oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Intervence ČAK v soudních sporech

publikováno: 04.05.2015

Ve dnech 13. a 14. dubna 2015 se konala sedmnáctá schůze představenstva ČAK. Představenstvo se zabývalo mimo jiné i otázkou zavedení pravidel pro vstup ČAK do řízení, kde se řeší otázky, podstatné pro výkon advokacie.

ČLEN PŘEDSTAVENSTVA JUDr. MICHAL ŽIŽLAVSKÝ K TOMU UVÁDÍ:

Jednání představenstva se zúčastnil JUDr. Marek Nespala, předseda výboru pro odbornou pomoc a ochranu zájmů advokátů (dále též jen „VOPOZA“). VOPOZA se ve smyslu usnesení představenstva ČAK o poradních orgánech věnuje shromažďování žádostí o stanoviska, dotazům a námětům advokátů k odborným otázkám, a to zejména tehdy, je-li postupem orgánů veřejné moci ohrožen svobodný výkon advokacie.

Bylo dohodnuto, že předseda VOPOZA bude zván na zasedání představenstva, půjde-li o případy, které doporučí k další aktivitě ČAK (intervence ČAK, zveřejnění případu apod.). Mezinárodní a legislativní odbor dostal za úkol připravit návrh metodických pravidel pro intervence ČAK. Zohlední přitom doporučení Rady evropských advokátních komor (dále jen „CCBE“) ohledně kritérií pro intervenci CCBE do soudních sporů. Podle něj má CCBE zasahovat do soudních řízení jen za splnění přesně stanovených podmínek. V podstatě jde o to, že musí jít o spory nebo řízení, ve kterých se řeší otázky, které ovlivňují základní hodnoty advokátní profese.

Přesná pravidla pro intervence umožní zefektivnit využití výstupů VOPOZA pro účinnější ochranu svobodného výkonu advokacie. Myslím si, že je to krok správným směrem. Osobně vidím rezervy v tom, jak představenstvo ČAK využívá výstupů nejen VOPOZA, ale vůbec poradních orgánů, kterými jsou i další výbory a odborné sekce. Poradní orgány někdy zpracovávají otázky významné pro celou advokacii a je škoda toho nevyužít. Jsou-li výstupy směřovány k zásadním otázkám a dalším krokům ČAK, doporučuji předsedům poradních orgánů požádat o osobní projednání věci na představenstvu. Ne vždy lze materiálům dobře porozumět jen na základě písemných podkladů. Výstupy poradních orgánů nejsou pro představenstvo závazné. Právě jejich osobní prezentace ale může přispět k tomu, že se s nimi členové představenstva ztotožní, přijmou je za své a budou podle nich jednat.

Podrobný zápis z jednání tohoto představenstva najdete Z D E.