oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Ke smluvním vztahům mezi podnikateli - prameny a pravidla

autor: prof. JUDr. Karel Marek, CSc.
publikováno: 13.01.2016

Zkušenosti ukazují, že jsou v podnikatelské praxi vnímána jako složitá ta ustanovení, která určují, čím se mají právní vztahy řídit a v jakém pořadí, a proto pro lepší přehled přinášíme grafické vyjádření. Ustanovení § 3028 občanského zákoníku přitom určuje, že občanským zákoníkem se řídí vztahy od 1. 1. 2014. Není-li stanoveno jinak, řídí se jiné právní poměry vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jakož i práva a povinnosti z nich vzniklé, včetně práv a povinností z porušení smluv uzavřených přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, dosavadními právními předpisy. To nebrání ujednání stran, že se tato jejich práva a povinnosti budou řídit tímto zákonem ode dne nabytí jeho účinnosti (viz ustanovení § 3028 odst. 3).

Vztahy mezi podnikateli vzniklé od 1. 1. 2014 se tedy řídí (tzv. novým) občanským zákoníkem, tj. zákonem č. 89/2012 Sb., ale smluvní vztahy podle § 3028 odst. 3 se budou ještě poměrně dlouhou dobu řídit obchodním zákoníkem a dřívějším občanským zákoníkem (viz mj. vztahy ve výstavbě). Zachytíme tedy nejdříve vztahy obchodněprávní (podle obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. a podle dřívějšího občanského zákoníku, tj. podle zákona č. 40/1964 Sb.) a posléze vztahy občanskoprávní (podle zákona č. 89/2012 Sb.).

Pravidla a prameny podle dřívějšího obchodního zákoníku

Obchodní zákoník v § 1 stanovil, že upravuje postavení podnikatelů, obchodní závazkové vztahy, jakož i některé jiné vztahy s podnikáním související. Tyto vztahy se řídily/řídí obchodním zákoníkem. Nešlo-li některé otázky řešit podle těchto ustanovení, řešily se podle předpisů práva občanského. Nešlo-li je řešit ani podle těchto předpisů, posoudily se podle obchodních zvyklostí, a nebylo-li jich, podle zásad, na kterých spočíval obch. zák. Výše uvedené znázorňuje „Schéma 1“.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda ke schématu 1:

k. OBZ kogentní ustanovení obchodního zákoníku, od nichž se nemohou strany odchýlit

d. OBZ dispozitivní ustanovení obchodního zákoníku; platí, pokud smlouva nestanoví jinak

k. O.P.P. kogentní ustanovení občanskoprávních předpisů

d. O.P.P. dispozitivní ustanovení občanskoprávních předpisů

z. OBZ zásady obchodního zákoníku

Poznámky ke schématu 1:

  1. 1. Viz však též ustanovení § 756 obchodního zákoníku, které schéma nezahrnuje, ale je třeba s ním počítat.
  1. 2. Ve třetí části obchodního zákoníku jsou v ustanovení § 263 zásadně specifikována kogentní ustanovení této části; v jiných částech obchodního zákoníku, ani v občanském zákoníku či jiných občanskoprávních předpisech taková specifikace kogentních ustanovení (jako je v § 263 obchodního zákoníku) zásadně není.

§ 261 odst. 6 obchodního zákoníku: ve znění platném do harmonizační novely obchodního zákoníku (tj. do 31. 12. 2000) bylo určeno, že smlouvy mezi osobami uvedenými v odst. 1 a 2 § 261, které nejsou upraveny v hlavě II této části zákona (tedy ve „Zvláštních ustanoveních o některých obchodních závazkových vztazích“) a jsou upraveny jako smluvní typ v občanském zákoníku, se řídí pouze ustanoveními občanského zákoníku. Tento vztah znázorňuje „Schéma 2“.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda ke schématu 2:

k. OZ kogentní ustanovení občanského zákoníku

sml. typy podle OZ - smlouvy, které jsou upraveny jako smluvní typ v občanském zákoníku

d. OZ dispozitivní ustanovení občanského zákoníku

Pozn.: „Schéma 2“ vyjadřuje po tzv. technické novele (provedené zák. č. 501/2001 Sb). zjednodušeně i vztah vyjádřený v § 261 odst. 7. Toto ustanovení totiž určuje, že se pojistná smlouva řídí občanským zákoníkem a zvláštními předpisy.

Zásada smluvní volnosti byla přitom vyjádřena v ustanovení § 263 obchodního zákoníku: strany se mohou odchýlit od ustanovení této části zákona nebo její jednotlivá ustanovení vyloučit s výjimkou kogentních ustanovení zde uvedených. Tuto zásadu znázorňuje „Schéma 3“.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda ke schématu 3:

k. OBZ kogentní ustanovení obchodního zákoníku (pro obchodní závazkové vztahy se zásadně vychází z § 263), viz pozn. ke schématu 1

smlouvy smluvní typy (tzv. pojmenované smlouvy) podle obchodního zákoníku (na něž se použijí ustanovení upravující jednotlivé smluvní typy - viz § 269 odst. 1 obchodního zákoníku) a inominátní smlouvy podle obchodního zákoníku (viz § 269 odst. 2 obchodního zákoníku)

d. OBZ dispozitivní ustanovení obchodního zákoníku

Navazujícím na § 263 bylo ustanovení § 264 odst. 1 obchodního zákoníku: při určení práv a povinností ze závazkového vztahu se přihlíží i k obchodním zvyklostem zachovávaným obecně v příslušném obchodním odvětví, pokud nejsou v rozporu s obsahem smlouvy nebo se zákonem. Vztah zákona a smlouvy k „odvětvovým“ obchodním zvyklostem znázorňuje „Schéma 4“. „Zákonem“ přitom nerozumíme jen obchodní zákoník, ale zákon obecně (srov. např. znění zákona o ochranných známkách).

 

 

 

 

 

 

 

Legenda ke schématu 4:

Z - zákon
S - smlouva

Odstavec 2 § 264 obchodního zákoníku: obchodní zvyklosti, ke kterým se má přihlížet podle smlouvy, se použijí před těmi ustanoveními obchodního zákoníku, jež nemají donucovací povahu. Toto ustanovení znázorňuje „Schéma 5“.

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda ke schématu 5:

smlouvy smluvní typy (tzv. pojmenované smlouvy) podle obchodního zákoníku (na něž se použijí ustanovení upravující jednotlivé smluvní typy - viz § 269 odst. 1 obchodního zákoníku) a inominátní smlouvy podle obchodního zákoníku (viz § 269 odst. 2 obchodního zákoníku)

d. OBZ dispozitivní ustanovení obchodního zákoníku

Poznámka ke schématu 4 a 5: Viz též ustanovení § 730 obchodního zákoníku.

Jak určuje ustanovení § 273 odst. 1 obchodního zákoníku, část obsahu smlouvy lze určit také odkazem na všeobecné obchodní podmínky vypracované odbornými nebo zájmovými organizacemi nebo odkazem na jiné obchodní podmínky, jež jsou stranám uzavírajícím smlouvu známé nebo k návrhu přiložené.

(Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním obchodních podmínek - viz ustanovení § 273 odst. 2 obchodního zákoníku.) To znázorňuje „Schéma 6“.

 

 

 

 

 

 

Legenda ke schématu 6:

smlouvy smluvní typy (tzv. pojmenované smlouvy) podle obchodního zákoníku (na něž se použijí ustanovení upravující jednotlivé smluvní typy - viz § 269 odst. 1 obchodního zákoníku) a inominátní smlouvy podle obchodního zákoníku (viz § 269 odst. 2 obchodního zákoníku)

Další z dílčích zobrazení vychází pak z ustanovení § 274 obchodního zákoníku. Použijí-li strany ve smlouvě některé z doložek upravených v užívaných vykládacích pravidlech, má se za to, že strany zamýšlely dosáhnout touto doložkou právních účinků stanovených vykládacími pravidly, na něž se strany ve smlouvě odvolaly, jinak vykládacími pravidly, která s přihlédnutím k povaze smlouvy se obvykle používají. To zjednodušeně znázorňuje „Schéma 7“.

 

 

 

 

 

Legenda ke schématu 7:

smlouvy smluvní typy (tzv. pojmenované smlouvy) podle obchodního zákoníku (na něž se použijí ustanovení upravující jednotlivé smluvní typy - viz § 269 odst. 1 obchodního zákoníku) a inominátní smlouvy podle obchodního zákoníku (viz § 269 odst. 2 obchodního zákoníku)

Po grafickém znázornění těchto dílčích vztahů můžeme přistoupit k jejich vyjádření společnému.

Nejprve se nám jeví vhodné spojit „Schéma 1“ a „Schéma 3“ tak, že místo zobrazeného obchodního zákoníku doplníme vztah kogentních ustanovení obchodního zákoníku, smlouvy a dispozitivních ustanovení obchodního zákoníku - viz dále „Schéma 8“.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda ke schématu 8:

k. OBZ kogentní ustanovení obchodního zákoníku, od nichž se nemohou strany odchýlit (pro obchodní závazkové vztahy se zásadně vychází z § 263)

smlouvy smluvní typy (tzv. pojmenované smlouvy) podle obchodního zákoníku (na něž se použijí ustanovení upravující jednotlivé smluvní typy - viz § 269 odst. 1 obchodního zákoníku) a inominátní smlouvy podle obchodního zákoníku (viz § 269 odst. 2 obchodního zákoníku)

d. OBZ dispozitivní ustanovení obchodního zákoníku; platí, pokud smlouva nestanoví jinak

k. O.P.P. kogentní ustanovení občanskoprávních předpisů

d. O.P.P. dispozitivní ustanovení občanskoprávních předpisů

z. OBZ zásady obchodního zákoníku

Současně připomínáme, že pokud by některou otázku neupravovalo dispozitivní ustanovení obchodního zákoníku, budou mít kogentní ustanovení občanskoprávních předpisů přednost před smlouvou. Tato situace je ve „Schématu 8“ znázorněna slabou přerušovanou čarou. Do tohoto zobrazení pak promítneme vztah vyjádřený ve „Schématu 4“ a „Schématu 5“.

Ke smlouvě tedy doplníme možnost odkazu na obchodní zvyklosti podle „Schématu 5“ a více nemusíme měnit (pokud „odvětvové obchodní zvyklosti“ považujeme za pojem, který je zahrnut v obchodních zvyklostech jako pojmu širším), neboť vyjádření skutečnosti, že zákon a smlouva mají přednost před obchodními zvyklostmi obecně (na které smlouva neodkazuje), již zachyceno máme. Výsledkem je „Schéma 9“.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda ke schématu 9:

k. OBZ kogentní ustanovení obchodního zákoníku, od nichž se nemohou strany odchýlit (pro obchodní závazkové vztahy se zásadně vychází z § 263)

smlouvy smluvní typy (tzv. pojmenované smlouvy) podle obchodního zákoníku (na něž se použijí ustanovení upravující jednotlivé smluvní typy - viz § 269 odst. 1 obchodního zákoníku) a inominátní smlouvy podle obchodního zákoníku (viz § 269 odst. 2 obchodního zákoníku)

d. OBZ dispozitivní ustanovení obchodního zákoníku; platí, pokud smlouva nestanoví jinak

k. O.P.P. kogentní ustanovení občanskoprávních předpisů

d. O.P.P. dispozitivní ustanovení občanskoprávních předpisů

z. OBZ zásady obchodního zákoníku

Tak jako jsme doplnili vyjádření možnosti odkazu ve smlouvě na obchodní zvyklosti, doplníme i možnost odkazu na obchodní podmínky a vykládací pravidla (viz „Schéma 6“ a „Schéma 7“). Celý vztah pak znázorňuje „Schéma 10“.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda ke schématu 10:

k. OBZ kogentní ustanovení obchodního zákoníku, od nichž se nemohou strany odchýlit (pro obchodní závazkové vztahy se zásadně vychází z § 263)

smlouvy smluvní typy (tzv. pojmenované smlouvy) podle obchodního zákoníku (na něž se použijí ustanovení upravující jednotlivé smluvní typy - viz § 269 odst. 1 obchodního zákoníku) a inominátní smlouvy podle obchodního zákoníku (viz § 269 odst. 2 obchodního zákoníku)

d. OBZ dispozitivní ustanovení obchodního zákoníku; platí, pokud smlouva nestanoví jinak

k. O.P.P. kogentní ustanovení občanskoprávních předpisů

d. O.P.P. dispozitivní ustanovení občanskoprávních předpisů

z. OBZ zásady obchodního zákoníku

Pro přehlednost jsme řadili možnosti odkazů ve smlouvě na stejné místo a doplňujeme vyjádření provedené ve „Schématu 2“. Celé zobrazení je znázorněno ve „Schématu 11“.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda ke schématu 11:

k. OBZ kogentní ustanovení obchodního zákoníku, od nichž se nemohou strany odchýlit (pro obchodní závazkové vztahy se zásadně vychází z § 263)

smlouvy smluvní typy (tzv. pojmenované smlouvy) podle obchodního zákoníku (na něž se použijí ustanovení upravující jednotlivé smluvní typy - viz § 269 odst. 1 obchodního zákoníku) a inominátní smlouvy podle obchodního zákoníku (viz § 269 odst. 2 obchodního zákoníku)

d. OBZ dispozitivní ustanovení obchodního zákoníku; platí, pokud smlouva nestanoví jinak

k. O.P.P. kogentní ustanovení občanskoprávních předpisů

d. O.P.P. dispozitivní ustanovení občanskoprávních předpisů

z. OBZ zásady obchodního zákoníku

k. OZ kogentní ustanovení občanského zákoníku

sml. typy podle OZ smlouvy, které jsou upraveny jako smluvní typ v občanském zákoníku

d. OZ dispozitivní ustanovení občanského zákoníku

Harmonizační novela (tzv. „druhá velká novela“) obchodního zákoníku mj. změnila i ustanovení § 261 odst. 6 obchodního zákoníku. První věta tohoto ustanovení se nahradila větou: „Smlouvy mezi osobami uvedenými v odst. 1 a 2 (pozn.: rozuměj v odstavcích § 261), které nejsou upraveny v hlavě II této části zákona a jsou upraveny jako smluvní typ v občanském zákoníku, se řídí příslušnými ustanoveními o tomto smluvním typu v občanském zákoníku a obchodním zákoníkem.“ Za této situace je ovšem změněné „Schéma 2“.

 

 

 

 

 

 

 

 

Doplnění legendy ke schématu 2:

k. ustanovení smluv. typů OZ kogentní ustanovení smluvních typů
občanského zákoníku

d. ustanovení smluv. typů OZ dispozitivní ustanovení smluvních typů
občanského zákoníku

To ovšem změní i „Schéma 11“.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jsme si vědomi, že naše výsledné schéma nemůže zachytit celou složitost pramenů a pravidel obchodního práva stanovených obchodním zákoníkem a nutně vyjádřené vztahy zjednodušuje. Počítat je totiž třeba i s kogentními ustanoveními zvláštních předpisů, mezinárodními úmluvami i s předpisy EU. Výhodou grafického znázornění však může být přehlednost, která by mohla přispět k pochopení této základní otázky. Grafické vyjádření přitom může být provedeno i jiným způsobem.

Prameny a pravidla občanského práva ve vztazích mezi podnikateli

Občanský zákoník č. 89/2012 Sb. v ustanovení § 1 odst. 2 určuje, že nezakazuje-li to zákon výslovně, mohou si osoby ujednat práva a povinnosti odchylně od zákona; zakázána jsou ujednání porušující dobré mravy, veřejný pořádek nebo právo týkající se postavení osob, vč. práva na ochranu osobnosti.

Je tedy zřejmé, že občanský zákoník vychází ze zásady dispozitivnosti právní úpravy, i když současně vymezuje okruh kogentních ustanovení (nečiní tak však výčtem, jak to zásadně pro závazkové vztahy provedl v ustanovení § 263 obchodní zákoník). Znázornění provádí „Schéma 1“.

 

 

 

 

 

 

 

Legenda ke schématu 1:

k.OZ – kogentní ustanovení občanského zákoníku, od nichž se nemohou strany odchýlit

d.OZ – dispozitivní ustanovení občanského zákoníku

Dále navážeme obsahem ustanovení § 9 odst. 2 občan. zák. a připomeneme i znění § 545 občan. zák. V ustanovení § 9 odst. 2 občan. zák. se určuje: Soukromá práva osobní a majetkové povahy se řídí občanským zákoníkem v tom rozsahu, v jakém je neupravují jiné právní předpisy. K zvyklostem lze hledět tehdy, dovolává-li se jich zákon. Ustanovení § 545 občan. zák. upravuje: Právní jednání vyvolává právní následky, které jsou v něm vyjádřeny, jakož i právní následky plynoucí ze zákona, dobrých mravů, zvyklostí a zavedené praxe stran.

Ustanovení § 9 odst. 2 občan. zák. používá pojem zvyklostí, kterých se dovolává zákon, tedy zvyklostí, které se použijí, pokud to určí zákon. To lze vyjádřit ve „Schéma 2“.

 

 

 

 

 

 

 

Legenda ke schématu 2:

OZ - občanský zákoník

zvyklosti podle zák. – zvyklosti, kterých se zákon dovolává

Dále uvedeme ustanovení § 10 občan. zák., které v odst. 1 uvádí: Nelze-li právní případ rozhodnout na základě výslovného ustanovení, posoudí se podle ustanovení, které se týká právního případu co do obsahu a účelu posuzovanému právnímu případu nejbližšího. V odst. 2 pak upravuje: Není-li takové ustanovení, posoudí se právní případ podle principů spravedlnosti a zásad, na nichž spočívá tento zákon, tak, aby se dospělo se zřetelem k zvyklostem soukromého života a s přihlédnutím k stavu právní nauky i ustálené rozhodovací praxi k dobrému uspořádání práv a povinností. Podstatu této úpravy se pokusíme sdělit ve „Schéma 3“.

 

 

 

 

 

 

 

Legenda ke schématu 3:

OZ - občanský zákoník

z.OZ - principy spravedlnosti a zásady, na nichž spočívá občanský zákoník

Z pohledu našeho zájmu je třeba ještě uvést znění § 558 odst. 2 občan. zák. Toto ustanovení zní: V právním styku podnikatelů se přihlíží k obchodním zvyklostem zachovávaným obecně, anebo v daném odvětví, ledaže to vyloučí ujednání stran nebo zákon. Není-li jiné ujednání, platí, že obchodní zvyklost má přednost před ustanovením zákona, jež nemá donucující účinky, jinak se může podnikatel zvyklosti dovolat, prokáže-li, že druhá strana určitou zvyklost musela znát a s postupem podle ní byla srozuměna.

Není-li to tedy vyloučeno ujednáním stran, můžeme zde provést zobrazení obsahu tohoto ustanovení ve „Schéma 4“.

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda ke schématu 4:

k.OZ - kogentní ustanovení občanského zákoníku

obchod.zvyklosti - obchodní zvyklosti zachovávané obecně anebo v daném odvětví

d.OZ - dispozitivní ustanovení občanského zákoníku

Vzhledem ke smluvní volnosti (viz § 9 odst. 2 občan. zák.) lze pak připustit, aby na použití zvyklostí nebo obchodních zvyklostí odkázala i smlouva (např. na použití obchodních zvyklostí používaných v odvětví příbuzném). To zobrazíme ve „Schéma 5“.

 

 

 

 

 

Legenda ke schématu 5:

zvyklosti podle smlouvy - zvyklosti nebo obchodní zvyklosti, na jejichž použití se strany dohodly ve smlouvě

V našem pojednání pak nemůžeme opomenout ani obchodní podmínky. Ty jsou upraveny v ustanovení § 1751 občan. zák. V tomto ustanovení je mj. určeno: Část obsahu smlouvy lze určit odkazem na obchodní podmínky, které navrhovatel připojí k nabídce nebo které jsou stranám známy. Odchylná ujednání ve smlouvě mají před zněním obchodních podmínek přednost. Při uzavření smlouvy mezi podnikateli lze část obsahu smlouvy určit i pouhým odkazem na obchodní podmínky vypracované odbornými nebo zájmovými organizacemi. Graficky to vyjadřujeme ve „Schéma 6“.

 

 

 

 

 

Legenda ke schématu 6:

obchodní podmínky - obchodní podmínky podnikatelů, jiných osob nebo obchodní podmínky vypracované odbornými nebo zájmovými organizacemi (např. Asociací finančních a leasingových společností)

 

Přehled pak uzavřeme ustanovením § 1754 odst. 1 občan. zák.: Použijí-li strany ve smlouvě doložku upravenou v užívaných vykládacích pravidlech, má se za to, že touto doložkou zamýšlely vyvolat právní účinky stanovené vykládacími pravidly, na něž se ve smlouvě odvolaly, popřípadě těmi vykládacími pravidly, která se s přihlédnutím k povaze smlouvy obvykle používají. Obsah tohoto ustanovení zobrazujeme ve „Schématu 7“.

 

 

 

 

 

Legenda ke schématu 7:

vykládací pravidla - vykládací pravidla (např. INCOTERMS), vykládací pravidla užívaná nebo která se s přihlédnutím k povaze smlouvy obvykle používají.

 

Nyní (tak jako u smluvního obchodního práva) můžeme po vyjádření jednotlivých ustanovení přejít k vyjádření společnému. Nejprve se nám jeví vhodné spojit „Schéma 1“ až „Schéma 3“ ve „Schéma 8“.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda ke schématu 8:

k.OZ - kogentní ustanovení občanského zákoníku

d.OZ - dispozitivní ustanovení občanského zákoníku

zvyklosti podle zák. – zvyklosti, kterých se zákon dovolává

z.OZ - principy spravedlnosti a zásady, na nichž spočívá občanský zákoník

Na „Schéma 8“ pak navážeme a do dalšího grafického vyjádření zahrneme i „Schéma 4“. Tak vytvoříme „Schéma 9“.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda ke schématu 9:

k.OZ - kogentní ustanovení občanského zákoníku

obchod. zvyklosti - obchodní zvyklosti zachovávané obecně anebo v daném odvětví

d.OZ - dispozitivní ustanovení občanského zákoníku

zvyklosti podle zák. – zvyklosti, kterých se zákon dovolává

z.OZ - principy spravedlnosti a zásady, na nichž spočívá občanský zákoník

Konečně pak do schématu 9 doplníme vyjádření provedené ve schématech 5 až 7 a vytvoříme finální „Schéma 10“.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda ke schématu 10:

k.OZ - kogentní ustanovení občanského zákoníku

obchod. zvyklosti - obchodní zvyklosti zachovávané obecně anebo v daném odvětví

d.OZ - dispozitivní ustanovení občanského zákoníku

zvyklosti podle zák. – zvyklosti, kterých se zákon dovolává

zvyklosti podle sml. - zvyklosti nebo obchodní zvyklosti, na jejichž použití se strany dohodly ve smlouvě

obchodní podmínky - obchodní podmínky podnikatelů, jiných osob nebo obchodní podmínky vypracované odbornými nebo zájmovými organizacemi (např. Asociací finančních a leasingových společností)

vykládací pravidla - vykládací pravidla (např. INCOTERMS), vykládací pravidla užívaná nebo která se s přihlédnutím k povaze smlouvy obvykle používají

z.OZ - principy spravedlnosti a zásady, na nichž spočívá občanský zákoník

Ani zde jsme nemohli zachytit celou složitost pramenů a pravidel občanského práva a platí zde totéž, co jsme řekli v závěru předchozí části o smluvním obchodním právu. Čtenáři však tento příspěvek může přispět k určité orientaci v problematice.

Autor působí na VŠFS Praha.