Pacht obchodního závodu


autor: PhDr. Vladimír Pelc, Mgr. Petr Pelech
publikováno: 31.05.2016

Občanský zákoník (§ 2332 až § 2357 OZ) stanoví, že pachtovní smlouvou se propachtovatel zavazuje přenechat pachtýři věc k dočasnému užívání a požívání a pachtýř se zavazuje platit za to propachtovateli pachtovné nebo poskytnout poměrnou část výnosu z propachtované věci. Předmětem pachtu může být jen věc plodivá, plodonosná, přinášející výnos, s plody naturálními nebo civilními. Znakem pachtu je pachtýřovo vlastní přičinění, kdy vlastní prací či jinou činností obhospodařuje věc tak, aby přinášela plody nebo užitky (výnos), jež si přivlastňuje. Je-li propachtován závod, užívá a požívá ho pachtýř způsobem a v rozsahu, v jakém je toho třeba k řádnému provozování závodu. Propachtováním závodu se pachtýř stává věřitelem pohledávek a dlužníkem dluhů, které souvisejí s provozem závodu; z dluhů pachtýř přejímá ty, o jejichž existenci věděl nebo ji alespoň musel rozumně předpokládat. Neudělil-li věřitel souhlas k převzetí dluhu pachtýřem, ručí propachtovatel za jeho splnění. Propachtovatel oznámí bez zbytečného odkladu takto dotčeným věřitelům a dlužníkům, že závod propachtoval.

Dnem zániku pachtu přechází na propachtovatele pohledávky a dluhy, které k závodu náležejí; z dluhů však propachtovatel nabývá jen ty, o jejichž existenci věděl nebo ji alespoň musel rozumně předpokládat. Neudělil-li věřitel souhlas k převzetí dluhu propachtovatelem, ručí pachtýř za jeho splnění. Nabytí pohledávek propachtovatelem se jinak řídí ustanoveními o postoupení pohledávek. Pachtýř oznámí svým věřitelům a dlužníkům, jejichž pohledávky a dluhy pachtýř pachtem závodu nabyl, bez zbytečného odkladu, že pacht zanikl.

Ustanovení § 32b zachovává beze změny předchozí daňověprávní režim, reaguje pouze terminologickými změnami a náhradou pojmů „pronajímatel“ za “propachtovatel“, „nájemce“ za “pachtýř“, „nájemné“ za “pachtovné“, „pronajatý podnik“ za “propachtovaný obchodní závod“ a “závazek“ za “dluh“. Z věcného hlediska zůstává toto i další ustanovení týkající se pachtu (dříve nájmu) nezměněné. Zůstává zachováno přiměřené použití ustanovení zákona o daních z příjmů o odpisování při zajištění dluhu převodem práva, stejně jako postupy pachtýře v případě vyššího či nižšího pachtovného, než je výše účetních odpisů. Bez věcných změn je také ustanovení týkající se převodu dluhů i pohledávek na pachtýře ke dni uzavření smlouvy o pachtu obchodního závodu.

3. V případě, kdy bude na základě souhlasu propachtovatele odpisovat majetek ­pachtýř, bude snižován základ daně o částku hrazeného nájemného, a to jak v situaci, kdy nájemné bude vyšší než odpisy, tak v situaci, kdy nájemné bude nižší než odpisy; přitom bude-li nájemné nižší než odpisy, bude pachtýř povinen o tento rozdíl zvýšit výsledek hospodaření. Obdobně to platí v případě, kdy bude pachtovné (nebo jeho část) určeno k úhradě dluhu vůči propachtovateli obchodního závodu. V zájmu komplexního řešení je upravena problematika převodu dluhů i pohledávek na propachtovatele ke dni uzavření smlouvy o pachtu obchodního závodu.

Z publikace Daně z příjmů. Koupit lze ZDE.