oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Novela zákona o advokacii publikována ve Sbírce zákonů!

publikováno: 18.08.2017

Dne 18. 8. 2017 byla ve Sbírce zákonů pod č. 258/2017 Sb. publikována novela zákona o advokacii, kterou připravila a prosadila Česká advokátní komora.

 Jde o změny především technické, ty podstatné tvoří především tyto okruhy:

1.      Advokátní koncipient a školitel

V oblasti výkonu právní praxe advokátního koncipienta nejde o zásadní změny – upravují se běhy lhůt a nově se zavádí funkce školitele, dosud legislativně neřešená. Školitel je definován jako advokát odpovědný za přípravu advokátního koncipienta. V důsledku pozměňovacích návrhů se nakonec počet advokátních koncipientů na jednoho školitele ustálil na pěti. Postavení koncipientů by se tak mělo spíše posílit, a nikoliv oslabit. Nový systém zkoušek s písemným testem jako předkolem písemné a ústní zkoušky tak, aby jejich předmětem byly opravdu jen otázky praktického výkonu advokacie, není návrhem zákona upraven, neboť advokátní zkušební řád je stanovený vyhláškou Ministerstva spravedlnosti, nikoli zákonem. Nový zkušební řád se však již připravuje.

2.      Posílení kontrolních a kárných pravomocí ČAK

Předmětem novely je i posílení některých kontrolních a kárných pravomocí Komory. Z pohledu organizačního se především významným způsobem navyšuje počet členů kontrolní rady z dosavadních 54 na 70. Z pohledu procesního se zavádějí nové nástroje, jimiž může Komora předběžně omezit advokáta ve výkonu jeho některých činností ještě před tím, než rozhodne v kárném řízení. Tyto pravomoci se týkají zadržení a zajištění knihy o prohlášeních o pravosti podpisu. Nově se zavádí i kárné opatření spočívající v odnětí knihy o prohlášeních o pravosti podpisu a rovněž dočasný zákaz advokátních úschov peněz, cenných papírů a jiného majetku klienta, pokud se advokát dopustil kárného provinění v souvislosti těmito činnostmi.

3.      Vinklaření

Dodatečně, na základě dohody v ústavněprávním výboru Poslanecké sněmovny, byla do novely zákona vložena nová úprava postihu neoprávněného poskytování právních služeb (tzv. vinklaření), a to pro všechny v úvahu přicházející právní profese – advokáty, notáře i exekutory. Skutková podstata nového přestupku zahrnuje neoprávněné poskytování právních služeb a neoprávněné užívání označení licencovaného profesionála (advokáta, notáře, exekutora), a to pro každou profesi zvlášť.

4.      Bezplatná právní pomoc

Pokud se týká pozměňovacích návrhů, zcela zvláštní situace nastala u vládního návrhu zákona o státem zajištěné právní pomoci, jehož principy byly do novely vneseny pozměňovacím návrhem bývalé ministryně spravedlnosti prof. H. Válkové. Dosud známý systém určování advokátů podle § 18 odst. 2 zákona o advokacii se jím rozděluje na tři v zásadě samostatné formy právní pomoci v podobě určování jednak k poskytnutí orientační právní porady (dosud zákonem neupravené patnáctiminutovky), a jednak k poskytnutí právní služby; třetím případem je určení k poskytnutí právních porad osobám v zařízeních pro pobyt cizinců. Toto poskytování právní pomoci hodlá stát tam, kde si žadatel nemůže právní služby zajistit jiným způsobem (kde pro to není zákonný mechanismus), hradit obdobně jako hradí odměnu ustanovování advokátů ex offo. Úprava bezplatné právní pomoci tak pokrývá pouze část právní pomoci, jež by měla být poskytována na náklady státu.

5.      Ostatní

Novela obsahuje ještě některé další změny nekoncepčního charakteru a při projednávání ve sněmovně k ní byly připojeny i novely některých souvisejících předpisů. Parciálně je řešena úprava pojištění advokátů, zákon stanoví nový limit pojištění pro advokátní společnosti a zavádí možnost vyškrtnutí ze seznamu advokátů pro porušení podmínky být pojištěn.Kromě již shora uvedené novely přestupkového zákona, notářského řádu a exekučního řádu byla připojena novela občanského soudního řádu, zlepšující komunikaci mezi soudy a Ministerstvem spravedlnosti ohledně zjišťování působení vinklářů (§ 27 odst. 2 o. s. ř.), a dále jinak nesouvisející novela notářského řádu týkající se upřesnění lhůt pro praxi notářských koncipientů. Z hlediska uznávání jiné právní praxe jako právní praxe advokátního koncipienta byla do zákona vložena praxe zaměstnanců Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Novela nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2017, s výjimkou části věnované bezplatné právní pomoci, tento systém bude účinný až od 1. července 2018.