oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Pacht obchodního závodu

autor: PhDr. Vladimír Pelc, Mgr. Petr Pelech
publikováno: 31.05.2016

§ 32b
Pacht obchodního závodu
(1) Pachtýř obchodního závodu, který má písemný souhlas propachtovatele k odpisování, postupuje při uplatňování odpisů hmotného majetku a nehmotného majetku obdobně podle ustanovení o odpisování při zajištění dluhu převodem práva.
(2) Při pachtu obchodního závodu se zvyšuje výsledek hos-podaření u
a) pachtýře o
1. rozdíl mezi odpisy podle právního předpisu upravujícího účetnictví a pachtovným,
2. výši pohledávky, která na něj přechází na základě smlouvy o pachtu obchodního závodu, a to ve výši, v jaké ji neuhradil propachtovateli,
b) propachtovatele o částku ve výši dluhu zachyceného na rozvahových účtech, který přechází na pachtýře na základě smlouvy o pachtu obchodního závodu, a to ve výši, v jaké ho neuhradil pachtýři.
(3) Zvyšování výsledku hospodaření podle odstavce 2 se netýká
a) částky, která byla zaúčtována ve prospěch příjmů,
b) dluhu ze smluvní pokuty,
c) dluhu z úroku z prodlení,
d) dluhu z jiné sankce ze závazkového vztahu,
e) dluhu, na jehož základě vznikl výdaj, pokud jde o výdaj na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů, který byl zaplacen.
(4) Při výpočtu rozdílu mezi odpisy podle právního předpisu upravujícího účetnictví a pachtovným se pachtovné sníží o část určenou k úhradě jiného dluhu vůči propachtovateli; za úhradu jiného dluhu se nepovažuje účtování pachtovného na vrub příslušného účtu dlouhodobého závazku.

Občanský zákoník (§ 2332 až § 2357 OZ) stanoví, že pachtovní smlouvou se propachtovatel zavazuje přenechat pachtýři věc k dočasnému užívání a požívání a pachtýř se zavazuje platit za to propachtovateli pachtovné nebo poskytnout poměrnou část výnosu z propachtované věci. Předmětem pachtu může být jen věc plodivá, plodonosná, přinášející výnos, s plody naturálními nebo civilními. Znakem pachtu je pachtýřovo vlastní přičinění, kdy vlastní prací či jinou činností obhospodařuje věc tak, aby přinášela plody nebo užitky (výnos), jež si přivlastňuje. Je-li propachtován závod, užívá a požívá ho pachtýř způsobem a v rozsahu, v jakém je toho třeba k řádnému provozování závodu. Propachtováním závodu se pachtýř stává věřitelem pohledávek a dlužníkem dluhů, které souvisejí s provozem závodu; z dluhů pachtýř přejímá ty, o jejichž existenci věděl nebo ji alespoň musel rozumně předpokládat. Neudělil-li věřitel souhlas k převzetí dluhu pachtýřem, ručí propachtovatel za jeho splnění. Propachtovatel oznámí bez zbytečného odkladu takto dotčeným věřitelům a dlužníkům, že závod propachtoval.

Dnem zániku pachtu přechází na propachtovatele pohledávky a dluhy, které k závodu náležejí; z dluhů však propachtovatel nabývá jen ty, o jejichž existenci věděl nebo ji alespoň musel rozumně předpokládat. Neudělil-li věřitel souhlas k převzetí dluhu propachtovatelem, ručí pachtýř za jeho splnění. Nabytí pohledávek propachtovatelem se jinak řídí ustanoveními o postoupení pohledávek. Pachtýř oznámí svým věřitelům a dlužníkům, jejichž pohledávky a dluhy pachtýř pachtem závodu nabyl, bez zbytečného odkladu, že pacht zanikl.

Ustanovení § 32b zachovává beze změny předchozí daňověprávní režim, reaguje pouze terminologickými změnami a náhradou pojmů „pronajímatel“ za “propachtovatel“, „nájemce“ za “pachtýř“, „nájemné“ za “pachtovné“, „pronajatý podnik“ za “propachtovaný obchodní závod“ a “závazek“ za “dluh“. Z věcného hlediska zůstává toto i další ustanovení týkající se pachtu (dříve nájmu) nezměněné. Zůstává zachováno přiměřené použití ustanovení zákona o daních z příjmů o odpisování při zajištění dluhu převodem práva, stejně jako postupy pachtýře v případě vyššího či nižšího pachtovného, než je výše účetních odpisů. Bez věcných změn je také ustanovení týkající se převodu dluhů i pohledávek na pachtýře ke dni uzavření smlouvy o pachtu obchodního závodu.

3. V případě, kdy bude na základě souhlasu propachtovatele odpisovat majetek ­pachtýř, bude snižován základ daně o částku hrazeného nájemného, a to jak v situaci, kdy nájemné bude vyšší než odpisy, tak v situaci, kdy nájemné bude nižší než odpisy; přitom bude-li nájemné nižší než odpisy, bude pachtýř povinen o tento rozdíl zvýšit výsledek hospodaření. Obdobně to platí v případě, kdy bude pachtovné (nebo jeho část) určeno k úhradě dluhu vůči propachtovateli obchodního závodu. V zájmu komplexního řešení je upravena problematika převodu dluhů i pohledávek na propachtovatele ke dni uzavření smlouvy o pachtu obchodního závodu.

Z publikace Daně z příjmů. Koupit lze ZDE.