oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Pozůstalí rodiče mají právo na informace z trestního spisu, vedeného o vyšetřování úmrtí jejich dítěte

publikováno: 10.04.2017

IV. senát Ústavního soudu (soudce zpravodaj Jaroslav Fenyk) vyhověl ústavní stížnosti stěžovatelů a zrušil vyrozumění Policie České republiky, Městského ředitelství policie Brno, o neumožnění nahlédnutí do spisu, vyrozumění Městského státního zastupitelství v Brně o neumožnění nahlédnutí do spisu a vyrozumění Krajského zastupitelství v Brně o odložení podání, neboť jimi došlo k porušení práva stěžovatelů na ochranu rodičovství a rodiny podle čl. 32 odst. 1 a právo na spravedlivý proces podle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Ve zbývající části byla ústavní stížnost odmítnuta pro nepřípustnost. Ve věci náhlého úmrtí novorozeného syna stěžovatelů bylo v roce 2014 zahájeno trestní řízení pro trestný čin usmrcení z nedbalosti, k němuž mělo dojít tak, že stěžovatelé odmítnutím hospitalizace svého tehdy týden starého syna měli způsobit pozdní odhalení zdravotních komplikací, které následně vedly k jeho smrti. Na základě stížnosti stěžovatelů státní zástupkyně usnesení policejního orgánu o zahájení trestního stíhání zrušila, protože nebyla prokázána příčinná souvislost mezi jednáním stěžovatelů a úmrtím dítěte. Policie následně věc odložila, protože podle ní nešlo o podezření z přečinu.

Po skončení trestního řízení - v květnu 2015 stěžovatelé podali žádost o umožnění nahlédnutí do spisu s tím, že si jako rodiče zesnulého nezletilého přejí seznámit se se skutečnostmi, které byly v souvislosti s prošetřováním úmrtí jejich syna zjištěny. Policie jim zaslala ústavní stížností napadené vyrozumění, že v době ukončení prověřování věci byli stěžovatelé v postavení podezřelých, kteří nejsou uvedeni ve výčtu osob oprávněných nahlížet do trestního spisu podle trestního řádu, a proto jim nahlížení nelze umožnit. Stěžovatelé posléze neuspěli ani u Městského státního zastupitelství v Brně, na které se obrátili s žádostí o přezkum důvodů odepření nahlédnutí do spisu, ani později u Krajského státního zastupitelství v Brně. Stěžovatelé se poté obrátili na Ústavní soud s tím, že znemožněním nahlédnutí do spisu bylo porušeno jejich právo na respektování soukromého a rodinného života, a také právo na účinné vyšetřování.

Ústavní soud dospěl k závěru, že ústavní stížnost je důvodná. Ve svém odůvodnění poukázal také na svůj dřívější nález sp. zn. III. ÚS 1956/13, jehož závěry jsou pro projednávaný případ relevantní. Stěžovatelé proto, že původní řízení bylo fakticky vedeno proti nim, neměli a ani nemohli mít postavení poškozených, a v době, kdy bylo řízení skončeno, a požádali o nahlédnutí do spisu, už ani postavení obviněných. Žádali tedy o nahlížení jako tzv. jiné osoby, které však mají právo nahlížet do trestního spisu ve skončené věci jen za podmínky, že nahlédnutí je potřeba k uplatnění jejich práv. Stěžovatelé však v žádosti takové uplatnění práv výslovně neuvedli a policejní orgán jim proto nevyhověl. Přestože stěžovatelé následně požádali o přezkoumání postupu policejního orgánu státní zastupitelství a zde již uvedli i konkrétní potřebu uplatnit práva - na ochranu osobnosti - již jim vyhověno pro údajnou opožděnost žádosti a nedostatečnou konkrétnost, nebylo.

Ústavní soud v nálezu zdůrazňuje, že stěžovatelé jsou rodiči zesnulého, což má v projednávaném případě zásadní význam. Vztah mezi rodiči a dětmi totiž podléhá zvláštní právní ochraně, nacházející své vyjádření na mnoha místech právního řádu (občanský zákoník, Listina základních práv a svobod) i v mezinárodním právu veřejném (Mezinárodní pakt o občanských a politických právech, Úmluva o právech dítěte).

Ustanovení § 65 odst. 1 věta třetí trestního řádu, kde jsou upraveny podmínky nahlížení do spisu, je dle Ústavního soudu nutné ústavně-konformně vykládat i prizmatem zvláštní ochrany rodičovství ve smyslu čl. 32 odst. 1 Listiny. Pokud tak rodiče v žádosti o nahlédnutí do spisu výslovně neuvedou, které konkrétní právo chtějí uplatnit, není to na překážku umožnění nahlédnutí do spisu, protože práva, která mají „jiné osoby“ v žádosti deklarovat, plynou z jejich rodičovského postavení.

Text nálezu Ústavního soudu sp. zn. IV. ÚS 3526/16 je dostupný  zde.

 

Zdroj: Ústavní soud