hluboké znalosti i svou dlouhodobou oddanou práci pro justici. 

Trestní právo: Mgr. LenkaTrešlová, vrchní radová oddělení trestněprávní legislativy Legislativního odboru Ministerstva spravedlnosti

Lenka Třešlová působí jižod roku 2001 ve státní správě, kde se s výjimkou metodické činnosti na Ministerstvu práce a sociálních věd vždy zabývala legislativní činností. Již dvanáct let pracuje na legislativním odboru Ministerstva spravedlnosti v oddělení trestně právní legislativy. Během svého působení připravila nebo se významně podílela na přípravě desítek právních norem v oblasti trestního práva. Věnuje se především zajištění slučitelnosti české právní úpravy s právem EU v oblasti mezinárodní justiční spolupráce a změnám trestního řádu a trestního zákoníku, zejména v oblasti legalizace výnosů z trestné činnosti a korupce a efektivního zajištění, správy a odčerpání nástrojů a výnosů z trestné činnosti. V posledně zmíněné oblasti působí i metodicky a lektorsky. Za dobu svého působení na ministerstvu si vydobyla uznání právnického světa pro své odborné znalosti a kvalitu připravovaných zákonů. Je členkou rekodifikační komise, zpracovává pasáž nového trestního řádu o zajištění věcí, spolu s doprovodným zákonem o jejich správě, a pasáž upravující vykonávací řízení. 

Obchodní právo: Prof. JUDr. Zdeněk Kučera, DrSc. - vysokoškolský pedagog, Právnická fakulta UK, specializace mezinárodní právo obchodní

Zdeněk Kučera je předním českým odborníkem v oblasti mezinárodního práva soukromého a práva mezinárodního obchodu a je emeritním profesorem na katedře obchodního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Je autorem řady odborných publikací a článků do odborných periodik v těchto oborech. Jeho monografie Mezinárodní právo soukromé je základním učebním textem na právnických fakultách v České republice již po několik generací studentů. Profesor Kučera se podílel na legislativní činnosti vlády ČR. V minulých letech významnou měrou přispěl k rekodifikaci soukromého práva, má nezpochybnitelnou zásluhu na textu nového zákona o mezinárodním soukromém právu. Dlouhá léta byl také uznávaným advokátem a rozhodcem pro vnitrostátní i mezinárodní obchodní spory. 

Správní právo: JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D., advokát z Pardubic, AK KVB advokátní kancelář s. r. o.

Stanislav Kadečka je významným představitelem nové vlny českého správního práva. Kromě advokacie působí také jako vedoucí katedry správní vědy a správního práva na Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Je členem Legislativní rady vlády ČR, členem rozkladové komise ČNB a rozkladové komise Ministerstva spravedlnosti a dalších komisí, dále pak členem Legislativní komise Předsednictva Svazu měst a obcí ČR, členem Pracovní skupiny pro řešení aplikace zákona o veřejných zakázkách ÚOHS a členem Arbitrážní komise České basketbalové federace. Díky svému souběžnému působení v advokacii, akademické sféře a v různých legislativních i exekutivních orgánech si přes relativně mladý věk zaslouženě získal respekt a uznání napříč právnickými profesemi. Ve své odborné činnosti zaměřené na oblast veřejného práva se již více než 15 let zabývá zejména problematikou samosprávy (územní i zájmové) a jejího práva, jakož i problematikou správních procesů a soudní kontroly veřejné správy. Je také autorem mnoha publikací, a rovněž má nezanedbatelný podíl na zkvalitňování českých právních předpisů. Nezanedbatelné jsou v posledních letech i jeho rozvíjející se mezinárodní aktivity na poli správního práva a veřejné správy. 

Právo duševního vlastnictví: JUDr. Irena Holcová, advokátka a vysokoškolská pedagožka, Ústav autorského práva, práv průmyslových a práva soutěžního PF UK

Irena Holcová je výraznou osobností v oboru duševního vlastnictví, specializuje se na autorské právo. Je pokračovatelkou nestora novodobé teorie autorského práva, prof. Karla Knapa a působí nejen jako advokátka, ale též v Ústavu autorského práva, práv průmyslových

a práva soutěžního Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Orientuje se nejen v tradičním „uměleckém“ autorském právu, ale i v jeho novodobých podobách jako jsou počítačové programy, databáze, internet a obecně informační společnost. Je autorkou či spoluautorkou celé řady článků a odborných publikací v oboru autorského práva. Významnou měrou se

podílela na koncepci a podobě autorského zákona z roku 2000, jakož i na úpravě licence v občanském zákoníku z roku 2012. Dovedla ke zdárné profesionální dráze v oboru řadu studentů. 

Insolvenční právo: JUDr. Ing. Zdeněk Strnad, Ph. D., místopředseda KS České Budějovice

Zdeněk Strnad je soudcem Krajského soudu v Českých Budějovicích. Působí v oblasti insolvenčního práva a vrací mu svým profesionálním přístupem dobré jméno. Mezi jeho zásluhy patří boj s nedovolenou činností oddlužovacích agentur, které škodí účastníkům insolvenčních řízení a zatěžují insolvenční soudy. Rovněž se sám aktivně podílí na mediální osvětě oddlužení směrem k laické veřejnosti. Je autorem životaschopné části novely insolvenčního zákona, která si klade za cíl zbavit soudy zbytečné administrativy v oddlužení a může celkově zlepšit fungování insolvenčních soudů v České republice. Dříve působil na Ministerstvu zemědělství na pozici zástupce ředitele Odboru státní správy ve vodním hospodářství a s právy povodí. Byl také předsedou výkladové komise pro vodní zákon a členem výkladové komise pro zákon o vodovodech a kanalizacích. Je rovněž autorem či spoluautorem publikací a odborných článků z oblasti vodního práva. Externě přednáší na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. 

Občanská a lidská práva a právo ústavní: Doc. JUDr. Jan Kysela, Ph.D., vysokoškolský pedagog PF UK

Jan Kysela je významný český ústavní právník a odborník v oboru státovědy a politologie. Od roku 2011 působí jako vedoucí katedry politologie a sociologie Právnické fakulty Univerzity Karlovy a už více než půldruhého desetiletí také jako tajemník Stálé komise Senátu pro Ústavu ČR a parlamentní procedury. Literárně se věnuje ústavnímu právu, ústavní teorii a politické vědě, v odborné praxi organickému ústavnímu právu, zejména Ústavě a jednacím řádům parlamentních komor. Je autorem knih o právu na odpor, dvoukomorových parlamentech, zákonodárné delegaci a ústavní teorii, spoluautorem komentářů k Ústavě ČR a Listině základních práv a svobod, napsal desítky časopiseckých a sborníkových statí a byl a je zapojen do četných výzkumných projektů. 

Kategorie PRO BONO: Mgr. Jiří Klega, advokát z Rychvaldu, advokátní kancelář Jakovidis, Klega, Partners

Jiří Klega je partnerem advokátní kanceláře Jakovidis, Klega, Partners, která je dlouhodobě zapojena do aktivit Pro bono aliance. Pomáhají jednak s případy jiným neziskovým organizacím či charitám, a také finančně či organizačně podporují kulturní a sportovní projekty v jejich regionu. K vítězství Jiřího Klegy ale přispěl rozhodně příběh staršího nejmenovaného muže, jemuž již několik let nezištně pomáhá, a to dokonce nejen s právními problémy. Jeho případ – případ méně psychicky zdatného a v životě méně zběhlého jedince – byl názorným obrázkem toho, jak v některých kauzách nemá běžný občan bez advokáta moc šancí domoci se spravedlnosti. V průběhu let se Jiřímu Klegovi podařilo získat neplatícímu klientovi zpět střechu nad hlavou, o níž byl podvodným způsobem šmejdy připraven, zastavit a zúřadovat hrozící exekuce a nyní ho s kolegyní koncipientkou vrací do života tím, že mu obstarali i jednoduché zaměstnání. V poslední době se vedle advokacie věnoval také prosazení návrhu na změnu způsobu ustanovování obhájců ex offo v soudním okrese Karviná. Návrh se podařilo prosadit a způsob ustanovování advokátů ex offo je tam tedy dnes transparentní. Díky tomu teď Karviná slouží jako vzor ostatním soudům v České republice. A věnuje se rovněž pedagogické činnosti, přednáší na VŠB-TUO v Ostravě právo.

Zvláštní ocenění za přínos české advokacii: JUDr. Vladimír Papež, advokát, člen představenstva ČAK

Vladimír Papež je advokát. Od roku 1990 pak vedle práce advokáta působí v představenstvu České advokátní komory. Opakovaně zastával funkci místopředsedy ČAK, současně působil

jako předseda sekce ČAK pro advokátní tarif a jako předseda studijního a legislativního kolegia ČAK. Na práci advokátní komory se tak podílí po celou dobu od jejího vzniku. Je také „průkopníkem“ mediací. V roce 1998 ho Česká advokátní komora vyslala na studijní pobyt do provincie Alberta v Kanadě, aby tam právě z oblasti mediace získal zkušenosti. 

Talent roku: Mgr. Daniel Maroušek, advokátní koncipient v advokátní kanceláři RAKOVSKÝ & PARTNERS s. r. o.

Daniel Maroušek vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze v roce 2012, ihned po skončení studií krátce působil na Ministerstvu spravedlnosti v legislativním odboru, oddělení vnější legislativy. Od začátku roku 2013 sbírá zkušenosti v advokacii jakožto advokátní koncipient, nejprve v advokátní kanceláři Mgr. Arkadyho Alexandrova a od poloviny roku 2014 v advokátní kanceláři RAKOVSKÝ & PARTNERS s. r. o., kde pracuje dodnes. 

Právnická síň slávy: JUDr. Gerhardt Bubník

Gerhardt Bubník maturoval v roce 1953 na Jazykovém (býv. Anglickém) gymnáziu, poté vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. Jako vůbec první Čechoslovák promoval v roce (již jako advokát) na Harvard Law School (LL.M.). Zde také získal cenu Adizon Brown Prize za nejlepší práci v oboru mezinárodního práva soukromého.

V advokacii začínal jako koncipient v Advokátní poradně Olomouc. Již v roce 1961 však díky znalosti angličtiny a němčiny (i dalších jazyků) a díky specializaci v oboru mezinárodního práva soukromého nastoupil do Advokátní poradny č. 1 v Praze, která se specializovala na mezinárodní agendu. Advokátní zkoušku složit v roce 1962. V Advokátní poradně č. 1 pracoval až do r. 1990 (s výjimkou studia v USA).

V r. 1990 založil s dr. S. Myslilem advokátní kancelář Bubník a Myslil (dnes Bubník, Myslil & Partners), ve které dosud pracuje. Specializoval se na mezinárodní obchodní transakce, joint ventures, mezinárodní obchodní arbitráž, privatizaci a investice, autorské a sportovní právo. Na „kontě“ má nejednu velmi významnou kauzu.

Například již v r. 1968 dosáhl v zastoupení vdovy po malíři Kremličkovi u Nejvyššího soudu zásadního judikátu, který posílil ochranu autorů vůči státu a státním nakladatelstvím.

Od r. 1975 zastupoval několik let všech 120 cestujících a posádky, kteří byli na palubě letadla jugoslávských aerolinií, a které se zřítilo v Praze – Suchdole právě před 40 lety. Zastupoval 79 rodin pozůstalých a 41 zraněných přeživších cestujících při uplatňování nároků na náhradu škody. Po několikaleté korespondenci a osobních jednáních se zástupci aerolinií a několika zahraničních pojišťoven v Jugoslávii, Německu a Anglii se podařilo získat ve všech případech velice uspokojivou náhradu škody v devizách, což hodnotu náhrady ještě zvýšilo.

Zastupoval také americké investory v době privatizace. Například Phillip Morris (Tabák Kutná Hora – kupní smlouva na 400 mil. USD, což byla 2. největší investice po Volkswagwen), Bell Atlantic a US West při zakládání českého a slovenského Eurotelu či Kraft Jacobs Suchard (Balírny káv a Figaro).

Byl rovněž členem týmu advokátů, který v r. 1990 v zastoupení společnosti Daewoo po mnoholetém řízení vyhrál arbitráž u Vídeňské obchodní komory s nejvyšším tehdy dosud přiznaným nárokem ve výši cca 100 milionů USD. Šlo o složitou záležitost související s libyjským dluhem vůči ČR.

Mnoho let byl také právním poradce Britského a Japonského velvyslanectví.

Vedle práce advokáta působí již 50 let jako rozhodce v mezinárodních obchodních arbitrážích jak v Česku, tak v cizině (Vídeň, Paříž, Curych), i jako rozhodce ve sportovních věcech u CAS v Lausanne.

Přednášel na odborných konferencích v Itálii, Anglii, Rakousku, Maďarsku, Švýcarsku.

Vedle výše uvedené profesní aktivity měl od mládí druhou „kariéru“, a to sportovní. Nejprve jako aktivní sportovec (1954 -57 reprezentoval v krasobruslení), později jako sportovní funkcionář, mezinárodní rozhodčí a organizátor sportovních soutěží, včetně těch nejvyšších jako jsou ME a MS. 30 let byl členem předsednictva Československého svazu krasobruslení. V letech 1996 - 2010 byl členem předsednictva Mezinárodní bruslařské unie (ISU) a jejím právním poradcem.

Z pověření ISU školil mezinárodní rozhodčí po celém světě a jako právní poradce zastupoval ISU v mnoha arbitrážích a soudních sporech v zahraničí, včetně v řízeních týkajících se dopingových provinění. Od roku 2000 do 2012 byl Gerhardt Bubník předsedou Rozhodčí komise Českého olympijského výboru, která je odvolacím orgánem v dopingových věcech. Rozhodnutí této komise, vypracovaná právě Gerhardtem Bubníkem, vytvořila vůbec první judikaturu ve věcech aplikace a výkladu Světového antidopingového kodexu. Za zásluhy o rozvoj sportu a olympismu mu v roce 2007 Mezinárodní olympijský výbor udělil své nejvyšší vyznamenání - Olympijský řád a v roce 2009 i Cenu Mezinárodního olympijského výboru za boj proti dopingu.

Je rovněž zakladatelem a ex-prezidentem Harvard Club of Prague, který mj. pomáhá českým studentům informacemi a radami při jejich zájmu o studium na Harvard University i na jiných školách v USA. A přispívá též na charitu a věnuje se filantropii.

KATEGORIE TALENT ROKU – představení vítězných prací

Talent roku je kategorií pro mladé právníky jakékoliv právnické profese do 33 let věku, kteří musí pro soutěž vypracovat autentickou písemnou práci – odbornou či literární s tématikou justiční. Vítězné práce naleznete v Bulletinu advokacie č. 3, 4, 5 roku 2016. 

1.místo

Mgr. Daniel Maroušek, advokátní koncipient v advokátní kanceláři Rakovský &Partners v Praze

Název vítězné práce zní: Právo na zákonného soudce ve světle spojení souvisejících věcí.

Daniel Maroušek se věnuje srovnání dvou ústavně zaručených principů týkajících se soudního řízení, a to práva na rychlé a hospodárné vedení řízení a práva na zákonného soudce. Konkrétně se zabývá v práci tématikou spojení dvou řízení vedených rozdílnými soudci u téhož soudu do jednoho řízení, jsou-li dány podmínky pro toto spojení, tedy totožnost věci či totožností účastníků… a práva každého jednotlivce, aby jeho případ byl u soudu rozhodnut jen tím soudcem, který byl nezávisle určen na základě předem stanovených pravidel v rozvrhu práce u každého jednotlivého soudu. V práci dochází k závěru, že princip zákonného soudce je nadřazen principu hospodárnosti a rychlosti řízení, jelikož záruky nezávislého rozhodování jsou samotnou podstatou moderního soudnictví tak, jak ho nyní známe.

2. místo

Mgr. Jan Semík, advokát z advokátní kanceláře Mesthene&Partner v Praze.

Práce Jana Semíka nese název: Advokátní mlčenlivost a aspekty bezpečnosti informací.

Věnuje se specifickému vztahu institutu advokátní mlčenlivosti a bezpečnosti informací nejen z právního úhlu pohledu. Magistr Semík v ní upozorňuje na rozsah, hodnotu a důvěrnost informací, se kterými se advokáti setkávají. Cílem práce je především seznámit čtenáře s bezpečnostními hrozbami a nastínit možná opatření na poli ochrany dat. Neméně se věnuje také hodnocení rizik v rámci ochrany informací v advokátních kancelářích a úvaze nad možnou inspirací čerstvou normou o kybernetické bezpečnosti. 

3. místo

Mgr. Ondřej Novák, advokát z AK Janíková, Novák a partneři z Frýdku-Místku.

Práce Ondřeje Nováka má název: Civilní proces jako hra sui genesis /sui generis/.

Autor se v ní snaží poukázat na to, že v rámci civilního soudního řízení je použitelná disciplína aplikované matematiky známá jako teorie her. Prostřednictvím matematické analýzy lze určit pravděpodobnost úspěchu ve sporu a na tomto základě pak také lze konkrétně stanovit podmínky, za nichž je pro klienta výhodné uzavření smíru.

V současnosti jsou však častou překážkou při sjednávání smíru emoce klientů. A proto právě využití vědecké matematické metody může pomoci k tomu, aby klient nahradil svůj emočně zaujatý postoj k uzavření smíru postojem racionálním. To by ve svém důsledku mohlo vést ke zvýšení počtu smírně uzavřených sporů, a tím i k odlehčení soudní soustavy.