oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Ministerstvo vnitra se bude muset znovu zabývat žádostí o poskytnutí seznamu osob, kterým bylo mimořádně uděleno státní občanství

publikováno: 26.08.2014

Nejvyšší správní soud vyhověl kasační stížnosti bývalého novináře Tomáše Němečka v jeho sporu s Ministerstvem vnitra, který se týkal žádosti stěžovatele podané podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

Stěžovatel se domáhal poskytnutí jmenného seznamu osob, kterým bylo uděleno státní občanství podle § 11 odst. 2 písm. d) zákona č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství. Podle tohoto ustanovení mohlo ministerstvo prominout splnění zákonné podmínky spočívající v povinnosti prokázat, že žadatel nabytím státního občanství České republiky pozbude dosavadní státní občanství, nebo že dosavadní státní občanství pozbyl (nešlo-li o bezdomovce nebo osobu s přiznaným postavením uprchlíka na území České republiky), pokud žadatel splňoval ostatní zákonné podmínky a udělení státního občanství České republiky „by bylo významným přínosem pro Českou republiku zejména z hlediska vědeckého, společenského, kulturního či sportovního.

Ministerstvo vnitra požadovanou informaci poskytnout odmítlo. Argumentovalo mimo jiné právem na ochranu osobních údajů dotčených osob. Z tohoto důvodu také následně zamítl žalobu stěžovatele proti rozhodnutí ministra vnitra Městský soud v Praze. K námitce stěžovatele, že zveřejnění pocty (kterou je udělení takového „VIP občanství“) může daným osobám způsobit jen zcela nepatrnou újmu, nad níž převažuje zájem na zajištění transparentnosti a předvídatelnosti rozhodování státní správy v těchto záležitostech, městský soud uvedl, že právo na informace je limitováno zákonem o ochraně osobních údajů a že zájem na dostatečném penzu informací o činnosti veřejné správy nemůže převážit zájem na ochraně osobních údajů.

S uvedeným závěrem se Nejvyšší správní soud neztotožnil a zrušil jak rozsudek městského soudu, tak rozhodnutí ministra a věc vrátil ministerstvu k dalšímu řízení. Dovodil přitom, že ustanovení zákona o ochraně osobních údajů ponechávají dostatek prostoru k takové ústavně konformní interpretaci, která umožní v konkrétních případech kolize práva na informace a práva na ochranu osobních údajů vzájemné poměřování těchto práv. Zároveň souhlasil se stěžovatelem, že otázku, které osoby mají natolik významný přínos pro Českou republiku, aby jim z tohoto důvodu mohlo být mimořádně uděleno státního občanství, je zcela namístě podrobit „ohni veřejné debaty“, neboť je zjevné, že poskytování tohoto speciálního privilegia může být v některých případech značně kontroverzní.

Senát NSS vedený JUDr. Lenkou Kaniovou konstatoval, že pokud „určitá osoba žádá o udělení státního občanství na základě dané výjimky, pak nutně jistým způsobem vstupuje do veřejné sféry a měla by být srozuměna s tím, že bude v budoucnu nucena strpět zásah do svého soukromí spočívající v poskytnutí informace o tom, že předmětným způsobem státní občanství nabyla. Takový omezený zásah do jejího soukromí je nutno považovat za zcela přiměřený.

Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 13. srpna 2014 sp. zn. 1 As 78/2014.

Zdroj: Nejvyšší správní soud http://www.nssoud.cz/