oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Dnes je Evropský den advokátů

publikováno: 10.12.2014

CCBE (Rada evropských advokátních komor, největší a nejvlivnější nadnárodní advokátní organizace sdružující advokátní komory z celé Evropy), iniciovala založení nové tradice – Evropského dne advokátů. Jeho cílem je upoutat na celoevropské úrovni pozornost k aktuální právní problematice a zároveň vyzdvihnout a zdůraznit roli advokáta a jeho zásadní úlohu při ochraně práv klienta.

Na zasedání CCBE bylo rozhodnuto, že Evropský den advokátů připadne vždy na 10. prosince, který je zároveň Mezinárodním dnem lidských práv.1Na organizaci Dne se budou podílet především jednotlivé národní advokátní komory, v České republice se tak organizace ujme Česká advokátní komora. Každoroční téma Evropského dne advokátů bude voleno tak, aby odráželo aktuální právní problematiku a dopad na práva občanů. Letošní téma, které bylo zvoleno na půdě CCBE, se týká ochrany osobních údajů, elektronického hromadného sledování občanů a profesní zásady mlčenlivosti.

Česká advokátní komora v rámci tohoto tématu chce upozornit především na jednu z nejdůležitějších zásad v advokacii, a to povinnosti mlčenlivosti. Je totiž velmi důležité, aby si veřejnost uvědomila, že tato zásada je natolik důležitá, neboť slouží k ochraně klientů, nikoliv advokátů samotných. V rámci Dne budou diskutována následující témata, která jsou v současné době velmi aktuální:
• Snahy o prolomení mlčenlivosti advokáta o záležitostech klienta;
• Snahy o získání osobních údajů klienta;
• Nabourávání elektronické komunikace s klientem;
• Pokusy o zpřístupnění elektronických úložišť dat advokátů;
• Domovní prohlídky advokátů;
• Kriminalizace advokátů důsledně hájících zájmy klientů.

Problematika, zásady mlčenlivosti v komunikaci mezi advokátem a klientem je garancí spravedlivého a nestranného soudního řízení. CCBE vyjádřilo obavu, že zásada profesního mlčenlivosti je v některých zemích ohrožena a tento aspekt nahlodává důvěru v právní stát.
Velmi ožehavá problematika, která se bude prolínat diskutovanými tématy, je v současné době tzv. cloud computing2, tedy ukládání advokátních dat na cloud a problémy, které s tím mohou v praxi vznikat.

Další oblastí, které je věnována pozornost, a to nejenom ze strany CCBE, je Elektronické sledování občanů. V rámci tohoto tématu bude diskutována snaha resp. nutnost najít rovnováhu mezi standardy pro elektronické sledování včetně daných limitů pro zajištění národní bezpečnosti (např. v boji proti terorismu) na jedné straně a na druhé straně zachováním práva na soukromí jednotlivce. Kromě nezbytných politických a legislativních opatření musí být přijata především technická opatření, která obnoví důvěru v oblast elektronických komunikací a cloudových služeb. Technická opatření zaměřená na bezpečnější internet a cloud computing musí ve vztahu k nutnosti zachovat profesní mlčenlivost splňovat velmi specifické a přísné požadavky. Jinými slovy, infrastruktura elektronické komunikace a cloudových služeb musí být postavena tak, aby technicky garantovala, že uložená data nebudou zneužitelná vládami či třetími stranami.

CCBE ve své studii zaměřené na podmínky přístupu vlády k datům v jednotlivých jurisdikcích3 konstatuje, že zásada mlčenlivosti je v jednotlivých zemích základní normou a je aplikována i v případech domovních prohlídek advokátů. Paradoxně elektronická data nacházející se v prostorách advokátů jsou chráněna mnohem lépe než data uchovávaná u poskytovatele cloudových služeb, což je samozřejmě chybné, neboť obě formy dat by měly být jištěny stejnou ochranou.

Více informací naleznete ZDE.