oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Lionel Messi může přihlásit svou ochrannou známku „MESSI“ pro sportovní zboží a oděvy

publikováno: 30.04.2018

Věhlas fotbalového hráče neutralizuje vzhledovou a fonetickou podobnost jeho ochranné známky s ochrannou známkou „MASSI“, která patří španělské obchodní společnosti.

V srpnu 2011 podal fotbalista Lionel Andrés Messi Cuccittini k Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) přihlášku níže zobrazené ochranné známky Evropské unie, zejména pro gymnastické a sportovní oblečení, obuv a zboží:

V listopadu 2011 podal Jaime Masferrer Coma námitky proti zápisu ochranné známky L. Messiho s tím, že existuje nebezpečí záměny se slovními ochrannými známkami EU „MASSI“ zapsanými pro oděvy, obuv, cyklistické helmy, ochranné oděvy a rukavice (práva k těmto ochranným známkám byla v květnu 2012 převedena na společnost J. M.-E. V. e hijos). 

V roce 2013 EUIPO námitkám vyhověl. Lionel Messi podal proti tomuto rozhodnutí odvolání k EUIPO. V dubnu 2014 EUIPO odvolání zamítl. EUIPO dospěl v podstatě k závěru, že mezi ochrannými známkami existuje nebezpečí záměny. Měl totiž za to, že dotčené ochranné známky jsou si podobné proto, že jejich dominantní prvky, tvořené výrazy „MASSI“ a „MESSI“, jsou vzhledově i foneticky téměř totožné a z pojmového hlediska je bude případně rozlišovat jen část relevantní veřejnosti. 

Lionel Messi s tímto rozhodnutím EUIPO nesouhlasil, a tak podal k Tribunálu Evropské unie žalobu na jeho zrušení.

Tribunál svým rozsudkem zrušuje rozhodnutí EUIPO. Tribunál nejprve zdůrazňuje, že stupeň vzhledové podobnosti označení, která tvoří kolidující ochranné známky, je průměrný, přičemž dominantní prvek ochranné známky L. Messiho je mimořádně podobný slovnímu prvku obsaženému v ochranné známce MASSI. 

Tribunál dále potvrzuje závěr EUIPO, že kolidující označení jsou si velmi podobná foneticky. Naproti tomu má Tribunál za to, že EUIPO pochybil při srovnávání daných označení z pojmového hlediska. Podle Tribunálu není správný závěr, že věhlas L. Messiho je relevantní jen u části veřejnosti, která se zajímá o fotbal a obecně o sport. Tento fotbalista je totiž veřejně známou osobností, která sama vystupuje v televizi a o které se pravidelně hovoří v televizi či v rozhlase. EUIPO se měl také zabývat otázkou, zda výraz „messi“ je se jménem slavného fotbalisty schopná pojmově asociovat významná část relevantní veřejnosti.

Tribunál konečně podotýká, že je třeba přihlédnout k tomu, že výrobky související s kolidujícími ochrannými známkami ve vztahu, ke kterým by mohlo existovat nebezpečí záměny, jsou zejména sportovní zboží a oděvy, i když nejsou omezeny na fotbalové odvětví. Je přitom málo pravděpodobné, že by si průměrný spotřebitel těchto výrobků ve velké většině případů přímo nespojil výraz „messi“ se jménem slavného fotbalisty. 

Tribunál dodává, že je sice možné, že někteří spotřebitelé nikdy neslyšeli o L. Messim nebo si na něj nevzpomínají, avšak nepůjde o typický případ průměrného spotřebitele, který nakupuje sportovní zboží a oděvy. 

Tribunál z toho dovozuje závěr, že i když jsou si kolidující označení celkově podobná, jsou pojmové odlišnosti mezi nimi způsobilé neutralizovat uvedenou vzhledovou a fonetickou podobnost. Tribunál má totiž za to, že významná část relevantní veřejnost si spojí výraz „messi“ se jménem slavného fotbalisty, takže výraz „massi“ bude vnímat jako pojmově odlišný. Stupeň podobnosti mezi ochrannými známkami není dostatečně vysoký k tomu, aby bylo možné dospět k závěru, že by se relevantní veřejnost mohla domnívat, že dotčené výrobky nebo služby pocházejí od stejného podniku, případně od podniků hospodářsky propojených. 

Závěr EUIPO, že užívání ochranné známky „MESSI“ pro gymnastické a sportovní oblečení a zboží a pro ochranné přístroje a pomůcky může v mysli spotřebitele vyvolat nebezpečí záměny s ochrannou známkou „MASSI“, je proto nesprávný.

 

Zdroj: Soudní dvůr EU