oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Kontrolní hlášení a advokáti

publikováno: 01.04.2016

Ve dnech 14. a 15. března 2016 se na pobočce ČAK v Brně konala 26. schůze představenstva ČAK. To se na svém zasedání zabývalo celou řadou legislativních otázek, které mohou mít vliv na výkon advokacie, zejména novelizací zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, novelizací trestního zákoníku, novelizací zákoníku práce a legislativními změnami připravovanými Ministerstvem spravedlnosti v oblasti vícečetných exekucí a insolvencí. Zvláštní pozornost věnovalo představenstvo problematice kontrolních hlášení.

MÍSTOPŘEDSEDA ČAK Mgr. ROBERT NĚMEC, L.L.M., K TOMU UVÁDÍ: 

Kontrolní hlášení je novým speciálním výkazem, od něhož si státní správa slibuje snížení daňových podvodů a daňových úniků. Kontrolní hlášení bylo zavedeno novelou zákona o dani z přidané hodnoty. Povinnost podávat kontrolní hlášení se týká všech plátců DPH, jak právnických, tak fyzických osob, s výjimkami stanovenými zákonem. Pro advokáty a advokátní společnosti však žádné výjimky upraveny nejsou. Právnické osoby podávají kontrolní hlášení měsíčně, fyzické osoby podávají kontrolní hlášení podle zdaňovacího období. Právnické osoby a fyzické osoby – měsíční plátci DPH podaly první kontrolní hlášení za leden 2016 nejpozději do 25. února 2016. Čtvrtletní plátci DPH, což se týká zřejmě většiny advokátů, budou povinni podávat kontrolní hlášení za první čtvrtletí roku 2016, tedy v dubnu 2016. Viz též autorův článek pro časopis epravo „Kontrolní hlášení a advokátní mlčenlivost“ ZDE.

Představenstvo vzalo na vědomí, že některé advokátní kanceláře, které jsou měsíčními plátci DPH, nepodaly kontrolní hlášení za leden 2016 s odvoláním na povinnost advokátní mlčenlivosti, a to i při vědomí rizika sankcí ze strany správce daně, přičemž jsou připraveny proti těmto sankcím brojit cestou práva.

Představenstvo dále vzalo na vědomí podnět JUDr. Lichnovského z Unie daňových poplatníků, který upozorňuje na nemožnost podávání kontrolních hlášení prostřednictvím tzv. elektronické podatelny.

Česká advokátní komora upozorňovala již v průběhu legislativního procesu, že kontrolní hlášení mohou být nástrojem prolomení advokátní povinnosti mlčenlivosti potud, že dávají do rukou státu nástroj, jímž může sledovat platby mezi advokátem a jeho klientem, jejich výši, četnost, frekvenci, může předvídat některé kroky v rámci poskytování právních služeb. Kontrolní hlášení tak významným způsobem snižují ochranu klienta proti zásahům státu, pokud jde o garanci jeho práva na právní pomoc (viz též stanovisko ČAK ke kontrolním hlášením ZDE). Vedle rizika úniku a zneužití informací ze strany neoprávněných osob tak samozřejmě existuje i významné riziko zneužití takto nashromážděných informací ze strany státních orgánů vůči klientům, kteří jsou ve sporu se státem.

Vzhledem k tomu, že připomínky ČAK nebyly v průběhu legislativního procesu zohledněny, přijalo představenstvo ČAK usnesení, že považuje stávající právní úpravu za protiústavní, zasahující do ústavně zaručeného práva na právní pomoc a ochranu důvěrnosti vztahu mezi advokátem a klientem a uložilo legislativnímu odboru zpracovat návrh novelizace příslušného právního předpisu, který by advokáty vyňal z povinnosti podávat kontrolní hlášení s odvoláním na povinnost mlčenlivosti, a předložit tento návrh na dubnové zasedání představenstva. 

Podrobný zápis z jednání tohoto představenstva ČAK najdete ZDE.