oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Pořád se něco děje…

autor: JUDr. Martin Vychopeň
publikováno: 18.02.2013

Přeji Vám vše nejlepší, hodně zdraví a štěstí v roce 2013. Tak musí začít každý slušný novoroční úvodník. Obsahem každého novoročního úvodníku by také mělo být ohlédnutí dozadu a pohled dopředu.

V loňském roce přesáhl počet advokátů magickou hranici 10 000. Je s podivem, že se na trhu ještě všichni stále uživíme. Někteří z nás se však již dnes bohužel živí způsobem, který lze jen stěží označit za čestný. Úskočné postupy při uplatňování zejména bagatelních nároků a dělba přísudků s klienty nepatří zrovna do kategorie slušného výkonu advokacie. Tomu ostatně odpovídala i loňská negativní mediální kampaň, která využila několika nejkřiklavějších případů k obecnému odsouzení celého našeho stavu. Vedla také k obsáhlým diskusím nad tzv. paušální vyhláškou (484/2000 Sb.), které nakonec vyústily v návrh skupiny senátorů na zrušení této vyhlášky k Ústavnímu soudu (sp. zn. Pl. ÚS 25/12). Zbývá jen čekat, jak se Ústavní soud k této problematice, kterou opakovaně projednává, postaví.

Spolu s tím se vyrojila celá řada analytiků, komentátorů a právních samouků. S hrůzou zjišťujeme, kolik různých subjektů fakticky, bez vzdělání, kárné odpovědnosti, povinnosti mlčenlivosti či pojištění poskytuje právní služby. Jen se tomu dnes neříká vinklaření, nýbrž obecně prospěšná činnost či právní servis nebo služba spotřebitelům. Při posuzování tohoto problému možná pomůže první komentář zákona o advokacii, který vyšel v závěru loňského roku pod autorským vedením kolegy Svejkovského.

Zmínil-li jsem počet advokátů, musím zmínit i počet koncipientů, kterých je asi 3500. Takový počet koncipientů vytváří silný tlak na organizaci jejich vzdělávání a kontrolu jejich koncipientské přípravy. Diskuse nad délkou koncipientské praxe jako jednou z možností změny stávajícího stavu nakonec vyvrcholily až nesmyslnými genderovými argumenty. V mediálních diskusích byl však akceptován pouze jediný prvek, jímž byla délka koncipientské praxe, přičemž ostatní zvažované argumenty - narůstající složitost právního řádu, způsob kontroly činnosti školitelů a obsahová náplň praxe samotné zůstaly celkem bez povšimnutí.

Po důkladné analýze ČAK předloží v nejbližší době ministerstvu spravedlnosti návrh novely zákona o advokacii, jehož obsahem je, stručně řečeno, požadavek alespoň pětileté praxe školitele pro přijetí koncipienta a omezení počtu koncipientů na jednoho školitele. Diskuse nad ostatními zmíněnými problémy, zejména obsahem a délkou praxe a povinností školitelů při výkonu jejich činnosti, budou nepochybně dále pokračovat. Nemůžeme ignorovat to, co se děje za naším plotem, a tím míním novelizovanou úpravu délky koncipientské praxe ve Slovenské republice, která dnes činí 5 let. V této souvislosti dodávám, že na počátku tohoto roku proběhlo pracovní setkání zástupců justičních profesí, na němž byly některé základní aspekty této problematiky projednávány, a to především spolupráce při výchově koncipientů a čekatelů, možnost pořádání společných školení, praxí a stáží (ty narážejí na velký číselný nepoměr koncipientů a čekatelů) a v neposlední řadě i obsahovou náplní a kvalitou vysokoškolského studia. Shodně bylo konstatováno, že spolupráce v této oblasti je nezbytná.

Nepochybně jste všichni zaznamenali, že v souvislosti s vyhlášenou amnestií prezidenta republiky musela pružně reagovat i ČAK, která vyšla vstříc všem, kdo byli amnestií jakýmkoliv způsobem dotčeni. I když se nenaplnily první katastrofické scénáře, hlavní nápor žadatelů lze zřejmě teprve očekávat. Na tomto místě musím vyslovit poděkování regionálním zástupcům, kteří první úkony s tím spojené zajišťovali.

Pohledem dopředu zjišťujeme, že letošní rok je rokem sněmovním. Od posledního sněmu advokátů v říjnu uplynou již čtyři roky a představenstvo bude svolávat sněm s datem konání 11. 10. 2013. Na tomto sněmu proběhne volba orgánů advokacie již podle nového, stálého volebního řádu, který nahradil volební řád prozatímní. Nové hlasovací lístky budou obsahovat abecedně seřazené kandidáty, což bude od každého z nás vyžadovat pečlivou úvahu o tom, komu z kandidátů dát svůj hlas.

Sněm je vyvrcholením stavovského života a představenstvo již dnes připravuje návrhy změn některých stavovských předpisů. Pořád se něco děje a advokacie musí průběžně reagovat na aktuální situaci a korigovat právní úpravu, která se nás týká.

Přeji nám všem, abychom uvážlivě a pečlivě na sněmu rozhodovali a abychom správně svými rozhodnutími posílili nezbytné atributy výkonu našeho povolání – svobodu, nezávislost, povinnost mlčenlivosti a odpovědnost.

JUDr. Martin Vychopeň, předseda ČAK