oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Právník roku 2014: Nejvyšší pocta pro Pavla Rychetského

publikováno: 02.02.2015

V pražském Kongresovém centru se uskutečnil jubilejní desátý galavečer celojustiční soutěže Právník roku. Hlavní pozornost se letos upínala k předsedovi Ústavního soudu, Pavlu Rychetskému, který vstoupil za svůj mimořádný celoživotní přínos českému právu do Právnické síně slávy.

Galavečera Právník roku, již tradičně pořádaný pod taktovkou České advokátní komory a společnosti EPRAVO.CZ, se zúčastnilo přes dva a půl tisíce hostů. Skleněnou plastiku sv. Yva a titul Právník roku převzalo deset osobností v sedmi řádných a třech mimořádných kategoriích (Právnická síň slávy, Pro bono, Talent roku). Jsou mezi nimi třeba Petr Vojtek, jeden z hlavních autorů nové Metodiky Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy za bolest a ztížení společenského uplatnění; Tomáš Doležil, autor úspěšného komentáře k zákonu o obchodních korporacích, Tomáš Durdík, soudce angažující se za lepší práva obětí trestných činů anebo emeritní ústavní soudkyně Ivana Janů.

PŘEHLED VÍTĚZŮ 10. ROČNÍKU CELOJUSTIČNÍ SOUTĚŽE PRÁVNÍK ROKU

Občanské právo
JUDr. Petr Vojtek, soudce Nejvyššího soudu

Trestní právo 
JUDr. Jiří Císař, advokát a společník AK Císař a Nesvadba v Ústí nad Labem

Obchodní právo
Mgr. Tomáš Doležil, Ph.D., LL.M., Eur., advokát, společník z AK JŠK v Praze

Právo IT
JUDr. Josef Donát, LL.M., advokát, partner Rowan Legal v Praze

Právo duševního vlastnictví
JUDr. Veronika Křesťanová, Dr., soudkyně Městského soudu v Praze

Správní právo
prof. JUDr. Petr Průcha, CSc., soudce Nejvyššího správního soudu

Občanská a lidská práva a právo ústavní     
JUDr. Ivana Janů, bývalá soudkyně Ústavního soudu

Pro bono
JUDr. Tomáš Durdík, soudce Městského soudu v Praze

Talent roku

1.místo JUDr. Katarína Maisnerová ml., kandidátka soudního exekutora v Praze,

Práce: „Rovnost účastníků v exekučním řízení v roce 2014“

2. místo Mgr. Vít Křížka, advokátní koncipient v AK JUDr. Jaroslava Kalendová v Brně a interní doktorand PF MU Brno,

Práce: „Jak myslí soudce? Krátké zamyšlení nad myšlením soudců a možnostmi jak toho využít“

3.místo Mgr. Vojtěch Mihalík, advokátní koncipient u Mgr. Petr Houžvička, advokát v Břeclavi,

Práce: „Silné a slabé stránky volební kampaně v právním řádu ČR“

Právnická síň slávy
JUDr. Pavel Rychetský, předseda Ústavního soudu

Ocenění Právník roku může získat každý právník, který v oblasti svého působení dosáhl mimořádných úspěchů a byl nominován odbornou veřejností. Nominace probíhaly přes webové stránky www.pravnikroku.cz a o výsledcích rozhodovala odborná porota. Organizátory soutěže Právník roku jsou EPRAVO.CZ, akciová společnost, sídlem Praha 1, Dušní 10 a Česká advokátní komora, sídlem Praha 1, Národní 16.

Záštitu nad soutěží převzali předseda vlády České republiky, Bohuslav Sobotka a ministryně spravedlnosti Helena Válková. Záštitu v době vyhlášení letošního ročníku poskytl také primátor hl. m. Prahy Tomáš Hudeček. Spolupracujícími institucemi byly jako již tradičně Notářská komora ČR, Exekutorská komora ČR, Soudcovská unie ČR, Unie státních zástupců ČR, Unie podnikových právníků ČR a Jednota českých právníků.

Odborná porota již několik let objevuje v rámci kategorie Talent roku výjimečné mladé, začínající právníky do 33 let. Hodnotitelé vyberou na základě předložených písemných prací účastníků tři písemné práce, které jsou finančně ohodnoceny. Na prvním místě se letos umístila JUDr. Katarína Maisnerová ml., kandidátka soudního exekutora v Praze s prací „Rovnost účastníků v exekučním řízení v roce 2014“. Druhou příčku obsadil Mgr. Vít Křížka, advokátní koncipient v AK JUDr. Jaroslava Kalendová v Brně a interní doktorand PF MU Brno. Jeho práce nesla název „Jak myslí soudce? Krátké zamyšlení nad myšlením soudců a možnostmi jak toho využít.“ Třetím Talentem roku pak byl vyhlášen Mgr. Vojtěch Mihalík, advokátní koncipient u Mgr. Petr Houžvička, advokát v Břeclavi s prací „Silné a slabé stránky volební kampaně v právním řádu ČR.“

 

Kdo jsou právníci roku

Petr Vojtek je soudcem Nejvyššího soudu, členem velkého senátu a evidenčního senátu. Působí v senátu specializovaném na náhradu škody (újmy) a právě této agendě se nejvíce věnuje jak v rozhodovací činnosti, tak při vzdělávacích a publikačních aktivitách. Přednáší a školí zejména pro Justiční akademii a Českou advokátní komoru. Je externím spolupracovníkem Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Jako člen redakční rady se podílí na podobě časopisu Soudní rozhledy, přispívá dále zejména do časopisů Právní rozhledy a Obchodněprávní revue. Spoluzaložil Soubor rozhodnutí Nejvyššího soudu a od roku 2001 je stálým zpracovatelem rozhodnutí dovolacího soudu do tohoto sborníku judikatury. Petr Vojtek publikuje především v oblasti náhrady škody, odpovědnosti státu, medicínského práva a pojištění odpovědnosti za škodu. Je jedním z autorů Metodiky Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy za bolest a ztížení společenského uplatnění.

Jiří Císař je prakticky celý profesní život, více než 30 let, advokátem. Působí především v Ústí nad Labem a to po celou dobu, kdy současně poskytuje právní pomoc i na pobočce advokátní kanceláře v Praze. Právní služby pro klienty poskytuje nejenom v oboru trestního práva, ale i ve všech dalších právních odvětvích, včetně práva občanského, obchodního, daňového a dalších. Pokud jde o trestní právo, pak se zaměřuje především na obhajobu klientů v hospodářských trestných činech, násilných trestných činech a trestných činech v železniční dopravě. Podílí se jako předseda sekce České advokátní komory v Praze pro trestní právo na připomínkách k návrhům trestněprávních předpisů a vývoji soudní judikatury, přednáší pro advokátní koncipienty, které také zkouší z oboru trestního práva při jejich advokátních zkouškách.

Tomáš Doležil je společníkem advokátní kanceláře JŠK. Před příchodem do JŠK pracoval 15 let v mezinárodních advokátních kancelářích Linklaters a Clifford Chance. Zaměřuje se na poradenství v oblasti fúzí a akvizic, private equity, korporátní a obchodní právo a oblast technologií, médií a telekomunikací. Radil klientům na mnoha významných domácích i mezinárodních transakcích. Tomáš Doležil je předsedou redakční rady Jurisprudence a členem Poradní skupiny pro legislativu a daňovou problematiku CVCA. Od počátku byl členem rekodifikační komise k zákonu o obchodních korporacích a aktivně se podílel na jeho přípravě. Je také spoluautorem komentáře k zákonu o obchodních korporacích (Wolters Kluwer) a autorem knihy „Koncerny v komunitárním právu.“ (Auditorium 2008).

Josef Donát patří k předním odborníkům v oblasti práva informačních a komunikačních technologií, přičemž k jeho specializaci patří zejména outsourcing, cloud computing, elektronické dokazování či kybernetická bezpečnost. Vede právní tým advokátní kanceláře ROWAN LEGAL, která byla pětkrát v řadě oceněna jako Právnická firma roku v oblasti práva ICT. Z jeho pracovních úspěchů lze vyzdvihnout zejména extenzivní právní podporu při historicky první významné implementaci cloudové technologie Google v bankovním sektoru v České republice či mimořádně rozsáhlý projekt outsourcingu infrastruktury a aplikací telekomunikačního operátora. Byl editorem jedinečné komparativní studie právní úpravy ochrany počítačových programů v celkem 23 jurisdikcích světa a pravidelně přednáší na vysokých školách i prestižních konferencích. V soukromém životě uspěl společně s manželkou jako spoluautor dvou unikátních lidských bytostí, jimž s radostí a láskou poskytuje služby podpory a rozvoje.

Veronika Křesťanová působí od roku 2010 jako soudkyně Městského soudu v Praze v agendě autorské právo a ochrana osobnosti, od roku 2014 i v odvolací civilní agendě. V letech 1992 až 2010 působila v advokacii, po celou tuto dobu spolupracovala s Advokátní kanceláří Kříž a Bělina. Od roku 1994 působí jako odborný asistent Ústavu práva autorského, práv průmyslových a práva soutěžního PF UK v Praze. Od roku 1992 učí na UK v Praze mediální právo a od roku 1999 učí i na FAMU. Před odchodem do justice byla rozhodcem Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR a členem Arbitrážní komise Rady pro reklamu. Podílela se na přípravě autorského zákona a tiskového zákona, spolupracovala i tvorbě pasáže o licenci v novém občanském zákoníku. Je spoluautorkou komentáře k autorskému zákonu (Linde), jakož i k novému občanskému zákoníku v rozsahu licence (Wolters Kluwer) a na učebnice občanského práva v části týkající se autorského práva. Magisterské i postgraduální studium absolvovala na PF UK v Praze.

Petr Průcha vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně (dnešní Masarykova univerzita). Na stejné fakultě od ukončení studia v roce 1976 až do roku 2003 vyučoval správní právo, od roku 1990 zastával pozici vedoucího katedry. V závěru devadesátých let do roku 2003 byl také členem Legislativní rady vlády České republiky. Od července 2003 je soudcem Nejvyššího správního soudu a zastává funkci předsedy senátu. Dodnes také ještě působí na právnické fakultě na částečný úvazek. Je členem její vědecké rady, a stejně tak je i členem vědecké rady Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity. Je také autorem řady odborných publikací z oblasti správního práva.

Ivana Janů, bývalá místopředsedkyně Ústavního soudu začínala profesní kariéru ve Výzkumném ústavu vodohospodářském, poté působila jako vedoucí podnikový právník. V letech 1972 – 1993 byla členkou ČSL, resp. KDU-ČSL (do jmenování soudkyní Ústavního soudu). Po politické změně roku 1989 byla kooptována do České národní rady a následně byla zvolena ve dvojích parlamentních volbách. Za trvání svého poslaneckého mandátu pracovala v ústavně-právním výboru, mandátovém a imunitním výboru a jako místopředsedkyně zahraničního výboru. Zúčastnila se prací na současné Ústavě České republiky. V roce 1992 byla zvolena za vedoucí delegace Parlamentu České republiky v Radě Evropy. V létě 1996 působila v USA na Ohio University jako lektorka se zaměřením na transformaci ve Střední a Východní Evropě po pádu totalitárních režimů. V červnu 2001 byla zvolena Valným shromážděním OSN soudkyní ad litem Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii. Soudkyní a místopředsedkyní Ústavního soudu České republiky byla poprvé jmenována v listopadu 1993 prezidentem Václavem Havlem. Znovu jmenována soudkyní Ústavního soudu České republiky byla 16. září 2004 prezidentem Václavem Klausem.

Tomáš Durdík bezprostředně po absolvování magisterského oboru právo na Právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni v roce 2000 začal působit jako justiční čekatel Městského soudu v Praze, přidělený k výkonu činnosti k Obvodnímu soudu pro Prahu 10. V roce 2004 byl jmenován soudcem s přidělením k výkonu funkce předsedy trestního senátu k Obvodnímu soudu pro Prahu 9, kde působil až do svého přemístění k Městskému soudu v Praze v roce 2011. Zde až do současné doby vykonává funkci předsedy trestního senátu v rámci prvostupňové agendy. Od roku 2002 zároveň pracuje jako dobrovolný právní poradce a člen představenstva Bílého kruhu bezpečí, organizace poskytující odbornou pomoc obětem kriminality. Od roku 2012 byl opakovaně zvolen viceprezidentem tohoto spolku. Od roku 2004 se soustavně věnuje rovněž lektorské činnosti v oboru trestního práva, a to jednak v rámci Justiční akademie, jakož i v rámci Bílého kruhu bezpečí. V roce 2012 se stal členem Komise pro trestní právo Legislativní rady vlády, v roce 2013 pak členem zkušební komise pro advokátní zkoušky pro obor trestní právo a odborným lektorem České advokátní komory. V minulosti byl členem pracovní skupiny Ministerstva spravedlnosti ČR pro přípravu návrhu zákona o obětech trestné činnosti a členem Expertní skupiny Aliance proti domácímu násilí. Vyjma příležitostné publikační činnosti v odborných periodikách je členem autorského kolektivu nakladatelství Wolters Kluver a. s. zpracovávajícího aktuální komentář k trestnímu zákoníku.

Pavel Rychetský nastoupil po studiích jako soudní čekatel u Městského soudu v Praze, kde proti němu bylo posléze zahájeno trestní stíhání v souvislosti s jeho protesty proti politickým procesům s účastníky tzv. majálesových událostí. Soud proto musel opustit. Nastoupil na katedru občanského práva Právnické fakulty UK v Praze, kde působil jako odborný asistent občanského práva hmotného. Po okupaci Československa musel z právnické fakulty odejít a pracoval jako podnikový právník až do konce roku 1989. Pavel Rychetský se v letech tzv. normalizace zapojil do aktivit občanského odporu proti totalitní moci – byl spoluzakladatelem a prvosignatářem Charty 77, publikoval v zahraničních časopisech Listy a Svědectví a v domácím samizdatu. V roce 1989 byl spoluzakladatelem Občanského fóra a jeho republikové rady a do roku 1995 členem Občanského hnutí. Dne 8. ledna 1990 byl jmenován generálním prokurátorem České republiky. Od června 1990 do července 1992 byl místopředsedou vlády ČSFR a předsedou její Legislativní rady s pověřením zabezpečovat koordinaci legislativních prací Čsl. federace a součinnost vlády ČSFR s Federálním shromážděním a vládami ČR a SR. Jako místopředseda federální vlády předložil Federálnímu shromáždění řadu zákonů (např. o Ústavním soudu, o referendu, o vrácení majetku KSČ lidu, restituční zákony a další). Od roku 1992 vykonával advokátní praxi a přednášel politologii na Fakultě mezinárodních vztahů VŠE v Praze. V letech 1996 až 2003 byl senátorem. V letech 1996 – 2003 byl členem ČSSD. Do jmenování místopředsedou vlády ČR zastával funkci předsedy ústavně-právního výboru Senátu Parlamentu ČR, byl členem mandátového a imunitního výboru a organizačního výboru. Od července 1998 byl místopředsedou vlády ČR a do konce funkčního období předsedal Legislativní radě vlády, Radě vlády ČR pro národnostní menšiny, Radě vlády ČR pro záležitosti romské komunity a Radě vlády ČR pro výzkum a vývoj. Od 15. července 2002 do 5. srpna 2003 zastával funkci místopředsedy vlády ČR, ministra spravedlnosti a předsedy Legislativní rady vlády. V letech 1990 až 1992 zastával funkci předsedy Jednoty českých právníků. V roce 1996 založil Nadační fond občanům Prácheňska se zaměřením na sociální oblast regionu. V současnosti je předsedou Jednoty českých právníků a členem vědecké rady právnické fakulty UK v Praze, Právnické fakulty MU v Brně a Právnické fakulty University Palackého v Olomouci. Dne 16. července 2003 vyslovil Senát Parlamentu ČR souhlas s jeho jmenováním soudcem Ústavního soudu a 6. srpna 2003 jej prezident Václav Klaus jmenoval soudcem a předsedou Ústavního soudu České republiky. Prezident Francouzské republiky Jacques Chirac udělil Pavlu Rychetskému dne 12. července 2005 francouzský Řád Čestné legie v hodnosti důstojníka. Prezident Miloš Zeman ho jmenoval předsedou Ústavního soudu pro druhé období 7. srpna 2013.