oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte věcný záměr nového civilního řádu soudního?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

JUDr. Blanka Vítová, LL.M., Ph.D., JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D., JUDr. Jan Kotula: Náhrada majetkové a nemajetkové újmy v novém občanském zákoníku. Komentář k § 2894 až § 2971

autor: JUDr. Jiří Grygar, Ph.D.
publikováno: 14.04.2015

ANAG, spol. s r. o., Olomouc 2015, 336 stran, 449 Kč.

Původní úprava deliktního práva měla své kořeny v roce 1964, kdy byl přijat zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník. Tento kodex byl v průběhu let mnohokrát novelizován, přičemž nejrozsáhlejší novelizací po roce 1989 byl zákon č. 509/1991 Sb., který zrušil většinu ustanovení s přímým socialistickým podtextem a doplnil řadu institutů, které byly ze zákona pod vlivem sovětského práva v průběhu let vypuštěny. Nový občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) pojal deliktní právo poněkud detailněji a kodifikoval jej způsobem typickým pro vyspělé právní řády a v souladu se současnými trendy PETL. V současné době existuje jen několik komentářů k deliktní části nového občanského zákoníku, které jsou vhodné pro potřeby praxe. 

Kolektiv autorů komentáře postupně rozebírá a interpretuje jednotlivá ustanovení o náhradě škody a nemajetkové újmě. Jak sami uvádějí, tento komentář není publikací vědeckou, nýbrž zaměřenou na cílovou skupinu, kterou jsou zejména praktikující právníci, ale rovněž širší laické veřejnosti, která může mít s interpretací deliktního práva problém (zaměstnavatelé, drobní podnikatelé nebo ostatní, kteří potřebují některé z ustanovení nového občanského zákoníku vyložit). Autoři rovněž upozorňují na změny oproti původní právní úpravě v zákoně č. 40/1964 Sb. 

Velkým pozitivem publikace je podrobný popis předpokladů při hodnocení, zda povinnost k náhradě škody vznikla, či zda si ji poškozený ponese sám. Součástí komentáře je rovněž logicky evropská úprava povinnosti k náhradě škody způsobené vadou výrobku, původně obsažené v zákoně č. 59/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku. Další samostatná část je věnována způsobu a rozsahu náhrady škody a náhradě při újmě na přirozených právech člověka. 

Komentář je vhodně doplněn o Metodiku Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví, kterou vypracoval Nejvyšší soud ve spolupráci se Společností medicínského práva, zástupci pojistitelů a dalších právnických a lékařských profesí, aby konkretizoval a nastavil základní východiska odškodňování nemajetkové újmy a určení výše náhrady podle zásady slušnosti. 

Můžeme shrnout, že tento komentář zajisté bude přínosem pro právnickou praxi, ale i pro laickou veřejnost. Přináší nejen interpretaci náhrady škody a nemajetkové újmy v novém občanském zákoníku, ale vnáší do něj rovněž postoje doktríny a judikatury soudů. 

Autor je soudcem Okresního soudu Praha-východ.

Publikaci lze koupit ZDE.