oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Karlovarské právnické dny již po dvacáté sedmé

publikováno: 27.02.2019

Konferenci Karlovarské právnické dny pořádají Společnost českých, německých, slovenských a rakouských právníků, z. s. a Česká advokátní komora, Deutscher Anwaltverein e.V. Slovenská advokátska komora a Ústav štátu a práva SAV.

Konference se účastní právníci z různých oborů práva z praxe, justice i teorie, zejména z ČR, Rakouska, SRN a SR. 

Program:

13. 6. 2019 – ČTVRTEK

OBČANSKÉ PRÁVO HMOTNÉ 

• První zásada soukromého práva - prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš, Právnická fakulta TU Trnava, Ústav státu a práva AV ČR

• Meze smluvní svobody - JUDr. Robert Pelikán Ph.D., advokát

• Meze smluvní svobody podle rakouského práva - univ. prof. Dr. Georg E. Kodek, LL.M., WU Wien

• Vztah obchodního a občanského zákoníku po reformě v SR - prof. JUDr. Marek Števček, PhD., UK v Bratislavě

DĚDICKÉ PRÁVO

•  Evropské dědické nařízení v německé a české aplikační praxi od roku 2015 - rozhodnutí, zkušenosti, perspektiva - Dr. Stephan Heidenhain, advokát

• Aktuální judikatura NS ČR v dědickém řízení (mj. ve vztahu k evropskému dědickému nařízení) - JUDr. Roman Fiala, místopředseda NS ČR

PROFESNÍ ODPOVĚDNOST ZA PORADENSTVÍ ADVOKÁTEM

•  Profesní odpovědnost advokáta za poradenství - univ. prof. Dr. Michael Enzinger, advokát, prezident RAK Wien a Mag. Petra Černochová, advokát, RAK Wien 

•  Rozlišování mezi zájmem a oprávněným zájmem klienta - JUDr. Vladimír Jirousek, předseda ČAK a Mgr. Robert Němec, LL.M., místopředseda ČAK, advokát

TRESTNÍ PRÁVO

•  K nakládání s vlastním a svěřeným majetkem při totožnosti konečného vlastníka a k pojmu škody z hlediska trestně právní odpovědnosti - JUDr. František Púry, Ph.D., NS ČR, PF UK Praha

•  Možnost vyvinění se právnické osoby z trestní odpovědnosti ve světle aktualizované metodiky Nejvyššího státního zastupitelství - Mgr. Jitka Logesová, advokát

SPRÁVNÍ PRÁVO

• Vybrané otázky administratívneho sankcionovania v praxi - JUDr. Jozef Milučký, NS SR  

• Odpovědnost soudce za rozhodnutí a kárná řízení soudců - JUDr. PhDr. Karel Šimka, LL.M., Ph.D., NSS ČR 

14. 6. 2019 - PÁTEK

OBSTRUKCE V JEDNOTLIVÝCH ŘÍZENÍCH

• Odpovědnost soudce a obžalovaného za průtahy a obstrukce v trestním řízení - prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D., předseda NS ČR, PF UK Praha

• Průtahy a obstrukce v německém trestním řízení - Dr. Andreas von Máriássy, advokát

•  Průtahy a obstrukce v českém civilním řízení a specifika obstrukcí v insolvenčním řízení - JUDr. Zdeněk Krčmář, NS ČR

• Průtahy a obstrukce v rakouském civilním řízení - Mag. Dr. Jürgen Rassi, OGH Wien

• Průtahy a obstrukce v rozhodčím řízení - Mgr. Dušan Sedláček, advokát

EVROPSKÉ PRÁVO

• Proč před Tribunálem EU nejsou používány obstrukční prostředky - prof. JUDr. Irena Pelikánová, DrSc., soudkyně Tribunálu, Lucemburk

• Srovnání některých aspektů přezkumu zákonnosti (správních rozhodnutí) českými  a unijními soudy - JUDr. Jan M. Passer, Ph.D., LL.M., soudce Tribunálu, Lucemburk

• Odpovědnost při použití umělé inteligence - prof. Dr. Friedrich Graf von Westphalen, prezident KJT, advokát, Kolín nad Rýnem

KYBERNETICKÉ PRÁVO

• Elektronická identifikace pro spolehlivý procesně právní důkaz právního jednání - doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D., PF MU Brno

• Elektronická identita při elektronickém hmotněprávním jednání - Mgr. František Korbel, Ph.D., advokát

• Nové technologie a právo: změna formy či proměna podstaty? - Mgr. Michal Bobek, Ph.D., gen. advokát u Soudního dvora v Lucemburku

Slavnostní recepce s vyhlášením ocenění Autorská cena, Pocta judikátu a Prestižní cena.

15. 6. 2019 – SOBOTA

OCHRANA SPOTŘEBITELE

• Aktuálne otázky ochrany spotrebiteĺa v Slovenskej republike - doc. JUDr. Monika Jurčová PhD., Právnická fakulta TU Trnava

• Novelizace směrnice o nekalých obchodních praktikách ve vztahu k problematice dvojí kvality zboží - doc. JUDr. Blanka Vítová, Ph.D., LL.M., PF UP v Olomouci

• Návrh směrnice o některých aspektech smluv o prodeji zboží v kontextu českého soukromého práva - doc. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D., PF MU Brno

• Rozkazní řízení a ochrana spotřebitele - doc. JUDr. Milan Hulmák Ph.D., PF UP v Olomouci

• Ochrana spotřebitele v nekalosoutěžním právu - doc. JUDr. Jozef Vozár, CSc., Ústav štátu a práva SAV

KORPORÁTNÍ PRÁVO

• Smlouva o výkonu funkce statutárního orgánu v obchodních společnostech - prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD., UK v Bratislavě.

• Střet zájmů člena statutárního orgánu ve vazbě na pravidla corporate governance - doc. JUDr. Ivana Štenglová, PF UK Praha, VSCI Praha

• Kogentnost a dispozivita korporátního práva – jejich vzájemné ohraničení v judikatuře a právní teorii - JUDr. Petr Šuk, NS ČR

• Omezení zástupčího oprávnění při vstupu právnické osoby do likvidace pro jednání, které nenaplňuje účel likvidace - JUDr. Kateřina Eichlerová PhD., PF UK Praha

 

Základní poplatek za účast na konferenci a závěrečné recepci činí 9 800 Kč + DPH /480 EUR. Simultánní tlumočení do ČJ/NJ je zajištěno 13. a 14. 6. 2019. Počet účastníků je omezen na 150 osob.

PODMÍNKY ÚČASTI A REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ NALEZNETE NA WWW.KJT.CZ. Případně lze kontaktovat technický sekretariát konference: Dagmar Korecká, tel. 602 349 069, e-mail: kjt@kjt.cz