oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Novela marketingové a spotřebitelské soutěže

publikováno: 26.10.2016

Od 1. ledna 2017 nabývá účinnosti nový zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách. Ten byl dlouho diskutován, zejména s ohledem na skutečnost, že zavádí možnost blokovat internetové stránky, na kterých bude provozován nelegální hazard. Pro veřejnost je důležitá ale i změna týkající se spotřebitelských soutěží a loterií, které nebudou příští rok spadat pod zákon o hazardních hrách, ale budou se na ně vztahovat pouze obecné veřejnoprávní předpisy týkající se ochrany spotřebitele.

Problematika marketingových a spotřebitelských soutěží není komplexně upravena. V současné době je tak nutné vycházet ze zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů („zákon o loteriích“), a to konkrétně § 1 odst. 5. Zde jsou jednak definovány zakázané spotřebitelské loterie a dále spotřebitelské soutěže, které se řídí tímto zákonem. Praxe ovšem zná také tzv. marketingové soutěže, které tomuto zákonu nepodléhají. 

Jak to bylo dosud

Spotřebitelskou loterií jsou dle ustanovení § 2 odst. 5 zákona o loteriích soutěže, ankety a jiné akce o ceny, při nichž se provozovatel zavazuje vyplatit účastníkům určeným slosováním nebo jiným náhodným výběrem určitou cenu. A při kterých je podmínkou účasti zakoupení určitého zboží, služby nebo jiného produktu a doložení tohoto nákupu provozovateli. Provozování spotřebitelských loterií bylo až do roku 2000 vázáno na souhlas povolujícího orgánu, bez kterého byly takové loterie plošně zakázány. Od roku 2000 jsou spotřebitelské loterie v principu zakázány, povoleny jsou pouze výjimky u loterií, ve kterých souhrn nepeněžitých výher za jeden kalendářní rok nepřesáhne částku 200 000 Kč a hodnota jednotlivé výhry nepřesáhne částku 20 000 Kč. Tyto spotřebitelské loterie však nadále podléhají oznámení finančnímu úřadu, jež musí být učiněno nejpozději 15 dnů přede dnem zahájení takové loterie.

Společnosti působící na českém trhu tato legislativní změna na přelomu století nezaskočila, změnily pouze pravidla, dle kterých byl zvolen výherce. Zákon o loteriích se totiž vztahuje pouze na ty druhy spotřebitelských soutěží, u kterých je přítomen tzv. prvek náhody ve vztahu k určení výherce. V praxi to pak vypadalo tak, že zákazník si zakoupil určitý počet výrobků, z těch vystřihl čárové kódy a ty v obálce zaslal provozovateli loterie. Ten poté náhodně ze všech přišlých obálek vylosoval tři výherce. Potud jde o spotřebitelskou loterii. Na tu se vztahuje zákon o loteriích a je nutné splnit výše uvedené požadavky, včetně oznámení loterie finančnímu úřadu. Součástí oznámení musí navíc být peněžní vyjádření nepeněžitých výher, které musí provozovatel ocenit v souladu se zákonem č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, což provozovateli přináší další administrativu.

Velká část provozovatelů marketingových soutěží se proto rozhodla ke změně způsobu výběru vítěze a do podmínek soutěží uvádějí například, že zvítězí nejrychlejší správná odpověď, nejoriginálnější slogan pro produkt provozovatele, či nejdelší účtenka za nákup v daném obchodě. Eliminováním prvku náhody se provozovatelé vymanili z povinnosti dodržet výše uvedená zákonná kritéria a mohou i například do soutěže věnovat hodnotnější ceny. Navíc nemusí splnit podmínku notifikace soutěže finančnímu úřadu.

Změna

Od roku 2017 nebudou provozovatelé marketingových soutěží muset vymýšlet způsoby, jak se vyhnout tomuto typu soutěže. Nově totiž (i s ohledem na to, že česká právní úprava byla ojedinělou i ve vztahu k právní úpravě v Německu či Rakousku i dalším státům Evropské Unie) marketingové soutěže nebudou spadat pod režim zákona o hazardních hrách, nýbrž se dle zákonodárce nově jedná o marketingový nástroj. Podmínkou této soutěže je, aby účast na soutěži nepodléhala vkladu soutěžícího. Nákup zboží či služby se v daném případě nepočítá jako vklad.

I marketingové soutěže budou regulovány

Marketingové soutěže, od účinnosti zákona o hazardních hrách, nezůstanou neregulovány – tyto jsou dle ustanovení článku 2 písm. d) směrnice 2005/29/ES obchodními praktikami vůči spotřebiteli a z tohoto titulu se na ně vztahuje zákaz nekalých obchodních praktik dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Marketingová soutěž může být nekalou obchodní praktikou například v případě, že vítězům nebudou předány výhry, nebo některý z účastníků bude ze soutěže vyloučen, ačkoliv splnil všechny podmínky účasti, či dojde k jiným porušením pravidel soutěže. Při porušení zákazu klamavých obchodních praktik je dle ustanovení § 24 odst. 14 písm. d) možné uložit pokutu až do výše 5 milionů korun. Poslední novinkou spojenou s novým zákonem v souvislosti s marketingovými soutěžemi je změna dozorového orgánu, kterým bude namísto dosud příslušného Ministerstva financí, resp. finančních úřadů, Česká obchodní inspekce.

Zdroj: Taylor Wessing