oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Nová příležitost pro advokáty

publikováno: 28.09.2017

Novela insolvenčního zákona č. 64/2017 Sb. mimo jiné zavedla (až na výjimky) povinné zastoupení dlužníka při sepisu a podání návrhu na povolení oddlužení, ať už podávaného zároveň s insolvenčním návrhem, nebo samostatně v návaznosti na insolvenční návrh dříve podaný věřitelem.

Zástupcem dlužníka při sepisu a podání návrhu na oddlužení mohou být pouze právnické osoby akreditované Ministerstvem spravedlnosti ČR a dále advokáti, notáři, soudní exekutoři a insolvenční správci ve smyslu § 390a odst. 1 insolvenčního zákona.

Zájemci o bezplatné sepsání a podání návrhu na povolení oddlužení mají možnost vyhledávat akreditované osoby v postupně se rozšiřujícím seznamu akreditovaných osob, který je ministerstvo povinno vést a zveřejnit na svých webových stránkách (seznam je k dispozici na adrese https://sako.justice.cz/).

Naproti tomu dlužníci, kteří hodlají využít služeb advokátů a dalších oprávněných profesí, mají situaci ztíženou, protože obdobný seznam jejich reprezentantů, kteří jsou připraveni návrhy za dlužníky sepisovat a podávat, není k dispozici. Z tohoto důvodu ministerstvo spravedlnosti nad rámec svých zákonných povinností připravilo a umístilo na webové stránky úřadu dobrovolnou evidenci zástupců výše jmenovaných profesí, tedy i advokátů, kteří nabízejí dlužníkům zpracování návrhu na povolení oddlužení v režimu novelizovaného insolvenčního zákona. Evidence je k dispozici na adrese https://vesta.justice.cz/

Pokud máte zájem o zápis do databáze, můžete tuto skutečnost oznámit datovou zprávou insolvenčnímu odboru ministerstva (ID datové schránky: kq4aawz),

a to s uvedením následujících povinných údajů:

-          titul, jméno a příjmení fyzické osoby/název právnické osoby,

-          údaj o profesní příslušnosti, tedy advokát,

-          IČO,

-          adresa sídla – ulice, č. p./č. o., obec, PSČ, okres, kraj, provozní doba. 

Uvedení dalších kontaktních údajů může být alternativní:

-          adresa místa poskytování služeb, je-li odlišná od sídla,

-          telefonní číslo,

-          e-mailová adresa,

-          adresa webových stránek.

Účel tohoto přehledu bude čistě informativní, dobrovolná evidence umožní zájemcům o oddlužení vyhledat na centrálním místě vhodného zpracovatele návrhu a získat na něho kontakt. Současně evidence poslouží i samotným zpracovatelům návrhů jako prostředek k informování veřejnosti o tom, že tuto specifickou službu poskytují.

(red)