oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Krátké zprávy z představenstva

publikováno: 02.11.2018

Ve dnech 15. a 16. října 2018 se v pražském sídle České advokátní komory konala 12. schůze představenstva ČAK. Nejzajímavější projednávaná témata krátce charakterizuje místopředseda ČAK Mgr. Robert Němec, LL.M.:

Kauza odnětí advokátního spisu v průběhu vazebního řízení

Na základě podnětu VOPOZA se představenstvo opakovaně zabývalo kauzou odnětí advokátního spisu okresní státní zástupkyní Mgr. Petru Duškovou, a to při vazebním jednání u soudu z rukou advokáta Mgr. Michala Halvy. Celá záležitost byla projednána s nejvyšším státním zástupcem JUDr. Pavlem Zemanem a na základě tohoto rozhovoru bylo učiněno oznámení s tím, že je na NSZ, jak bude ve věci postupovat. NSZ informovala ČAK o posouzení věci jakožto stížnosti a podnětu k zahájení kárného řízení. K vyhodnocení a dalším opatřením byla celá záležitost postoupena okresní státní zástupkyni v Kroměříži Mgr. Janě Kranzové. Představenstvo bude celou kauzu nadále sledovat. 

Advokát jako kolizní opatrovník či správce

Představenstvo se zabývalo materiálem zpracovaným vedoucí sekce pro rodinné právo JUDr. Danielou Kovářovou „Kolizní opatrovník nezletilého dítěte“. Na základě obsáhlé diskuse dospělo představenstvo k závěru, že v souvislosti s výkonem advokacie mohou advokáti v různých případech vystupovat v roli opatrovníků či správců, kdy může docházet k určitým interpretačním nejasnostem ohledně jejich nezávislosti, povinnosti mlčenlivosti nebo loajality ke klientovi či k dalším osobám, včetně státní správy. Legislativnímu odboru bylo proto uloženo koordinovat zpracování komplexního stanoviska ve spolupráci s odbornými sekcemi, a to sekcí pro rodinné právo, sekcí pro soukromé právo a sekcí pro advokátní právo. 

Návrh zákona o lobbování

Představenstvo projednalo připomínky k návrhu zákona o lobbování a přiklonilo se k doporučení, aby návrh zákona byl stažen z projednávání a daná problematika byla řešena nelegislativní formou (např. samoregulací ve formě etických kodexů). Návrh zákona je postaven tak, že se týká toliko legislativních procesů, přitom v tomto směru ČAK není považována za lobbistu a není pod předmětnou právní úpravu podřazována. Komunikace mezi státní mocí a veřejnou správou (zbytkovou veřejnou mocí) není považována v legislativních procesech za lobbing. Problém se však může týkat advokátů a advokátních společností, které při řešení konkrétních klientských věcí mají zájem na modifikaci návrhů předkládaných v legislativním procesu, resp. na jiné úpravě, než je navrhována. Zásadně však platí, že ČAK považuje iniciativu směřující k úpravě předmětných vztahů zákonem za nadbytečnou. 

Zástupné (hromadné) žaloby – stanovisko CCBE

Mezinárodní odbor ČAK a JUDr. Antonín Mokrý zajistili na základě požadavku představenstva stanovisko CCBE k návrhu směrnice o zástupných žalobách na ochranu kolektivních zájmů spotřebitelů (hromadné žaloby), a to v celém rozsahu a české mutaci. Představenstvo vzalo stanovisko CCBE na vědomí, přitom za účelem diskuse v rámci advokátního stavu se odboru vnějších vztahů ukládá publikace tohoto stanoviska buď prostřednictvím webových stránek ČAK, nebo BA (stanovisko CCBE doplněné komentářem ČAK bylo zveřejněno ZDE).