JUDr. Blanka Vítová, LL.M., Ph.D., JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D., JUDr. Jan Kotula: Náhrada majetkové a nemajetkové újmy v novém občanském zákoníku. Komentář k § 2894 až § 2971


autor: JUDr. Jiří Grygar, Ph.D.
publikováno: 14.04.2015

Původní úprava deliktního práva měla své kořeny v roce 1964, kdy byl přijat zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník. Tento kodex byl v průběhu let mnohokrát novelizován, přičemž nejrozsáhlejší novelizací po roce 1989 byl zákon č. 509/1991 Sb., který zrušil většinu ustanovení s přímým socialistickým podtextem a doplnil řadu institutů, které byly ze zákona pod vlivem sovětského práva v průběhu let vypuštěny. Nový občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) pojal deliktní právo poněkud detailněji a kodifikoval jej způsobem typickým pro vyspělé právní řády a v souladu se současnými trendy PETL. V současné době existuje jen několik komentářů k deliktní části nového občanského zákoníku, které jsou vhodné pro potřeby praxe. 

Kolektiv autorů komentáře postupně rozebírá a interpretuje jednotlivá ustanovení o náhradě škody a nemajetkové újmě. Jak sami uvádějí, tento komentář není publikací vědeckou, nýbrž zaměřenou na cílovou skupinu, kterou jsou zejména praktikující právníci, ale rovněž širší laické veřejnosti, která může mít s interpretací deliktního práva problém (zaměstnavatelé, drobní podnikatelé nebo ostatní, kteří potřebují některé z ustanovení nového občanského zákoníku vyložit). Autoři rovněž upozorňují na změny oproti původní právní úpravě v zákoně č. 40/1964 Sb. 

Velkým pozitivem publikace je podrobný popis předpokladů při hodnocení, zda povinnost k náhradě škody vznikla, či zda si ji poškozený ponese sám. Součástí komentáře je rovněž logicky evropská úprava povinnosti k náhradě škody způsobené vadou výrobku, původně obsažené v zákoně č. 59/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku. Další samostatná část je věnována způsobu a rozsahu náhrady škody a náhradě při újmě na přirozených právech člověka. 

Komentář je vhodně doplněn o Metodiku Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví, kterou vypracoval Nejvyšší soud ve spolupráci se Společností medicínského práva, zástupci pojistitelů a dalších právnických a lékařských profesí, aby konkretizoval a nastavil základní východiska odškodňování nemajetkové újmy a určení výše náhrady podle zásady slušnosti. 

Můžeme shrnout, že tento komentář zajisté bude přínosem pro právnickou praxi, ale i pro laickou veřejnost. Přináší nejen interpretaci náhrady škody a nemajetkové újmy v novém občanském zákoníku, ale vnáší do něj rovněž postoje doktríny a judikatury soudů. 

Autor je soudcem Okresního soudu Praha-východ.

Publikaci lze koupit ZDE.