oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Nejvyšší správní soud k zákazu vstupu dětí do restaurace

publikováno: 14.11.2014

Obecný zákaz vstupu dětí do restaurace, který není založen na objektivních a rozumných důvodech a odůvodněn legitimním cílem, představuje diskriminaci spotřebitele.

Nejvyšší správní soud zrušil rozsudek Městského soudu v Praze, kterým bylo zrušeno rozhodnutí České obchodní inspekce o uložení pokuty ve výši 10 000 Kč provozovateli restaurace v Mladé Boleslavi za správní delikt, kterého se dopustil tím, že na dveře restaurace umístil nápis: „Tato restaurace není vhodná pro děti do 6 let v doprovodu rodičů z důvodu rušení ostatních a hotelových hostů. Vstup pouze pro dospělé a děti od 6 let v doprovodu rodičů.“ 

Nejvyšší správní soud v dané věci dospěl k závěru, že obecný zákaz vstupu dětí do provozovny restaurace, který není založen na objektivních a rozumných důvodech a odůvodněn legitimním cílem, představuje diskriminaci ve smyslu § 6 zákona o ochraně spotřebitele.  

Za ospravedlnitelný důvod pro zákaz vstupu dětí do restaurace nelze považovat provozovatelem pouze v obecné rovině deklarované zaměření na určitý druh klientely. I pokud by bylo možné považovat za legitimní zájem na zajištění odpovídající úrovně čerpání služeb obchodní klientelou, na kterou se provozovatel restaurace zaměřuje a která může být dětmi rušena, pak k dosažení tohoto cíle se nejeví jako přiměřené použití prostředků, spočívajících v obecném zákazu vstupu (všech) dětí do provozovny, potažmo rodičů doprovázejících děti do 6 let, kterým nebyl vstup umožněn ani v doprovodu rodičů. V této souvislosti se nabízely mírnější prostředky vedoucí k témuž cíli, např. vykázání, popř. omezení vstupu konkrétních dětí, které nad míru přiměřenou poměrům ruší ostatní hosty restaurace, popř. ohledně kterých lze mít vzhledem k jejich chování při vstupu do restaurace v tomto směru důvodné obavy. 

Podle soudců NSS důvody, na jejichž základě lze přiměřeným a nezbytným způsobem omezit vstup dětí do provozovny, mohou být např. stavební řešení, které neumožňuje zajištění odpovídající úrovně bezpečnosti či které brání volnému pohybu po provozovně s kočárkem nebo povaha zde poskytovaných služeb (např. provozovny, v nichž je distribuován výhradně sortiment, jehož prodej dětem je zakázán). 

Informace k rozsudku NSS ze dne 30. 10. 2014, sp. zn. 4 As 1/2014.

 

Zdroj: Nejvyšší správní soud