oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Od 1. 7. 2018 budou řízení o předběžných otázkách týkajících se fyzických osob anonymizována

publikováno: 29.06.2018

S ohledem na to, že nedávno vstoupilo v platnost nařízení o ochraně údajů (GPDR)[1], které předchází nařízení, jež bude v budoucnu platit pro orgány Evropské unie[2], rozhodl se Soudní dvůr posílit ochranu údajů fyzických osob v rámci zveřejňování v souvislosti s řízeními o předběžných otázkách.

Připojil se tím k trendu posilování ochrany osobních údajů v kontextu vyznačujícím se nárůstem počtu nástrojů na vyhledávání a šíření, který lze pozorovat ve členských státech. V nedávné judikatuře Soudního dvora se ostatně tento trend odráží rostoucím počtem rozsudků vydaných v této oblasti, a to k otázkám, jako je právo na odstranění odkazu ve vyhledávačích[3], platnost rozhodnutí Komise, kterým se konstatuje, že Spojené státy zajišťují odpovídající úroveň ochrany předávaných osobních údajů[4], platnost dohody PNR (Passenger Name Record data) mezi Evropskou unií a Kanadou[5], odpovědnost správců fanouškovské stránky na Facebooku[6] nebo legalita uchovávání osobních údajů poskytovateli služeb elektronických komunikací[7] .

S cílem zajistit ochranu osobních údajů fyzických osob, kterých se týkají řízení o předběžné otázce, a současně zaručit informování občanů a veřejný charakter soudnictví se tedy Soudní dvůr rozhodl, že u všech řízení o předběžné otázce zahájených od 1. července 2018 nahradí ve všech zveřejňovaných dokumentech jméno fyzických osob, kterých se věc týká, iniciálami. Stejně tak bude odstraněna jakákoliv doplňující informace, která by mohla umožnit identifikaci dotčených osob.

Tyto nové pokyny, které se netýkají právnických osob a u nichž si Soudní dvůr vyhrazuje možnost odchylky v případě výslovné žádosti účastníka řízení, nebo pokud to odůvodňují specifické okolnosti věci, platí pro všechna zveřejnění, ke kterým má dojít v rámci vyřizování věci, od jejího zahájení až do jejího ukončení (sdělení v Úředním věstníku, stanoviska, rozsudky…), jakož i pro označení věci.

K usnadnění citace a identifikace anonymizovaných věcí přidělí Soudní dvůr každé z těchto věcí triviální název podle následujících pravidel:

Nakonec je třeba zdůraznit, že výše uvedená opatření mají zaručit odpovídající ochranu osobních údajů v rámci zveřejňování ze strany Soudního dvora. Nedotýkají se způsobu vyřizování věcí Soudním dvorem a obvyklého průběhu řízení a zejména jednání, která budou nadále probíhat podle stávajících pravidel.[1] Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Úř. věst. 2016, L 119, s. 1). 

[2] Nařízením platným v současnosti je nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. 2001, L 8, s. 1). 

[3] Rozsudek Soudního dvora ze dne 13. května 2014, Google Spain a Google (C-131/12, viz TZ č. 70/14). 

[4] Rozsudek Soudního dvora ze dne 6. října 2015, Schrems (C-362/14, viz TZ č. 117/15). 

[5] Posudek Soudního dvora ze dne 26. července 2017 (1/15, viz TZ č. 84/17). 

[6] Rozsudek Soudního dvora ze dne 5. června 2018, Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein (C-210/16, viz TZ č. 81/18). 

[7] Rozsudek Soudního dvora ze dne 8. dubna 2014, Digital Rights Ireland (C-293/12 a C-594/12, viz TZ č. 54/14) a rozsudek Soudního dvora ze dne 21. prosince 2016, Tele2 Sverige (C-203/15 a C-698/15, viz TZ č. 145/16).