oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Informace pro školitele a advokátní koncipienty – právní úprava od 1. 9. 2017

publikováno: 30.08.2017

S účinností od 1. 9. 2017 zavádí novela zákona o advokacii (zákon č. 258/2017 Sb.) nový institut školitele, tj. advokáta přímo odpovědného za přípravu advokátního koncipienta na výkon advokacie a advokátní zkoušky.

Z hlediska zákona je role školitele upravena v ust. § 31 zákona, a to tak, že advokát je povinen vytvářet takové pracovní podmínky, které advokátnímu koncipientovi umožní řádnou přípravu na povolání advokáta; advokátnímu koncipientovi musí být zejména umožněna účast na školeních pořádaných Komorou, řádná příprava na advokátní zkoušku, jakož i účast u advokátní zkoušky. Další jeho povinnosti jsou obsaženy ve stavovských předpisech, zejm. v etickém kodexu a usnesení č. 1/1998 Věstníku, o výchově a vzdělávání advokátních koncipientů, ve znění pozdějších předpisů; novela zákona však přinesla rovněž zmocnění pro vydání stavovského předpisu přímo upravujícího podrobnosti o právech a povinnostech školitele a stavovského předpisu – přijetí tohoto stavovského předpisu se očekává v nejbližší době.

Školitel musí zajistit, aby příprava advokátního koncipienta na advokátní zkoušku byla vyčerpávající, tj. aby si po dobu právní praxe osvojil všechny aspekty výkonu advokacie, které k ní náleží, a aby získal potřebné znalosti a schopnosti ve všech oborech práva, které jsou předmětem advokátní zkoušky. V neposlední řadě jde rovněž o výchovu stavovskou, tj. aby si advokátní koncipient osvojil pravidla fungování advokacie v ČR i v EU a naučil se etickým pravidlům jak tuzemským, tak přeshraničním.

Aby bylo možné dosáhnout skutečně kvalitní přípravy advokátního koncipienta, zákon zavádí dvě podstatná omezení:

1. Školitelem se může stát pouze advokát, který vykonává advokátní praxi déle než jeden rok; v odůvodněných případech však může představenstvo tuto podmínku prominout.

2. Advokát může být školitelem maximálně pro pět advokátních koncipientů.

Je povinností advokáta, aby nahlásil Komoře, vůči kterým koncipientům vykonává funkci školitele.

U advokáta vykonávajícího advokacii samostatně je školitelem advokátních koncipientů vždy tento advokát. Ve funkci školitele se nemůže nechat zastoupit jiným advokátem.

Ve sdružení, společnosti nebo zahraniční společnosti vykonává úlohu školitele ten advokát, který je k tomu pověřen; o tom, kdo je pověřeným advokátem, musí sdružení nebo společnost informovat Komoru. Pověřeným advokátem může být u sdružení nebo společnosti advokát, který vykonává advokacii prostřednictvím této společnosti jako její společník, zaměstnaný advokát nebo spolupracující advokát, stanoví-li to smlouva o trvalé spolupráci.

V případě zápisu nových advokátních koncipientů od 1. 9. 2017 to tedy znamená, že pokud neuvedou v žádosti o zápis do seznamu advokátních koncipientů krom jiných náležitostí údaj o tom, kdo bude jejich školitelem, případně advokát, který je v žádosti uveden, bude již vykonávat funkci školitele pro pět nebo více koncipientů, nebudou do seznamu zapsáni. 

Pro advokátní koncipienty zapsané do seznamu do 31. 8. 2017 však dle přechodných ustanovení zákona č. 258/2017 Sb. platí, že se na jejich právní poměry použijí dosavadní právní předpisy. Shora uvedená omezení počtu advokátních koncipientů a délky praxe školitele se tak nedotknou advokátních koncipientů, kteří byli ke dni účinnosti novely zákona o advokacii zapsáni do seznamu advokátních koncipientů. U těch advokátních koncipientů, kteří vykonávají právní praxi u samostatného advokáta, bude dnem účinnosti zákona za jejich školitele považován tento advokát, a to bez ohledu na počet advokátních koncipientů. Zaměstnává-li samostatný advokát více než pět advokátních koncipientů, mohou tito koncipienti dokončit svou právní praxi bez dalšího u tohoto advokáta. Komora však nezapíše dalšího advokátního koncipienta k tomuto školiteli do doby, než počet koncipientů, u nichž je školitelem, neklesne pod zákonem stanovenou hranici, tj. pod 5 koncipientů.

Vykonávají-li advokátní koncipienti právní praxi ve sdružení, společnosti nebo zahraniční společnosti, je jejich zaměstnavatel povinen Komoře k datu účinnosti zákona (nebo bezprostředně poté) sdělit, kdo je jejich školitelem. Počet advokátních koncipientů na jednoho školitele však nemůže být víc než 5; pokud by tedy množství advokátních koncipientů neumožňovalo přiřadit je školitelům z řad stávajících advokátů, musí sdružení, společnost nebo zahraniční společnost tuto situaci řešit nalezením nových školitelů.

Odbor vnější a vnitřní legislativy ČAK