oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Pojištění profesní odpovědnosti za škodu při výkonu advokacie

publikováno: 29.10.2013

V první části článku jsou stručně popsány postupy pojišťovny při řešení nahlášené škody a principy při šetření škodních událostí, ve druhé části jsou pro připomenutí uvedeny některé z povinností pojištěného, které jsou často opomíjeny.

Úprava odpovědnosti za škodu způsobenou advokátem v souvislosti s výkonem advokacie vychází z odpovědnosti bez zřetele na zavinění (tzv. objektivní odpovědnost).

V procesu likvidace pojistných událostí z pojištění odpovědnos­ti je nutno posoudit a rozhodnout důležité otázky:

1.   Odpovídá pojištěný advokát za škodu?

2.   Vznikla poškozenému škoda a jak vysoká?

3.   Existuje příčinná souvislost mezi porušením právní povinnosti a škodou?

Ve většině případů nahlášených škod je snadné zjistit porušení právní povinnosti pojištěným, rovněž tak poškozený ve svém poža­davku na náhradu škody dokáže dostatečně specifikovat svůj poža­dovaný nárok. Ne vždy však tento požadavek koresponduje se ško­dou, související s příslušným pochybením advokáta. Posouzení, zda konkrétní jednání vedlo ke vzniku škody (příčinná souvislost), ob­vykle bývá velice složité. A právě toto posouzení je hlavním úkolem pracovníků pojistitele, kteří mnohdy musí namísto soudu řešit otáz­ky typu: jak by byl býval dopadl spor, pokud by nedošlo k porušení právní povinnosti advokátem (např. nebýt zmeškání lhůty pro vyjá­dření ve věci proti uplatněnému nároku, lhůty pro podání odporu proti platebnímu rozkazu, lhůty pro podání odvolání...).

V  těchto případech, kdy se soud věcně nezabývá předmětem spo­ru a rozhoduje na základě procesní chyby jednoho z účastníků spo­ru, je obzvlášť důležité řádně v hlášení škodu popsat a doložit ji dů­kazy a tvrzeními, jež měly být použity při vedení sporu, a pomoci tak pojistiteli určit s co možná největší mírou pravděpodobnosti, jak by soud v daném sporu pravděpodobně rozhodl, nebýt pochy­bení. Pokud by spor dopadl pro klienta stejně, i kdyby pojištěný ad­vokát ve vedení sporu nic neopomenul či nezanedbal, nejednalo by se o škodu, jež vznikla v souvislosti s porušením právní povinnosti advokátem. Jednalo by se o očekávatelný výsledek, nikoliv o škodu, za kterou by pojištěný odpovídal, a tedy by se ani nemohlo jednat o škodu hrazenou z pojištění odpovědnosti za škody.

O vztah příčinné souvislosti se jedná, pokud vznikla škoda násled­kem výkonu advokacie, tj. pokud by nedošlo k pochybení advokáta, mohl by klient právo úspěšně uplatnit.

Bohužel, někdy se ani při vynaložení nejvyššího úsilí nepodaří nalézt odpověď na výše uvedené otázky a je třeba vyčkat soudní­ho rozhodnutí.

Podrobnější informace najdete v publikaci od kolektivu autorů: Svejkovský, J., Vychopeň, M., Krym, L, Pejchal, A. a kol. - „Zákon o advokacii. Komentář. “ (viz § 24 Odpovědnost za škodu).

Povinnosti pojištěných

Povinnosti pojištěných jsou uvedeny v Rámcové pojistné smlou­vě č. 2904309313 sjednané mezi ČAK a Generali Pojišťovna a. s., resp. aktuálně v Dodatku č. 23. S ohledem na vývoj hlášených škod si však dovolíme připomenout některé z nich, jež jsou v poslední době ve větší míře pojištěnými porušovány. Veškeré povinnosti jsou dány zákonem o advokacii, příslušnými právními předpisy, Všeobec­nými pojistnými podmínkami VPPO 98 a SPPO 99, od 1. 1. 2012 PROFI 2005 a Rámcovou pojistnou smlouvou.

Jednou z povinností pojištěného je, že musí neprodleně, bez zby­tečného odkladu, po uplatnění náhrady škody ze strany poškozeného, písemně, faxem nebo e-mailem informovat pojistitele, a to prostřednic­tvím společnosti WI-ASS ČR s. r. o. Pro potřeby tohoto nahlášení je na stránkách www.wiass.cz, v sekci Česká advokátní komora zveřej­něn postup při hlášení škody a jsou zde také k dispozici další poža­dované formuláře.

Další z povinností je, že pojištěný není oprávněn k tomu, aby bez předchozího souhlasu pojistitele zcela nebo zčásti uznal nebo vyrovnal nárok na náhradu škody. Pokud tuto povinnost pojištěný poru­ší, pojistitel není jeho uznáním závazku k náhradě škody vázán při rozhodování o poskytnutí pojistného plnění.

Další ujednání

Za důležité považujeme zdůraznit i další ujednání, kdy v přípa­dě uznání nároku klienta bez vědomí pojistitele a soudního smíru uzavřeného mezi pojištěným a klientem bez vědomí pojistitele je důvodem pro odmítnutí pojistného plnění, resp. pro snížení pojist­ného plnění až na nulovou hodnotu. Totéž platí pro případ pravo­mocného rozhodnutí soudu o přiznání nároku na náhradu škody klientovi vůči pojištěnému na základě nečinnosti pojištěného (pla­tební rozkaz, rozsudek pro zmeškání), nebo na základě uznání ná­roku klienta (rozsudek pro uznání), nebyl-li takovýto postup dohod­nut předem s pojistitelem.

WI-ASS je tu pro vás již 20 let

Společnost WI-ASS ČR, s. r. o., nezávislý finanční subjekt, slaví v letošním roce výročí dvacetiletého působení na českém trhu. Dů­kazem dlouholeté a úspěšné činnosti WI-ASS ČR, s. r. o., je mno­ho věrných a spokojených klientů.

Společnost WI-ASS ČR, s. r. o., pomáhá svým klientům při hláše­ní škod, jež při výkonu advokacie mohou vzniknout, s cílem poskyt­nout maximální podporu a zázemí. Naši specialisté vzniklou škodu telefonicky či osobně s advokátem konzultují a radí mu při komple­tování podkladů nezbytných pro samotnou likvidaci škody. Na je­jich kvalitě pak totiž závisí rychlost, s jakou bude likvidace vyříze­na. Zároveň jsme připraveni jednat s pojišťovnou ve věci zjištění stavu rozpracovanosti šetřené škody a následně při případném rozporování závěru šetření.

S ohledem na urychlení celého procesu je potřeba věnovat hláše­ní škody náležitou pozornost. Budete-li proto potřebovat informace ohledně škodních událostí, obracejte se na:

WI-ASS ČR, s. r. o.

Ostružnická 362/3

779 00 OLOMOUC

Kontaktní osoba:

Martin Schenk (schenk@wiass.cz, mob.: 605 298 335).