oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Olomoucké právnické dny 2014: Legislativní priority ministryně Válkové

autor: Mgr. Lucia Valentová
publikováno: 21.05.2014

Ve dnech 15. a 16. května 2014 se na půdě Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci uskutečnil VIII. ročník mezinárodní právní konference Olomoucké právnické dny 2014. Tato v právnických kruzích již tradiční konference olomoucké právnické fakulty letos přivítala tři stovky účastníků z tuzemských i zahraničních univerzit, kteří diskutovali o současných otázkách právní vědy i aplikační praxe v 11 nabízených odborných sekcích.

Letošní ročník poctili svou účastí nejen zástupci akademické obce všech čtyř právnických fakult České republiky a různých dalších tuzemských univerzit, ale i soudci Ústavního soudu, Vrchního soudu v Olomouci, praktikující právníci Kanceláře Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu ČR, Kanceláře veřejného ochrance práv, Ministerstva spravedlnosti České republiky i Slovenské republiky, Akademie věd České republiky a Slovenské republiky, Policejní akademie ČR a další zástupci advokátní praxe a veřejné správy. Pozvání přijali i kolegové z blízkých slovenských fakult a institucí, o mezinárodní zkušenosti a názory se přijeli podělit i další kolegové z Polska, Maďarska, Rakouska, Ukrajiny i Ruska.

Úvod konference tradičně patřil plenárnímu zasedání společnému pro všechny účastníky konference. Nová proděkanka pro vědu a výzkum JUDr. Zdenka Papoušková, Ph.D. otevřela konferenci pozdravem účastníkům, představením hostů panelové sekce, kdy pro VIII. ročník konference pozvání přijala ministryně spravedlnosti České republiky prof. JUDr. Helena Válková, CSc., děkan Právnické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě prof. JUDr. Pavol Kubíček, CSc. a soudce Ústavního soudu ČR a rovněž profesor katedry správního práva pořádající fakulty prof. JUDr. Vladimír Sládeček, CSc. a soudce Ústavního soudu ČR, a předáním slova děkance Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci profesorce JUDr. Milaně Hrušákové, CSc. Paní děkanka poděkovala mediálním partnerům konference, přivítala účastníky konference a zejména zdůraznila radost z účasti zahraničních hostů. Před odevzdáním slova paní ministryni prohlásila konferenci za otevřenou.

Ministryně spravedlnosti zaměřila svůj příspěvek na téma „Legislativní priority Ministerstva spravedlnosti v roce 2014“. Přirozeně bylo její snahou na akademické půdě reflektovat první měsíce účinnosti nového civilního kodexu a reagovat na některé otázky, které vyvstaly z této nové situace. Paní profesorka Válková nastínila, že je potřeba při řešení otázek obsáhnout všechny tři úrovně právní politiky, a to legislativní rovinu, rovinu personálně organizační a rovinu aplikační praxe, které jsou na sobě přímo závislé.

Pozitivem, které ministryně ráda konstatovala, je, že nedošlo k naplnění obav z nabytí účinnosti nového občanského zákoníku, které by vedly ke kolapsu justice, což by vyžadovalo akutní zásah. Proto je zde prostor pro pozorování aplikace nové právní úpravy a postupné hodnocení a vyhodnocování potencionálních změn. Paní ministryně ocenila roli Nejvyššího soudu, který vyjádřil ochotu podílet se na vyhodnocování situace a spolupracovat při navrhování případných změn.

Je zřejmé, že po vyhodnocení problémových oblastí bude potřeba tyto oblasti adresovat a řešit.

Ministryně proto připravuje tzv. akutní novelu a tzv. koncepční novelu nového občanského zákoníku. Ne vše je ale potřeba řešit zásahem do zákona. Proto na půdě fakulty zdůraznila úlohu pracovních a expertních skupin pracujících pod záštitou Ministerstva, především skupiny KANCL, Komise pro aplikaci nové civilní legislativy. Pro každou problematickou otázku se KANCL snaží najít řešení, které v mnoha situacích spočívá v překlenutí problému výkladem právní normy, o který se starají experti z různých oblastí soukromého práva. Z činnosti KANCL, která je zveřejněna na internetových stránkách ministerstva, lze dovodit důležitost jakýchkoli dotazů k nové právní úpravě, protože i ten nejmenší postřeh může mít na aplikační praxi zásadní dopad.

Obecně paní ministryně vytyčila několik oblastí, ve kterých se objevila nejednotnost a problém v aplikaci. Z podnětu občanských sdružení je potřeba dále se zaměřit na otázku práv pronajímatelů, Česká stomatologická komora vyjádřila potřebu další diskuze nad úpravou souhlasu, k otázkám od Fondu ohrožených dětí KANCL již stanovisko vydal, odborové organizace zajímá otázka vyloučení aplikace některých ustanovení zákona o veřejných rejstřících, Česká bankovní organizace má další otázky k úpravě právnických osob, závazků a k ustanovením zákona o obchodních korporacích. Profesorka Válková se zabývala i svěřenskými fondy, které jsou otázkou výkladu, ale nezpůsobily otevření „Pandořiny skříňky“, jak se zprvu ministerstvo obávalo. Jako poslední problematickou otázku označila oblast úpravy plných mocí především v notářských zápisech s mezinárodním prvkem.

Větším problémem, který se může objevit až následně s odstupem času, je možná nejednotnost aplikace práva soudy. Nejasná interpretace pojmů a termínů soudy ohrožuje principy právní jistoty a předvídatelnosti práva. Na tento problém se zaměřují nové akademické komentáře připravované k celé civilní legislativě. Paní ministryně však zdůraznila, že osvěta je něco jiného než judikatura a ta musí samotnému rozhodování soudu podle nové úpravy předcházet.

V další části svého příspěvku se ministryně zabývala i dalšími oblastmi právní úpravy, na kterých Ministerstvo pracuje. Koncem roku 2015 by měl být hotový nový trestní řád, navazující na návrh z roku 2002, jehož cílem je především rychlejší a jednodušší trestní řízení. Pro nový občanský soudní řád se sestavuje expertní komise a do konce června letošního roku bude k mezirezortnímu připomínkovému řízení předložen kontroverzní zákon o státních zastupitelstvích. Nová právní úprava počítá se zrušením Vrchního státního zastupitelství, které ale na organizaci justice, co do existence vrchních soudů, nebude mít vliv. Nově se zřídí skupina 20 až 25 odborníků volených na určité období s rozšířenou kompetencí v oblasti stíhání majetkové a hospodářské kriminality, jejíž pouze úzkou část tvoří i korupční jednání.

Pokud je možné shrnout legislativní priority Ministerstva spravedlnosti podle jeho ministryně, jde o vytvoření nových pracovních skupin, které budou podrobně vyhodnocovat aplikaci nového práva v dané oblasti, zejména půjde o skupinu zaměřenou na znaleckou činnost a například na opatrovnické soudnictví, jehož členkou je i děkanka olomoucké právnické fakulty. Za hlavní výzvu svého funkčního období si ale paní profesorka vytyčila vytvoření Strategicko-analytického oddělení, typického pro ministerstva v zahraničí, jehož cílem je dbát na harmonii všech tří oblastí právní politiky, bez ohledu na vedení ministerstva a rozložení politických sil. Toto oddělení si vybere oblasti, ve kterých bude sledovat vývoj aplikační praxe, personálního obsazení příslušného odboru a legislativních prací, které se nebudou muset znovu začínat a znovu odkládat závisle od nového ministra. Na základě evropského vzoru strategie a plánovaní musí přežít politické turbulence. Takovou strategií paní ministryně Válkové je monitorování a řešení problémů s aplikací nového občanského zákoníku v praxi.

Po příspěvku paní ministryně se otevřela debata, do které se aktivně vložil pan profesor Karel Eliáš, autor nového občanského zákoníku, který se vyjádřil k otázce nájmu bytu, smlouvě o zdravotní péči, svěřenským fondům a zvláštní formě plné moci. Následně se slova ujal pan děkan Kubíček na téma Rozhodčího řízení na Slovensku, kdy se kriticky stavěl k pravomoci různých právnických osob založit Rozhodčí soudy a dopad této úpravy na spotřebitelské spory. Plenární zasedání uzavřel profesor Sládeček několika myšlenkami nad Správními orgány jako subjekty správního řízení, čímž předznamenal zaměření zajímavé odborné sekce správního práva, která rozproudila debatu již mezi účastníky společné dopolední panelové diskuze.

Konference po své společné panelové části a obědě pokračovala po zbytek dne a v průběhu pátku jednáními v odborných sekcích. Účastníci mohli diskutovat a reagovat na odporné příspěvky přednášené v češtině, slovenštině a angličtině na téma Půlstoletí principu přednosti práva EU – reflexe 50. výročí rozhodnutí 6/64 Costa vs. ENEL, Daně v roce 2014, Právní formalismus, Nové rodinné právo, Odškodnění újmy na zdraví v pracovním právu, Subjekty správního řízení, Právo duševního vlastnictví, Organizovaný zločin (trestněprávní, trestněprocesní a kriminologické aspekty), První zkušenosti s aplikací nového občanského zákoníku, Žaloby v širších souvislostech a Sociální stát.

IX. ročník Olomouckých právních dnů se uskuteční opět na půdě Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci v tradičním květnovém termínu. Celá odborná veřejnost je již dnes srdečně zvána.

 

Autorka je interní doktorandkou Katedry občanského a pracovního práva Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, lektorkou dovednostních předmětů Centra pro klinické právní vzdělávání PF UP a vedoucí kanceláře Studentské právní poradny při PF UP.