oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Jarní konference ECBA v Praze

publikováno: 25.04.2017

Ve dnech 21. až 22. dubna 2017 se v Praze konala ve spolupráci s Českou advokátní komorou „Jarní konference mezinárodní organizace ECBA“ (European Criminal Bar Association). Tato organizace sdružující advokáty zabývající se obhajobou v trestním řízení z více než 35 evropských států a hájící jejich zájmy na půdě orgánů EU v průběhu legislativního procesu, jako téma pražské konference zvolila téma nanejvýš významné a stále aktuální, a to důvěrnost komunikace mezi advokátem a jeho klientem v trestních věcech a ochrana osobních údajů klienta.

Konferenci v pátek v podvečer slavnostně zahájil v prostorách Betlémské kaple JUDr. Martin Vychopeň, předseda ČAK, a přítomné hosty pozval na následující recepci. Ve svém projevu poděkoval ECBA za výběr Prahy jako místa konání již druhé konference ECBA v rámci jejího dvacetiletého působení. Předseda ČAK dále zmínil, že je rovněž vděčný za výběr tématu konference, a to zejména vzhledem k narůstajícímu počtu případů sledovacích a vyšetřovacích aktivit vůči advokátům v České republice. Jelikož se ČAK snaží těmto pokusům o omezování svobodného výkonu povolání čelit, je téma konference skvělou příležitostí pro výměnu zkušeností v této oblasti. S druhým úvodním projevem vystoupil Dr. Holger Matt, německý advokát a současný předseda ECBA, který poděkoval ČAK za veškerou organizaci a za podporu ECBA, poděkoval za účast zástupcům CCBE, předsedovi Výboru pro trestní právo Jamesi MacGuillaovi, členu sekretariátu CCBE Peteru McNameehu a prvnímu viceprezidentovi CCBE JUDr. Antonínu Mokrému. Holger Matt ve svém vystoupení apeloval na účastníky, aby se nebáli aktivně zapojit do aktivit ECBA.

Součástí zahájení recepce v Betlémské kapli byl i fundovaný exkurz do českých dějin vážící se k tomuto místu přednesený paní Vlastou Urbánkovou a krátký klavírní koncert v podání Václava Tobrmana. Moderátorem konference a hlavním spoluorganizátorem konference byl Mgr. Miroslav Krutina, advokát, člen rady ECBA a člen mezinárodní a trestní sekce ČAK.

Odborná část konference probíhala celý následující den v Grand hotelu Bohemia v Praze. Úvodních příspěvků se zhostili JUDr. Antonín Mokrý, advokát, místopředseda ČAK a první viceprezident Rady evropských advokátních komor (CCBE), a Holger Matt, předseda ECBA. Za Ministerstvo spravedlnosti vystoupil s úvodním projevem náměstek ministra spravedlnosti ústavněprávního a mezinárodního úseku Mgr. Petr Jäger, Ph.D. 

JUDr. Antonín Mokrý poukázal na dlouhodobou spolupráci mezi CCBE a ECBA a na aktuální společná témata jako např. práce na přípravě úřadu Evropského veřejného žalobce. Holger Matt se kromě jiného dotkl problematiky správné implementace nařízení EU v trestních věcech a seznámil účastníky s iniciativou stanovit minimální standardy procesních záruk trestního řízení („Agenda 2020“).

V rámci prvního odborného bloku k tématu „Právo na důvěrnost a povinnost mlčenlivosti“ vystoupil se svým příspěvkem zaměřeným na domovní prohlídky a prohlídky prostor užívaných advokáty k provozování své činnosti JUDr. Pavel Zeman, nejvyšší státní zástupce. Ve svém přednesu kromě praktických poznámek k domovním prohlídkám apeloval na to, že přes rozdílná poslání profese státního zástupce a advokáta, tato povolání mají v rámci trestního řízení společný zájem, kterým je „spravedlivý proces“. Zabýval se také nutností rovnováhy mezi požadavkem na bezpečnost a ochranou lidských práv.

Dále vystoupil doc. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D., advokát, člen prezidia Unie obhájců České republiky a vyučující na katedře trestního práva PF UK v Praze, který se ve svém příspěvku detailně zabýval důvěrností komunikace mezi obhájcem a jeho klientem, speciálně pak momentem, odkdy je důvěrnost takové komunikace chráněna (českým) právem.

Praktický vhled do problematiky důvěrnosti komunikace mezi obhájcem a jeho klientem v advokátní praxi pak přinesl poslední z příspěvků k tomuto tématu přednesený JUDr. Filipem Seifertem, advokátem a rovněž členem prezidia Unie obhájců České republiky.

Druhý odpolední odborný blok nazvaný „Ochrana dat klienta v době informačních technologií“ svým příspěvkem zahájil Jan Balatka, ředitel analytických a forenzních služeb Deloitte, ČR, který popsal oblasti, kde všude je potřeba se zaměřit na ochranu dat a jaké jsou možnosti ochrany při jejich ukládání, užívání a archivaci a také při jejich případné likvidaci. Jan Balatka rovněž upozornil na to, aby advokáti veškerou svou komunikaci s klientem enkryptovali, k čemuž nepotřebují žádné speciální softwary, nýbrž stačí pouze povolit zvláštní funkci, která je v dnešní době dostupná na všech mobilních a počítačových zařízeních.

Na něho navázal se svým příspěvkem o ochraně dat klienta Dr. Ian Mitchell QC, člen Výboru CCBE pro sledovací aktivity, expert z Velké Británie, který se zaměřil na konceptuální aspekty termínů „legal professional privilege“ a „professional secrecy“ a odkázal na stanovisko CCBE ke sledovacím aktivitám.

Závěrečný příspěvek druhého bloku přednesl Dr. Marc Henzilen, švýcarský advokát a bývalý soudce kasačního soudu v Ženevě, který mj. hovořil o případech ataků na data advokátní kanceláře.

Konference se zúčastnilo okolo stovky advokátů z více jak dvaceti evropských i mimoevropských zemí, kteří měli možnost získat informace od praktiků z evropských zemí a zapojit se do podnětné diskuze. Obzvláště cennými se pro účastníky konference staly diskuze navazující na odborné bloky, při kterých měli účastníci možnost si vyměnit vzájemné postřehy a příklady neoprávněných zásahů do práv jejich klientů v rámci trestního řízení a sdílet názory na jejich řešení. Obohacující byla i panelová diskuze s řečníky z obou odborných bloků. Podnětná atmosféra, která provázela celou konferenci, přímo podporovala interakci mezi účastníky a řečníky. Řečníci aktivně reagovali na diskuzní příspěvky účastníků konference.

Tečkou konference se stala společná večeře v restauraci Art Nouveau, při které účastníci v prostředí dýchající českou historií aktivně využili čas k odborným diskuzím a navazování profesních kontaktů. Konferenci hodnotili po celou dobu jejího konání jako nesmírně zdařilou, což ČAK jako spoluorganizátora akce velice těší.

Podzimní konferenci ECBA bude hostit Španělsko v Palma de Mallorca ve dnech 6. až 7. října 2017 (www.ecba.org).

 

Mgr. Alžběta Recová, mezinárodní odbor ČAK
JUDr. Eva Ropková, LL.M., advokátka v Chocni
Foto: Mgr. Alžběta Recová