oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

I nemajetným by měl poskytnout právní pomoc profesionál

publikováno: 19.06.2018

Termín spuštění rozšířené bezplatné právní pomoci se blíží - od 1. července 2018 nabude účinnosti část zákona č. 258/2017 Sb., kterým se mění mj. zákon o advokacii a který zakotvuje nový systém této bezplatné právní pomoci poskytované advokáty na základě určení Českou advokátní komorou (ČAK, Komora).

Novelou zákona o advokacii se od 1. července 2018 rozšíří státem hrazená právní pomoc osobám, které si nemohou z důvodů majetkových a příjmových dovolit vybrat a zaplatit vlastního advokáta.

Stávající systém určování advokátů dlouhodobě provozovaný Českou advokátní komorou se tedy mění a nově bude realizován ve třech samostatných formách právní pomoci:

Agendu určování advokátů k poskytování bezplatné právní pomoci bude administrativně zpracovávat pro celé území ČR pobočka ČAK v Brně. 

„Do současné doby byla bezplatná právní pomoc poskytována advokáty buď zcela zdarma či za sníženou odměnu, maximálně část režijních nákladů byla advokátům uhrazena Komorou, tedy opět z prostředků advokátů. I poskytování právního poradenství v regionech bylo pro potřebné zcela zdarma a organizace šla na náklady ČAK. I proto Komora usilovala dlouhé roky o systémové řešení, aby nesuplovala stát, ale aby se stát na této pomoci podílel. S novelou zákona o advokacii se to konečně alespoň částečně podařilo,“ uvedl místopředseda ČAK
Mgr. Robert Němec, LL.M.

JAK DOSUD FUNGUJÍ PRÁVNÍ PORADY?

ČAK zajišťovala bezplatnou právní pomoc pro osoby, které si ji nemohly z důvodů příjmových a majetkových poměrů dovolit, již odnepaměti. Nejdříve prostřednictvím tzv. advokátních poraden a v posledních zhruba 12 letech v podobě informativních právních porad ve všech regionech ČR, jejichž účelem bylo poskytnutí základních informací k jednotlivým případům, aby daná osoba získala přehled o svých právech, povinnostech a možnostech dalšího postupu. Advokáti se v poskytování těchto krátkých informativních porad pravidelně střídali, jednotliví regionální zástupci ČAK měli a v posledních dnech ještě mají organizaci těchto porad upravenu dle konkrétní situace v jejich regionu. Například v Praze a v Brně se k takové poradě musí objednat na ČAK, v jižních, západních a východních Čechách je možné na určené místo přijít i bez objednání.  

„Poskytování bezplatných právních porad je veřejně prospěšnou činností advokátů pro osoby, které se s ohledem na své poměry potřebují zorientovat v právní situaci, ve které se ocitly. Tyto bezplatné právní porady ale nemohly a ani do budoucna nemohou v žádném případě zcela nahradit poskytnutí právních služeb jednotlivými advokáty v plné šíři, tedy nemohou zahrnovat podrobné studování spisů, zpracování podrobných právních rozborů nebo sepisování listin, např. žalob anebo jiných podání, smluv…,“ vysvětluje místopředseda ČAK Němec (na snímku).

JAK DOSUD FUNGUJE URČENÍ ADVOKÁTA K POSKYTNUTÍ PRÁVNÍ SLUŽBY?

Pokud na základě bezplatné právní porady, ale i bez ní, vyvstala potřeba poskytnutí přímo právních služeb ve větším rozsahu, tedy zastupování v řízení před soudem nebo jiným orgánem, sepsání listiny apod., a klient si nemohl dovolit vybrat advokáta podle svého uvážení, mohl se ze zákona o advokacii obrátit ještě na Komoru jako na místo poslední pomoci a požádat zde o tzv. určení advokáta k poskytnutí takové služby za sníženou odměnu či zcela zdarma.  

„Dosavadní podmínky tohoto určení upravuje zákon o advokacii. Klient musí vyplnit speciální formulář k doložení těchto podmínek, kterými jsou Žádost o určení advokáta a Prohlášení o příjmových a majetkových poměrech žadatele. Oba tyto formuláře jsou stále k dispozici na webových stránkách www.cak.cz v sekci pro veřejnost,“ uvádí k současné praxi ředitelka pobočky ČAK v Brně JUDr. Irena Schejbalová.   

Z tabulky je možné vidět, jak se vyvíjel počet žádostí a počet určení advokátů v posledních letech v systému založeném na poskytování pomoci prostřednictvím regionálních středisek. Ten bude k 30. 6. 2018 ukončen a veškerou agendu bude vyřizovat centrálně pobočka ČAK v Brně. 

„Rozhodně to neznamená, že se žadatelům cesta k advokátovi prodlouží a že pro poradu budou muset cestovat do Brna. To by bylo velké nedorozumění. Naopak, žadatel nebude leckdy muset ani do příslušného krajského města, ale Komora mu určí advokáta co možná místně nejbližšího,“ představuje budoucí fungování právních porad ředitelka brněnské pobočky ČAK Schejbalová (na snímku). 

NOVÝ SYSTÉM PRÁVNÍCH PORAD A URČENÍ ADVOKÁTA K POSKYTNUTÍ PRÁVNÍ SLUŽBY 

Česká advokátní komora povede od 1. 7. 2018 neveřejný seznam žadatelů o poskytnutí právní služby a zároveň také eviduje seznam advokátů, kteří vyslovili souhlas s poskytováním bezplatné právní pomoci, a z tohoto seznamu pak budou jednotliví advokáti žadatelům vybíráni. Pokud by nebylo možné vybrat v konkrétním případě advokáta ze seznamu těchto souhlasících advokátů, může Komora určit k poskytnutí takové pomoci i advokáta, který svůj souhlas výslovně neudělil, ale zapsaným advokátem je. Hlavními kritérii pro výběr bude bydliště žadatele, nebo místo, kde má být právní služba poskytována, např. sídlo soudu, sídlo věznice a podobně. 

Kdo bude splňovat podmínky pro poskytnutí právní porady? Průměrný měsíční příjem žadatele nebo osob s ním společně posuzovaných nesmí za posledních 6 měsíců před podáním žádosti přesáhnout trojnásobek životního minima a žadatel nebude ve věci, v níž mu má být právní porada poskytnuta, zastoupen jiným advokátem. Žádosti o poskytnutí právní porady se budou podávat na formuláři stanoveném vyhláškou Ministerstva spravedlnosti. Žadatel bude povinen nejpozději spolu s podáním žádosti uhradit Komoře poplatek za vyřízení žádosti ve výši 100 Kč. 

Právní porada bude schůzkou informativního charakteru, kde advokát žadateli nesepisuje žádné podání, smlouvu či listinu, a její délka je minimálně 30 minut a maximálně 120 minut ročně. U každého žadatele bude vyčerpaná doba ročního limitu na poskytnutí právní služby evidována. 

„Pokud už půjde přímo o určení advokáta k poskytnutí právní služby, bude po 1. 7. 2018 základním kritériem předmět požadované právní služby a to, zda je žadatel schopen zajistit si právní službu jiným zákonným způsobem. Rozdíl oproti předchozímu určování advokátů bude i v tom, že Komora bude posuzovat předmět právní služby, např. zda nejde o zjevně bezdůvodné uplatňování práva,“ uzavírá místopředseda ČAK Němec. 

Česká advokátní komora je zastáncem filosofie, že je třeba zaručit všem občanům přístup k právní pomoci a že i ta, která je poskytovaná nemajetným klientům, by měla být vždycky fundovaná a kvalitní, tedy poskytnutá právními profesionály, jimiž jsou v nejuniverzálnějším slova smyslu v ČR právě advokáti.  ČAK se bude proto této problematice intenzivně věnovat a je připravena zajistit i tolik potřebnou osvětu.

Od 1. 7. 2018 najdou žadatelé na webu ČAK www.cak.cz všechny potřebné informace. Je důležité, aby se zájemci o bezplatnou právní pomoc o nové úpravě dozvěděli včas a připravili se na splnění podmínek k jejímu poskytnutí. 

Pokud byste chtěli detailní informace, můžete si pustit  videopřenos z tiskové konference ČAK, která se týkala právě bezplatné právní pomoci.

Otázky a odpovědi k bezplatné právní pomoci najdete ZDE.

Foto: Barbora Petráčková