oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Informace z Evropské unie od Stálého zastoupení ČAK v Bruselu

publikováno: 17.10.2018

(červenec – srpen 2018)

Rakouské předsednictví v Radě EU

Rakousko se potřetí v historii ujalo předsednictví v Radě EU, a to na období od 1. července – 31. prosince 2018. Jako priority si pro své předsednictví Rakousko zvolilo bezpečnost, boj proti ilegální migraci, zabezpečení prosperity, konkurenceschopnosti prostřednictvím digitalizace a zajištění stability bezprostředních sousedů EU. Motto rakouského předsednictví je „Evropa, která chrání“. Jelikož se jedná o předsednictví, jež bezprostředně předchází květnovým volbám do evropských institucí, bude rovněž zesílen politický tlak na dopracování a prosazení započatých legislativních procesů. Více informací je k dispozici na: https://www.eu2018.at/

Stanovisko CCBE k návrhu směrnice o ochraně osob oznamujících porušení práva Unie

CCBE na přelomu června a července 2018 zveřejnila své stanovisko k návrhu směrnice o ochraně osob oznamujících porušení práva Unie, jež je součástí balíčku opatření Evropské komise k posílení ochrany oznamovatelů v EU. CCBE návrh Komise vítá a přijímá obecnou zásadu, že by osoby, které nezištně odhalují informace k veřejnému prospěchu, měly být chráněny v zaměstnání, pokud veřejný prospěch převáží nad případnou škodou, která může plynout z poskytnutí informací, a pokud je jejich jednání v souladu s právem. CCBE by ráda zdůraznila práva všech co se domáhají právní pomoci, zejména ochranu profesní mlčenlivosti/důvěrnosti komunikace mezi advokátem a klientem, jakožto jednoho ze základních pilířů právního státu, proto individuální ochrana zaměstnance nikdy nemůže být před aplikací důvěrnosti/mlčenlivosti upřednostněna.

Předběžné vyjádření CCBE k návrhu nařízení o evropských předávacích a uchovávacích příkazech pro elektronické důkazy v trestních věcech

CCBE publikovala dne 29. června 2018 své předběžné vyjádření k návrhu EK ohledně nařízení o evropských předávacích a uchovávacích příkazech pro elektronické důkazy v trestních věcech ze 14. dubna 2018. Klíčovým aspektem pro CCBE je zejména otázka, zda návrh prosazující usnadnění přeshraničního přístupu orgánů činných v trestním řízení k elektronickým důkazům poskytuje dostatečné procesní záruky, zejména zda neohrožuje právo na spravedlivý proces. CCBE se ve vyjádření zejména zaměřuje na to, zda stanovení o efektivním mechanismu poskytuje záruky pro ochranu komunikace mezi advokátem a klientem, zda je zachována rovnost zbraní mezi obžalobou a obhajobou a zda návrh zakotvuje opravné prostředky. Dokument obsahuje pouze rámcové připomínky, konkrétní problémy budou rozebrány v připravovaném finálním stanovisku, nicméně i předběžné vyjádření bylo již poskytnuto evropským institucím. Více informací je k dispozici v anglickém jazyce ZDE.

Usnesení EP k úrovni ochrany poskytované Privacy Shield mezi EU-USA

Dne 5. července 2018 schválil Evropský parlament návrh usnesení, který připravil výbor LIBE, ve věci adekvátnosti úrovně ochrany poskytované Privacy Shieldem mezi EU-USA. Parlament vzal v potaz opatření, která byla učiněna v souvislosti s dohodou Safe Harbour, nicméně vnímá přetrvávající nedostatky zejména z hlediska respektu k základním právům subjektů údajů. EP je toho názoru, že Privacy Shield neposkytuje dostatečnou ochranu, kterou vyžadují evropské předpisy o ochraně údajů ani Listina základních práv EU. Evropský parlament došel k závěru, že Komise musí pozastavit aplikaci Privacy Shieldu do doby, než americké orgány učiní nezbytné kroky pro soulad s unijní legislativou. Připomínky zahrnuté v usnesení se týkají zejména potřeby proaktivního dozoru a prosazování opatření; dále nedostatečné nezávislosti osoby, na kterou se mají občané EU obracet se svými stížnostmi v USA; a zejména pak obchodní záležitosti (zneužití údajů podniky, neefektivní kontrola, nejasný systém sankcionování). Usnesení je k dispozici v anglickém jazyce.

Europoslanci odmítli reformu autorského práva

Dne 5. července 2018 odmítli europoslanci návrh parlamentního mandátu pro vyjednávání o směrnici o autorském právu. Mandát schválil v červnu JURI na základě zprávy Axela Vosse (EPP). Směrnice, kterou Komise představila v září 2016, si klade za cíl modernizovat a harmonizovat evropské autorské právo, a přizpůsobit ho tak současné digitální éře. Návrh mimo jiné stanovuje povinné výjimky z autorského práva (vzdělávací účely, kulturní instituce a text and data mining) a posiluje vyjednávací práva umělců vůči kolektivním správcům práv. Největší kontroverze budí článek 11, který zavádí autorské právo pro vydavatele novin, a článek 13, který požaduje, aby platformy na sdílení obsahu uzavíraly s tvůrci sdíleného obsahu licence a v případě jejich absence přístup k dílu zablokovaly. Česká republika obecně návrh směrnice vítá jako krok k dokončení jednotného digitálního trhu. I přes výhrady ke článkům 11 i 13 by uvítala otevření trialogu na základě zprávy schválené výborem JURI. Návrh proto bude znovu otevřen pro pozměňovací návrhy a o jeho konečné verzi parlament rozhodne na plenárním zasedání v září.

Česká vláda zahájila přípravy na předsednictví v Radě EU

Dne 10. července 2018 vláda na svém zasedání schválila zahájení příprav na historicky druhé předsednictví České republiky v Radě Evropské unie. Vláda se zabývala také přestavbou železničního uzlu v Brně a novým složením Bezpečnostní rady státu. Předsednictví v Radě Evropské unie se Česká republika ujme ve druhé polovině roku 2022. Vláda v souvislosti s přípravou českého předsednictví zadala vypracování harmonogramu příprav a koncepce komunikace předsednictví, které by měly být schváleny do října. Současně zahájila diskusi o výhledu na požadavky na státní rozpočet včetně personálního zajištění chystaného předsednictví.

Neformální zasedání ministrů spravedlnosti a ministrů vnitra v Rakousku

Ve dnech 12. - 13. července 2018 se v rakouském Innsbrucku konalo neformální zasedání ministrů spravedlnosti a ministrů vnitra pod záštitou rakouského předsednictví v Radě EU. Dohodli se na potřebě efektivní ochrany vnějších hranic, posílení Frontexu a rozšíření jeho manévrovacích schopností. Rakouský ministr vnitra Herbert Kickl uvedl, že jejich primárním cílem je konečně vyřešit problematiku převaděčů. Ministři spravedlnosti jednali zejména o otázkách souvisejících s elektronickými důkazy a přeshraničním přístupem k nim. Proběhlo rovněž jednání estonského, bulharského rakouského a rumunského ministra s ministry zemí východního partnerství, za účasti zástupců Evropské komise i Evropské služby pro vnější činnost. Ústředním tématem tohoto jednání byl boj s korupcí a kredibilita národních institucí pro veřejnost. V tomto kontextu byla zmíněna i nepostradatelná role občanské společnosti.

FATF připravuje pro právní profese pokyny založené na hodnocení rizik

Finanční pracovní skupina pro boj s praním špinavých peněz a financováním terorismu (FATF) aktuálně finalizuje přípravu pokynů pro právní profese založené na hodnocení rizik. CCBE se aktivně podílí na přípravě těchto pokynů.  Přístup založený na hodnocení rizik je základem pro efektivní implementaci revidovaných Mezinárodních standardů pro boj s praním špinavých peněz a financování terorismu, které FATF přijala v roce 2012. Cílem pokynů je zejména napomoci advokátům, zejména z menších kanceláří v orientaci nastíněním aktuálních příkladů praxe v implementaci, představení přístupu založeného na hodnocení rizik právním profesím, finančním institucím, jež s právními profesemi přicházejí do styku, pomoci identifikovat rizika praní špinavých peněz a financování terorismu spojená s činností právních profesí a pomoci v implementaci Národních hodnocení rizik, vypracovaných jednotlivými státy.

Komentář CCBE k návrhu na změnu směrnice 2017/1132 o využívání digitálních nástrojů a postupů v právu obchodních společností

CCBE na přelomu léta publikovala svůj komentář k návrhu na změnu směrnice 2017/1132 pokud jde o využívání digitálních nástrojů a postupů v právu obchodních společností, jež byl publikován Komisí 25. května 2018. CCBE návrh Komise zakotvující větší flexibilitu práva obchodních společenství vítá, stejně jako podporu využití digitálních nástrojů v životních cyklech společností, ze kterých mohou těžit jak společnosti samotné, tak advokáti. CCBE nicméně spatřuje nedostatek návrhu zejména v jeho kompatibilitě se směrnicemi proti praní špinavých peněz, zejména pak jak budou moci advokáti dostát svých povinností plynoucích ze směrnic o praní špinavých peněz, aniž by narušily podstatu předmětného návrhu. Více informací je k dispozici v anglickém jazyce.

Hodnotící zprávy Komise ohledně dodržování práva EU za rok 2017

Komise 12. července 2018 vydala hodnotící zprávy týkající se dodržování práva EU ze strany členských států. Výroční zpráva o vnitrostátním provádění práva EU uvádí, jak Komise kontrolovala a prosazovala dodržování práva EU během roku 2017. Srovnávací přehledy v oblasti vnitřního trhu ukazují, že se sice většina překážek bránících volnému pohybu osob, služeb, zboží a kapitálu odbourává, ale v některých oblastech situace stagnuje či se dokonce zhoršuje. V roce 2017 se Komise snažila zasazovat o dodržování pravidel v oblasti ochrany údajů, migrace, ochrany spotřebitelů, boje proti praní peněz a financování terorismu nebo kvality ovzduší. Výroční zpráva za rok 2017 zaznamenává mírný pokles (o 5,91 %) otevřených případů nesplnění povinnosti ve srovnání s rokem 2016. Nejlepších výsledků obecně dosáhly Finsko, Dánsko a Slovensko. Naopak nejvíce červených karet obdržely ČR, Irsko a Řecko.

Doporučení pro ČR v rámci evropského semestru

Dne 13. července 2018 vydala Rada doporučení pro jednotlivé země, včetně ČR, v rámci projektu tzv. evropského semestru. Evropský semestr poskytuje rámec pro koordinaci hospodářských politik zemí Evropské unie a umožňuje členským státům, aby projednávaly hospodářské a rozpočtové plány a monitorovaly pokrok vždy v přesně stanoveném období. Doporučení pro jednotlivé země pak obsahují politické pokyny přizpůsobené každé zemi EU, jež uvádějí, jak může daná země stimulovat hospodářský růst a zaměstnanost a současně zachovat zdraví svých veřejných financí. ČR je doporučeno zejména zvýšit svou fiskální udržitelnost, zejména v penzijním systému; zabývat se nedostatky v systému zadávání veřejných zakázek, a to zejména zajištěním vyšší úrovně soutěže a implementací antikorupčních opatření. Dále se ČR doporučuje snížit administrativní zátěž v oblasti investic, zejména v oblasti infrastruktury a posílit kapacity vzdělávacího systému, mimo jiné propagací učitelství. Více informací k doporučení je k dispozici v anglickém jazyce.

Evropská komise podniká další kroky v řízení pro porušení povinnosti proti Maďarsku

Dne 19. července 2018 Evropská komise rozhodla o předání Maďarska Soudnímu dvoru EU pro nesoulad Maďarského azylového práva a politiky navrácení s unijními předpisy. Řízení o porušení povinnosti bylo proti Maďarsku zahájeno kvůli jejich azylovým předpisům již v prosinci 2015. Následovala vzájemná komunikace obou stran a poslední odůvodněné stanovisko ze strany Komise bylo Maďarsku zasláno v prosinci 2017. Komise je však toho názoru, že k nápravě věci nedošlo, proto zahájila poslední stádium řízení o porušení povinnosti, předání státu SDEU k rozhodnutí. Komise se s Maďarskem pře zejména o ustanovení nové maďarské legislativy kriminalizující aktivity na podporu žádostí o azyl a pobyt. Nesouhlasí také se zavedením dodatečných důvodů pro nepřijatelnost žádosti o azyl, jež jsou v rozporu s evropskou směrnicí o azylových řízeních.

EK předala Řecko, Irsko a Rumunsko SDEU kvůli chybějící implementaci pravidel proti praní špinavých peněz

Dne 19. července 2018 předala Komise Řecko, Irsko a Rumunsko Soudnímu dvoru v rámci řízení o porušení povinnosti, která se týká chybějící, či v případě Irska pouze částečné, implementace 4. směrnice proti praní špinavých peněz. Tato směrnice zejména posiluje povinnosti co do hodnocení rizik bank, advokátů a účetních; dále představuje transparentní nastavení skutečných vlastníků pro společnosti; usnadňuje spolupráci mezi Finančními analytickými úřady členských států pro rychlejší identifikaci podezřelých transakcí a zamezuje tak praní peněz a financování terorismu; samozřejmě stanoví i sankce za porušení.  Mezitím došlo v souvislosti s kauzou Panama Papers k vypracování návrhu 5. směrnice.

Společné stanovisko IBA a IFAC proti korupci

Mezinárodní advokátní komora (IBA) a Mezinárodní federace účetních (IFAC) byly
20. července 2018 zastoupeny na jednání B20/G20 v Buenos Aires. Výsledkem tohoto jednání je společné publikované protikorupční stanovisko IBA a IFAC. IBA se vyjádřila tak, že IFAC je paralelní organizace zastupující účetní ve více než 130 zemích a vyzvala proto národní zástupce IBA a IFAC, zda se rovněž nechtějí zapojit do vypracování společných stanovisek na národní úrovni.

Nová opatření EU proti praní špinavých peněz

Evropská unie by do konce letošního roku mohla přijít s novými opatřeními proti praní špinavých peněz. Odstranit nedostatky v unijní právní úpravě proti legalizaci výnosů z trestné činnosti se EU snaží v návaznosti na pochybení lotyšské banky ABLV a maltské Pilatus Bank; obě zmíněné banky se staly terčem obvinění z praní špinavých peněz, která vznesly úřady ve Spojených státech. Od roku 2020 nabyde platnosti nová právní úprava proti praní špinavých peněz, která předpokládá založení centralizovaných registrů bankovních účtů ve všech členských zemí EU. Spolupráce mezi jednotlivými zeměmi v boji s finanční kriminalitou však zůstává slabá a postup úřadů pomalý, a to i v případech existence vážného podezření na nekalé praktiky. Věra Jourová signalizovala i možnost vytvoření centralizovaného orgánu EU, který by se zabýval riziky v oblasti praní špinavých peněz.

Výbor Rady Evropy pro efektivitu justice (CEPEJ) přijal příručku k posílení implementace pokynů o mediaci

Na svém 30. plenárním zasedání doplnil výbor Rady Evropy CEPEJ již existující instrumenty Rady Evropy k mediaci o příručku obsahující sérii doporučení, která usnadní členským státům rozvinout použití mediace a podpoří i každodenní práci mediátorů (Mediation Development Toolkit). Nástroj bude brzy doplněn o další dvě nová doporučení, která vznikla v rámci spolupráce mezi Mezinárodním mediačním institutem (International Mediation Institute) a CCBE. CEPEJ dále potvrdila budoucí plán (Roadmap) pracovní skupiny pro mediaci (CEPEJ-GT-MED), která se bude zabývat vhodnými opatřeními k implementaci a posílení využití mediace.

Průvodce CCBE k používání právních online platforem advokáty

CCBE na přelomu léta zveřejnila Průvodce CCBE k používání právních online platforem advokáty. Průvodce obecně představuje možnosti, jaké právní online platformy se advokátům nabízejí, podrobněji však rozebírá typy platforem, se kterými se můžeme setkat a hlavně úskalí, které jejich užívání skýtá. CCBE v průvodci zmiňuje, že otázky týkající se online platforem jsou jádrem digitální ekonomiky. Jak OECD, tak Evropská komise se těmito tržními fenomény podrobně zabývaly a stále se nacházejí vysoko v jejich agendě.

Často kladené otázky ohledně Úřadu evropského veřejného žalobce

Evropská komise zpracovala odpovědi na často kladené dotazy k Úřadu evropského veřejného žalobce. Nařízení o zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce (EPPO) přijala Rada pro spravedlnost a vnitřní věci dne 12. října 2017 a vstoupilo v platnost dne 20. listopadu 2017. Předpokládá se, že po tříleté fázi budování by mohl Úřad evropského veřejného žalobce, se sídlem v Lucembursku, zahájit svou činnost na konci roku 2020. Aktuálně se k EPPO připojilo 22 členských států. Často kladené dotazy jsou k dispozici i v českém jazyce.

Stanovisko Evropských daňových poradců ke směrnici DAC 6

V červenci 2018 publikoval Výbor Evropských daňových poradců pro právní záležitosti odůvodněné stanovisko PAC 5/2018 ohledně zproštění oznamovací povinnosti v případech, kdy platí zákonná profesní mlčenlivost, jak je zakotveno v čl. 8ab odst. (5) Směrnice Rady (EU) 2018/822 ze dne 25. května 2018 (DAC6). Stanovisko zejména upozorňuje na obezřetnost při implementaci této směrnice vzhledem k tomu, že by mohlo hrozit narušení profesní mlčenlivosti, která je stejně jako v případě advokátů i v případě daňových poradců klíčovým principem pro výkon profese. CFE si je vědoma různorodosti právní úpravy profesních povinností pro daňové poradce v jednotlivých členských státech Evropské unie, včetně nejednotných pravidel, která umožňují, aby se na daňové poradce vztahovala zákonná úprava profesní mlčenlivosti. CFE tudíž očekává, že členské státy implementují tuto Směrnici, a zvláště pak zproštění oznamovací povinnosti stanovené v čl. 8ab odst. (5), způsobem, jenž plně respektuje ochranu důvěrnosti komunikace v těch členských státech, kde toto právo existuje. Stanovisko je k dispozici v anglickém jazyce.

Nizozemsko se připojí do přípravy Úřadu evropského veřejného žalobce

Nizozemsko zveřejnilo dne 1. srpna 2018 informaci o tom, že se stává 21 zemí EU, která se bude podílet na přípravě Úřadu evropského veřejného žalobce. Eurokomisařka Jourová tuto zprávu uvítala. EPPO bude vyšetřovat a stíhat zejména trestnou činnost proti finančním zájmům EU (zneužívání přidělených finančních prostředků z EU, přeshraniční podvody s DPH, apod.)

Zpráva o stavu demokracie, lidských práv a právním státu v Evropě: role institucí a hrozby, kterým čelí

Generální tajemník Rady Evropy zveřejnil v srpnu 2018 Zprávu o stavu demokracie, lidských právech a právním státu v Evropě: role institucí a hrozby, kterým čelí. Zpráva analyzuje klíčové aspekty zabezpečení demokracie. Mezi nimi zmiňuje zejména potřebu zabezpečení efektivní a nezávislé justice, svobodu projevu, zabezpečení shromažďovacího práva. Zpráva se zaměřuje zejména na roli institucí, jak na národní, tak i mezinárodní úrovni, které jsou nepostradatelné pro zabezpečení právního státu a oddělení jednotlivých složek moci od politického tlaku. Zároveň se zpráva věnuje nárůstu populismu, který ohrožuje demokratické fungování jednotlivých institucí ve větší, či menší míře. Zpráva je k dispozici na stránkách Rady Evropy v anglickém jazyce.

Výbor LIBE EP zveřejnil návrh zprávy k návrhu směrnice o přeshraničních převodech, fúzích a rozděleních

Výbor LIBE Evropského parlamentu v létě zveřejnil návrh zprávy zpravodajky Evelyn Regner k návrhu směrnice o přeshraničních převodech, fúzích a rozděleních, která podporuje tuto iniciativu Komise a potvrzuje potřebu unifikace fragmentovaného obrazu přeshraniční mobility v rámci Jednotného evropského trhu. Zpráva navrhuje 133 změn do původního návrhu Komise, zaměřující se zejména na aspekty:

-           Vyhnout se dodatečné regulaci

-           Posílení role zaměstnanců

-           Zjednodušit proceduru a snížit náklady společnostem

-           Vynechat část zabývající se přeshraničním rozdělením

-           Zapracovat na jasných pojmech a definicích

Zpráva byla představena a diskutována s výborem JURI na společném zasedání 3. září 2018.

Judikatura ESLP

Dridi v. Německo (č. 35778/11)

Předvolání k soudnímu jednání pouze prostřednictvím veřejného oznámení není dle Úmluvy dostačující.

ESLP ve věci Dridi v. Německo č. 35778/11 jednohlasně rozhodl, že došlo k porušení Úmluvy v článku 6 odst. 1 a 3 písm. c) práva na spravedlivý proces / práva obhajovat se osobně nebo za pomoci obhájce, pokud jde o předvolání veřejným oznámením, a k porušení článku 6 odst. 1 a 3 písm. b) a c) (práva na spravedlivý proces / přiměřený čas a možnosti k přípravě obhajoby / práva obhajovat se osobně nebo za pomoci obhájce).

Případ se týkal způsobu předvolání stěžovatele k soudnímu jednání. Samotné předvolání k soudnímu jednání bylo doručeno panu Dridi pouhým veřejným oznámením v době, kdy ještě nebyl zastoupen advokátem. ESLP upozornil na fakt, že pan Dridi měl ve Španělsku novou doručovací adresu, která byla regionálnímu soudu v Německu známa. Přestože pan Dridi požádal o odročení jednání, jednání odročeno nebylo.

Advokátovi zastupujícímu pana Dridi tím nebyl poskytnut dostatečný časový prostor připravit si obhajobu svého klienta nebo se zúčastnit odvolacího jednání v trestní věci. Advokát pana Dridiho také nebyl řádně předvolán, nemohl se tak zúčastnit jednání a před jednáním se dostatečně seznámit se soudním spisem.

Celé rozhodnutí je k dispozici v anglickém jazyce: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-184816

 

Odbor mezinárodních vztahů ČAK.