oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Novela zákona o advokacii prošla Poslaneckou sněmovnou

publikováno: 30.05.2017

Ve středu 24. 5. 2017 prošla novela zákona o advokacii (sněmovní tisk č. 853) třetím čtením a tím i celou Poslaneckou sněmovnou a v nejbližších dnech po skončení stávající schůze bude předána k projednání Senátu.

Šance na přijetí změny zákona se tak výrazně zvyšují, a to i přesto, že v rámci projednávání ve druhém čtení byly do novely vloženy některé pozměňovací návrhy, jež mohou být předmětem další diskuse na půdě senátu. Je však otázkou, zda se i v případě kladného projednání novely v senátu stihne celý legislativní proces tak, aby novela nabyla účinnosti před konáním letošního sněmu ČAK. Bylo by to vhodné, neboť součástí novely je rovněž navýšení počtu členů kontrolní rady z dnešních 53 na 70 členů. Nejde však o jedinou změnu.

Advokátní koncipient a školitel

V oblasti výkonu právní praxe advokátního koncipienta nejde o zásadní změny – upravují se běhy lhůt a nově se zavádí funkce školitele, dosud legislativně neřešená. Školitel je definován jako advokát odpovědný za přípravu advokátního koncipienta. V důsledku pozměňovacích návrhů se nakonec počet advokátních koncipientů na jednoho školitele ustálil na pěti. Postavení koncipientů by se tak mělo spíše posílit, a nikoliv oslabit.

Nový systém zkoušek s písemným testem jako předkolem písemné a ústní zkoušky tak, aby jejich předmětem byly opravdu jen otázky praktického výkonu advokacie, není návrhem zákona upraven, neboť advokátní zkušební řád je stanovený vyhláškou Ministerstva spravedlnosti, nikoli zákonem. Bude tedy záležet na rozhodnutí ministerstva, zda se ke změně zkušebního řádu rozhodne.

Zadržení a odejmutí knihy o prohlášeních o pravosti podpisu

Předmětem novely je i posílení některých kárných pravomocí Komory. Především půjde o novou pravomoc předsedy kontrolní rady podat představenstvu návrh na zadržení knihy o prohlášeních o pravosti podpisu, zjistí-li kontrolní rada, že se advokát v souvislosti s činěním prohlášení o pravosti podpisu dopouští porušení zákona; představenstvo je následně oprávněno knihu až na tři měsíce zajistit. Spolu s tím má být zavedeno nové kárné opatření, spočívající v odnětí knihy o prohlášeních o pravosti podpisu, a to na od šesti měsíců do tří let.

Předběžný a dočasný zákaz advokátních úschov

Nově se zavádí i kárné opatření spočívající v dočasném zákazu advokátních úschov peněz, cenných papírů a jiného majetku klienta, pokud se advokát dopustil kárného provinění v souvislosti se správou majetku klienta. Jde o obdobné opatření jako v případě pochybení advokáta při činění prohlášení o pravosti podpisu; zákaz lze uložit na dobu šesti měsíců až tří let. Rovněž v těchto případech bude mít předseda kontrolní rady právo operativně navrhnout představenstvu předběžné vyslovení zákazu advokátních úschov; toto opatření zanikne, jestliže nebude ve lhůtě tří měsíců proti advokátu podána kárná žaloba, případně dnem právní moci rozhodnutí o této žalobě.

Vinklaření

Dodatečně, na základě dohody v ústavněprávním výboru Poslanecké sněmovny, byla do novely zákona vložena nová úprava postihu neoprávněného poskytování právních služeb (tzv. vinklaření), a to pro všechny v úvahu přicházející právní profese – advokáty, notáře i exekutory. Skutková podstata nového přestupku zahrnuje neoprávněné poskytování právních služeb a neoprávněné užívání označení licencovaného profesionála (advokáta, notáře, exekutora), a to pro každou profesi zvlášť.

Bezplatná právní pomoc

Pokud se týká pozměňovacích návrhů, zcela zvláštní situace nastala u vládního návrhu zákona o státem zajištěné právní pomoci, jehož principy byly do novely vneseny pozměňovacím návrhem bývalé ministryně spravedlnosti prof. H. Válkové. Dosud známý systém určování advokátů podle § 18 odst. 2 zákona o advokacii se jím rozděluje na tři v zásadě samostatné formy právní pomoci v podobě určování jednak k poskytnutí orientační právní porady (dosud zákonem neupravené patnáctiminutovky), a jednak k poskytnutí právní služby; třetím případem je určení k poskytnutí právních porad osobám v zařízeních pro pobyt cizinců. Toto poskytování právní pomoci hodlá stát tam, kde si žadatel nemůže právní služby zajistit jiným způsobem (kde pro to není zákonný mechanismus), hradit obdobně jako hradí odměnu ustanovování advokátů ex offo. Úprava bezplatné právní pomoci tak pokrývá pouze část právní pomoci, jež by měla být poskytována na náklady státu.

Ostatní

Novela obsahuje ještě některé další změny nekoncepčního charakteru a při projednávání ve sněmovně k ní byly připojeny i novely některých souvisejících předpisů. Parciálně je řešena úprava pojištění advokátů, zákon stanoví nový limit pojištění pro advokátní společnosti a zavádí možnost vyškrtnutí ze seznamu advokátů pro porušení podmínky být pojištěn.

Kromě již shora uvedené novely přestupkového zákona, notářského řádu a exekučního řádu byla připojena novela občanského soudního řádu, zlepšující komunikaci mezi soudy a Ministerstvem spravedlnosti ohledně zjišťování působení vinklářů (§ 27 odst. 2 o. s. ř.), a dále jinak nesouvisející novela notářského řádu týkající se upřesnění lhůt pro praxi notářských koncipientů. Z hlediska uznávání jiné právní praxe jako právní praxe advokátního koncipienta byla do zákona vložena praxe zaměstnanců Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Závěr

Přijetí novely zákona o advokacii by znamenalo završení několikaletého úsilí o prosazení změn, které vyplynuly z advokátní a komorové praxe a které mají přispět k další kultivaci profese advokáta. Zároveň s tím by byl představen model bezplatné právní pomoci, který je postaven na kvalifikovaném poskytování právních služeb advokáty, což lze rovněž považovat za úspěch, byť to pro Komoru bude znamenat zvýšenou administrativní zátěž.

Legislativní odbor ČAK