oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Nově založená Unie obhájců České republiky

publikováno: 09.06.2014

Z důvodu nedostatečných pojistek justičního systému na straně státních zastupitelství vzniká Unie obhájců jako protiváha Unie státních zástupců. Nově založená Unie obhájců ČR chce upozorňovat na chyby v postupech státního zastupitelství, neboť dle jejího názoru ztratili žalobci sebereflexi.

Účelem Unie obhájců České republiky, která byla zapsána do spolkového rejstříku 10. května a dnes, tj. 9. června 2014, ji na tiskové konferenci, pořádané na půdě ČAK, představili její zakládající členové, je dohled nad zákonností a dodržováním základních práv a svobod garantovaných ústavním pořádkem České republiky a respektováním přirozených práv člověka a poskytování ochrany před porušováním, poškozováním a krácením těchto práv a svobod v trestním řízení, zejména práva na obhajobu dle čl. 40 odst. 3 Listiny základních práv a svobod.

Impulsem k založení Unie je aktuální postoj státního zastupitelství, které ani v případech zjevné nezákonnosti nepřizná chybu. V tomto ohledu se nic neděje a to chtějí zakládající členové Unie (JUDr. T. Sokol, prezident Unie, viceprezident doc. JUDr. Bc. T. Gřivna, Ph.D. a Mgr.  L.  Trojan, a dále členové prezidia JUDr. M. Nespala, JUDr. F. Seifert, JUDr. P. Toman a JUDr. V. Vlk) změnit. Jejich mottem je – Nechceme jít proti celému mechanismu. Jen nám vadí, že se mohou v trestním řízení dělat zcela beztrestně chyby.

K založení Unie se vyjádřili její zakládající členové takto:

Na počátku jsem chvíli váhal, bude-li mít Unie obhájců nějaký smysl. Dospěl jsem ale k závěru, že některé postupy orgánů činných v trestním řízení už volají po systémové kritice a kvalifikovaném dialogu. Ne dramatická prohlášení nebo dokonce hysterické výkřiky, ale klidně opakovat, že moc bez odpovědnosti vážně ohrožuje demokratický systém. Jestliže v oblasti trestního práva současně sílí u orgánů činných v trestním řízení netolerance k chybám druhých a shovívavost k chybám vlastním, je třeba se ozvat. A asi nejlépe institucionálně.“ (JUDr. Tomáš Sokol)

Veřejný zájem na zjištění a potrestání trestných činů by měl převážit nad zájmem na ochraně základních práv a svobod.“ (z vyjádření náměstka Krajského státního zástupce v Českých Budějovicích/nález Ústavního soud I. ÚS 3038/07/) Když jsem se opakovaně zamýšlel nad uvedenou právní úvahou, vždy jsem si říkal, že se jedná o exces jednotlivce, o výjimku… Bohužel moje vlastní zkušenost i zkušenost kolegů, kteří se s podobnými úvahami v praxi setkávají, čím dál častěji říká, že uvedená doktrína není ojedinělým vybočujícím názorem, ale jedná se o postupující trend. Snaha o potlačení procesních práv, snaha o vychýlení férového procesu na stranu represivních složek a obcházení či balancování na hraně procesních a ústavních norem je důvodem, proč nastal čas na uvedené snahy reagovat institucionálně a obnovit rovnováhu ochrany lidských práv a represe. Zájem na ochraně základních lidských práv a svobod vždy musí převažovat nad jakýmikoliv jinými zájmy, protože pouze to činí stát právním a demokratickým.“ (Mgr. Lukáš Trojan)

Projekt Unie obhájců ČR skýtá příležitost, jak organizovaným způsobem dát hlasitě najevo myšlenky, které sdílí část advokátů praktikujících trestní právo. Díky tomu, že působím rovněž jako učitel trestního práva na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, mě čím dál tím častěji zaráží rozdíl mezi tím, co stanoví zákon a je napsáno v učebnicích, a tím jak zákonný text mnohdy účelově interpretují orgány činné v trestním řízení. Na nejednom případě lze demonstrovat, že činnost policejního orgánu a státního zástupce v přípravném řízení již zdaleka nesměřuje k naplnění základních zásad trestního řízení, jako jsou zásady vyhledávací (se stejnou pečlivostí a z úřední povinnosti vyhledávat důkazy a zjišťovat skutečnosti, které slouží nejen v neprospěch, ale i ve prospěch obviněného), presumpce neviny či tzv. materiální pravdy. Policejní orgán a státní zástupce se od počátku trestního řízení stylizují do role protivníka obviněného, mnohdy doprovázeného touhu té které úřední osoby po osobním zviditelnění, a to prakticky bez osobní odpovědnosti. Přijde mi, že je nejvyšší čas s tímto neblahým trendem bojovat. Jsem přesvědčen, že jako sdružení obhájců máme větší šanci než jako jednotlivci.“ (JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D.)

„Projekt Unie obhájců ČR jsem od prvotní myšlenky uvítal a rozhodl se k němu připojit po více než dvacetileté praxi v advokacii, kdy jsem namnoze narážel při obhajobě, ale i v zastoupení poškozených v trestním řízení a nespravedlivě stíhaných na leckdy až arogantní přístup k moci při střetu se státem v oblasti, kdy stát dozírá sám na sebe.“ (JUDr. Marek Nespala)

Mezi nejstarší lidská práva patří právo na obhajobu a na férový proces. V poslední době však v praxi trestního procesu pozoruji extrémní četnost výrazně excesivních zásahů policie a státního zastupitelství do těchto práv, které nemají žádnou zpětnou vazbu. Klienti jsou od počátku neprávem obviněni, a to veřejně. Často se teprve pak hledají za každou cenu důkazy. Obhajoba je stále více svazována. Klientům je významně zasaženo do společenského, pracovního i soukromého života s celoživotními následky. Do Unie obhájců ČR jsem vstoupil proto, abych pomohl tato práva každého z Vás chránit a prosazovat, a abych přispěl k narovnání současného nevyváženého stavu.“ (JUDr. Filip Seifert)

„Založení Unie obhájců je pochopitelnou reakcí na stále častější pocit nespravedlnosti a bezpráví způsobovaný orgány činnými v trestním řízení.“ (JUDr. Petr Toman)

„Samostatnost a odpovědnost za své skutky. Takto jsem byl vychován, takto žiji a takto vykonávám advokacii. Výkon advokacie je pro mě především služba lidským právům, kterou nepovažuji, i s ohledem na rodinnou historii, za prázdné slovo. Od začátku advokacie se však potkávám s tím, jak nikdo za nic nenese odpovědnost, stát nikomu nic neudělal, je všemocný, anonymní a nezodpovědný. Navíc nedodržuje ani základní pravidla lidské slušnosti. Pokud se neozývají právníci, je to špatně. Proto vzniká Unie obhájců.“ (JUDr. Václav Vlk)

Unie deklaruje, že bude monitorovat situaci, upozorňovat veřejnost na problematické kauzy a dávat podněty České advokátní komoře a představitelům státu. Unie obhájců České republiky bude přibírat i další členy z řad advokacie – obhájce, kteří sdílí stejné hodnoty, mají stejné zkušenosti nebo pocity jako zakládající členové a chtějí s tím něco dělat. Prvním krokem je tedy právě založená instituce – spolek Unie obhájců.

Předseda ČAK JUDr. M. Vychopeň tuto iniciativu vítá. Dle jeho vyjádření přesahuje odborný záběr Unie obhájců ČR hranice, ve kterých se může Komora v rámci svého zákonného vymezení pohybovat, avšak současnému neblahému stavu nelze jen přihlížet.

K tomu členové Unie dodávají: „Založili jsme Unii obhájců, ač jsme členy České advokátní komory. Nebo možná i právě proto. Jsme pořád advokáty a respektujeme Českou advokátní komoru se všemi jejími pravomocemi a nehodláme ji v ničem konkurovat. Možná jí nebo k ní přidat něco navíc, širší společenský záběr, přesah do problematiky, která se netýká pouze advokátů, ale všech, kteří žijí na území tohoto státu.“

Více najdete na http://www.uocr.cz/.

Autor: JUDr. Hana Rýdlová, Foto Marie Blahnová