oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Miloš Klang: Malá encyklopedie latiny v právu

autor: JUDr. Andrej Lobotka
publikováno: 23.06.2014

Praha: Linde Praha, a. s., 2011, 192 stran, ISBN: 978-80-7201-851-2, 225 Kč.

S latinskými slovními obraty jako je: „Qui amat periculum, peribit in illo!“ nebo: „fidem qui perdit, nihil potest ultra perdere“ či: „malitia crescente et poena crescere debet“ se už pravděpodobně mnoho právníků během svého života potkalo. Ale domnívám se, že podstatně méně z nich v momentě tohoto setkání znalo nebo si bylo schopno vybavit jejich český překlad.

Pomoc by v takovém případě mohla nabídnout praktická příručka nakladatelství Linde Praha, a. s., z edice Malé encyklopedie. Všechny výše uvedené slovní obraty, samozřejmě s četným množstvím jiných, čtenáři naleznou v publikaci nesoucí výmluvný název Malá encyklopedie latiny v právu.

Šesté doplněné (brožované) vydání této drobné knížečky (formát A6, 192 stran) přináší prostřednictvím výše uvedeného nakladatelství do rukou svých čtenářů JUDr. Ing. Miloš Klang, CSc. (14. ledna 1924 v Dačicích – 30. ledna 2011 v Praze).

Dr. Klang se jako právník zaměřoval zejména na hospodářské právo. V „neprávním životě“ však působil např. jako člen Divadelnímu souboru Tyl či organizátor mnoha kulturních akcí města Dačice. Na jeho kontě je tak možné nalézt jak právní publikace (např. Obchodní společnosti: průvodce právní úpravou v ČR; Malá encyklopedie práva obchodních společností; Slova, slovní obraty a úsloví z latiny pro právníky) tak i literaturu „neprávní“ (Zkazky z moravského Horácka; Akademický malíř a grafik Emil Kotrba). Jméno dr. Klanga je navíc možné najít také pod mnoha texty k písním hudebního skladatele Vladimíra Fuky. Mimořádný literární talent dr. Klang navíc osvědčoval jak ve svých básních a prózách, tak i v mnoha vlastivědných článcích.[1]

Záměrem Malé encyklopedie latiny v právu, jak jej definoval i samotný autor hned v úvodu své publikace, je „slovníkovou formou shrnout a přetlumočit latinské, popř. z latiny převzaté právní termíny a slovní obraty, jakož i latinská okřídlená rčení, s nimiž se můžeme setkat v odborné právnické mluvě, zejména však v právnické časopisecké a knižní literatuře.“[2]Tohoto záměru bylo dle mého názoru plně dosaženo.

Jednotlivé latinské či z latiny převzaté slovní obraty, úsloví a termíny jsou v knížce nejen přeloženy, ale i foneticky přepsány. Autor takovýmto způsobem umožňuje uživatelům knížky nejenom pochopit dané slovo, výraz či úsloví, ale příp. jim tak poskytuje možnost je i v praxi používat.

Encyklopedie dr. Klanga je uživatelsky velice příjemná. Umožňuje čtenářům rychlou orientaci, snadné vyhledávání. Slova, slovní obraty a úsloví jsou ve slovníku řazeny abecedně (až na pár výjimek nejsou uspořádány v tzv. hnízdech, neboť by to narušilo účel i používání publikace, jak upozorňuje autor[3]. Z tohoto důvodu není ve slovníku provedeno seskupování dvojtvarů, dublet, variant apod. Ve slovníku se rovněž neodkazuje na pojmové, popř. jazykové protipóly). V úvodu publikace jsou navíc uvedena dvojjazyčná znění magisterského a doktorského diplomu a slavnostního slibu při promocích na Právnické fakultě Univerzity Karlovy.

Někdo z potencionálních čtenářů si může položit otázky: Proč právě latina? Čím je latinský jazyk tak důležitý? Na tyto otázky se autor rovněž pokusil poskytnout alespoň stručné odpovědi. Důležitost znalosti latinských výrazů odůvodňuje poměrně častým používáním latinských, popř. z latiny převzatých slov a obratů v právu. Toto časté používání je dle dr. Klanga následkem skutečnosti, že české právo odvozuje, zejména svým historickým a teoretickým základem, svoji genezi ze starého práva římského.[4] S takovýmto odůvodněním, samozřejmě, nelze, než souhlasit. Důležitost příručky dr. Klanga navíc stoupá s přihlédnutím ke skutečnosti, že mnoho mladých právníků se již na škole s latinou neseznámí. Malá encyklopedie latiny v právu jim tak umožňuje tento nedostatek napravit a zpětně se doučit základní latinské výrazy.

Závěrem by se nenašla žádná vhodnější slova, než ta, která sám autor zvolil pro svou knihu: Quod bonum, faustum fortunatumque eveniat![5]Mně samotnému tato praktická „kapesní“ příručka rozhodně doposud velice zdárně, dobře a užitečně sloužila a snad ještě hodně dlouho mi podobně zdárně, dobře a užitečně sloužit bude. Domnívám se tudíž, že je dobře, že tato kniha vznikla a prostřednictvím regálů knihkupectví se dostala (a pořád dostává) až ke svým čtenářům.

Autor je doktorandem na katedře trestního práva PrF MU a advokátním koncipientem


[1] STEHLÍK, M. Odešel dačický rodák a patriot [online]. In dačice.info [cit. 5. 12. 2013]. Dostupné z www: http://www.dacice.info/index.php?page=2p678p0p0p0p0p0p0p0

[2] KLANG, M. Malá encyklopedie latiny v právu. Praha: Linde Praha, a. s., 2011, s. 3.

[3] KLANG, M. Malá encyklopedie latiny v právu. Praha: Linde Praha, a. s., 2011, s. 9.

[4] KLANG, M. Malá encyklopedie latiny v právu. Praha: Linde Praha, a. s., 2011, s. 3.

[5] „Nechť to dobře, zdárně a užitečně slouží!“