oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Návrh na změnu v usnesení o sociálním fondu ČAK

publikováno: 25.09.2017

Návrh

USNESENÍ SNĚMU ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY

ze dne 22. září 2017, 

kterým se mění usnesení sněmu České advokátní komory č. 5/1999 Věstníku, o sociálním fondu České advokátní komory 

Sněm České advokátní komory se usnesl podle § 43 písm. c) zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, takto: 

Čl. I

Změna usnesení sněmu č. 5/1999 Věstníku

Usnesení sněmu č. 5/1999 Věstníku, o sociálním fondu České advokátní komory, ve znění usnesení sněmu č. 3/2002 Věstníku, usnesení sněmu č. 7/2005 Věstníku, usnesení sněmu č. 6/2009 Věstníku a usnesení sněmu č. 2/2013 Věstníku, se mění takto:

1. V čl. 5 odst. 1 se doplňuje písm. g), které zní:

„g) odvody zaměstnanců Komory do fondu za podmínek stanovených představenstvem České advokátní komory.“.

2. V čl. 6 se doplňuje písmeno d), které zní:

„d) k výdajům, které Komoře vznikly z důvodů stanovených jiným právním předpisem“.

3. V čl. 7 se vkládá nový odstavec 3, který zní:

„(3) Příspěvek, půjčku nebo dar podle odst. 1 písm. f) až h) lze zaměstnanci Komory poskytnout pouze za podmínky, že se v daném kalendářním roce podílel na tvorbě fondu za podmínek stanovených představenstvem.“.

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 4 a 5.

4. V čl. 10 odst. 1 se slova „Advokátovi, který byl Komorou podle § 18 odst. 2 zákona určen k poskytnutí právních služeb,“ nahrazují slovy „Advokátovi, který byl Komorou určen k poskytnutí právních služeb a jehož odměnu nehradí stát,“.

5. V čl. 12 odstavec 2 zní:

„(2) Příspěvek se poskytuje za účelem uspokojení kulturních, zdravotních nebo sociálních potřeb osob uvedených v odstavci 1 nebo osob jim blízkých, včetně dětí, které jsou na ně odkázány výživou, a to jako

a) příspěvek na úhradu nákladů spojených s dovolenou a rekreací,

b) příspěvek na úhradu nákladů na zdravotní služby, včetně rehabilitace a lázeňské léčby,

c) příspěvek na úhradu poplatků za vzdělávací kurzy,

d) příspěvek na úhradu vstupného na společenské a kulturní akce,

e) příspěvek za účelem řešení neočekávaných závažných sociálních situací.“.

6. V čl. 14 odstavec 3 zní:

„(3) Půjčku lze poskytnout do výše 100 000 Kč.“.

7. V čl. 15 odst. 2 se částka „30 000 Kč“ nahrazuje částkou „50 000 Kč“.

8. V čl. 15 odst. 3 se slova „tři roky“ nahrazují slovy „pět let“.

9. V čl. 19 se slova „do konce dubna každého roku“ nahrazují slovy „do konce měsíce září každého roku“.

Čl. II

Účinnost

Toto usnesení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018. 

Odůvodnění: 

K čl. I

K bodu 1 a 3

Vzhledem k tomu, že zaměstnanci Komory mají možnost čerpat prostředky fondu [příspěvky, půjčky nebo dary podle čl. 7 odst. 1 písm. f) až h) předmětného usnesení], ale nemají povinnost se účastnit tvorby fondu, navrhuje se, aby měl zaměstnanec Komory možnost získat příspěvek podle čl. 12, půjčku podle čl. 15 nebo dar podle čl. 16 odst. 2 pouze tehdy, pokud se v daném kalendářním roce účastní tvorby fondu, a to za podmínek stanovených představenstvem (výše příspěvku bude totožná s výší příspěvku advokátů, tj. 500 Kč za kalendářní rok, resp. 250 Kč, dojde-li ke vzniku pracovního poměru ke Komoře ve 2. pololetí kalendářního roku). 

K bodu 2

Česká advokátní komora se na základě novely zákona o ochraně spotřebitele (provedené zákonem č. 378/2015 Sb.) stala orgánem, který je oprávněný mimosoudně řešit spotřebitelské spory ve smyslu § 20d zákona o ochraně spotřebitele. Organizačně bylo rozhodnuto, že tento způsob řešení sporů bude podřazen pod smírčí řád České advokátní komory. Vzhledem k tomu, že s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů jsou spojeny zvýšené náklady, navrhuje se, aby bylo možné tyto náklady hradit z prostředků sociálního fondu. Jelikož je usnesení o sociálním fondu schvalováno sněmem, který se schází jednou za čtyři roky, navrhuje se použít pružnější formulaci, která by pamatovala nikoli výslovně na problematiku mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, ale na všechny případy, kdy jiný právní předpis přinese Komoře dodatečné náklady. 

K bodu 4

Vzhledem k tomu, že novela zákona o advokacii (sněmovní tisk 853) přináší změnu bezplatné právní pomoci poskytovanou advokáty, navrhuje se změna čl. 10 spočívající v tom, aby advokát měl nárok na příspěvek na úhradu nákladů spojených s bezplatným poskytnutím právních služeb pouze tehdy, pokud jeho odměnu nehradí stát. Formulace je dostatečně flexibilní i pro případ, že by novela zákona nebyla přijata (v takovém případě by právní stav zůstal nezměněn). 

K bodu 5

Upřesňuje se rozsah čerpání příspěvku na kulturní a sociální potřeby zaměstnanců Komory; výslovně se připouští možnost čerpat prostředky na vzdělávací kurzy, které nepředstavují zvyšování a prohlubování kvalifikace ve smyslu zákoníku práce; jde především o jazykové kurzy atp. Současně se výslovně připouští čerpání prostředků sociálního fondu na zdravotní výdaje (očkování, rehabilitace, lázeňská péče). 

K bodu 6

Stávající částka 50 tisíc Kč pro účely půjčky advokátům se s ohledem na rostoucí náklady a cenovou hladinu zboží a služeb v roce 2017 dá považovat za zbytečně nízkou; navrhuje se proto její zvýšení na 100 tisíc Kč, což umožní větší využití tohoto institutu. Zároveň se navrhuje, aby půjčku v dané výši mohl čerpat rovněž každý společník společnosti nebo člen sdružení, a to bez ohledu na to, zda půjčku čerpá rovněž jiný člen sdružení nebo společník společnosti. Dosavadní pravidlo, které společníkům společnosti nebo členům sdružení umožnilo čerpat půjčku toliko do výše 50 tisíc Kč na společnost nebo sdružení se jeví jako diskriminující a nedůvodné. 

K bodu 7

Obdobně jako u advokátů se rovněž u zaměstnanců Komory navrhuje zvýšit maximální limit půjčky ze stávajících 30 tisíc na 50 tisíc Kč, což odpovídá zvyšujícím se nákladům a cenové hladině zboží a služeb v roce 2017. 

K bodu 8

Navrhuje se sjednotit dobu splatnosti půjček poskytovaných zaměstnancům Komory s dobou splatnosti půjček poskytovaných advokátům, tj. na dobu pěti let (namísto stávajících tří). Rozdíly v délce doby splatnosti nejsou ničím opodstatněné. 

K bodu 9

Navrhuje se prodloužit lhůtu pro předložení zprávy o hospodaření se sociálním fondem v přechozím kalendářním roce do září následujícího kalendářního roku tak, aby bylo možné tyto informace publikovat v souladu s čl. 70 organizačního řádu bez zbytečného odkladu po projednání představenstvem.

K čl. II

V souladu s § 53 odst. 3 zákona o advokacii se navrhuje stanovit účinnost novely usnesení sněmu o sociálním fondu ČAK dnem 1. ledna 2018. Změny se tak promítnou až od následujícího roku a nebudou zasahovat do právní úpravy platné pro rok 2017.