oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Infrigementová novela zákona o odpadech

publikováno: 09.03.2015

Vláda navrhuje zrušení povinnosti zpětného odběru odpadních minerálních olejů.

Dne 23. 2. 2015 vláda schválila návrh novely zákona o odpadech. Cílem návrhu je oprava transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady ES č. 98/2008 ze dne 19. 11. 2008 o odpadech a o zrušení některých směrnic (v oblasti působnosti zákona, definic, hierarchie nakládání s odpady, obsahu plánů odpadového hospodářství a vymezení jednotlivých způsobů využívání a odstraňování odpadů), v reakci na infrigementové řízení, transpozice směrnice 2013/56/EU a adaptace na nařízení 2012/493/EU (v oblasti odpadních baterií a akumulátorů), adaptace na nařízení EU č. 1257/2013 o recyklaci lodí (doplnění podmínek provozu zařízení na recyklaci lodí), adaptace na nařízení EU č. 660/2014, kterým se mění nařízení č. 1013/2006 o přepravě odpadů (v oblasti kontroly přepravy odpadů).

Z působnosti zákona budou nadále vyloučeny odpadní vody, ale jen v rozsahu, v jakém se na ně vztahují jiné právní předpisy (vodní zákon a zákon o vodovodech a kanalizacích). Vyloučeny nebudou vytěžené sedimenty z vodních nádrží a koryt vodních toků. Nakládáním s odpady se bude rozumět i obchodování s odpady.

Sběrem odpadů se bude rozumět i předběžné skladování a předběžné třídění sebraných odpadů. Zavádí se definice tříděného sběru a předcházení vzniku odpadu. Možnost odchýlení se od hierarchie způsobů nakládání s odpady bude podmíněna tím, že je to vhodné s ohledem na nejlepší celkový výsledek z hlediska životního prostředí. Obdobně se mění úprava obsahu plánů odpadového hospodářství. Kromě výše popsaných transpozičních úprav návrh vyřazuje minerální oleje z okruhu vybraných výrobků, na které se vztahuje povinnost zpětného odběru. Důvodem je ztížená evidence odpadních olejů, když se úroveň zpětného odběru dlouhodobě pohybuje okolo 4 %. Dále návrh řeší elektronizaci přepravy nebezpečných odpadů a některých evidenčních povinností.