oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Deset let stálého zastoupení ČAK v Bruselu

publikováno: 15.08.2018

Česká advokátní komora (ČAK) se připojila již před deseti lety k ostatním evropským advokátním komorám, které mají v Bruselu svá zastoupení, a to díky prozíravosti tehdejšího (a současného) předsedy ČAK, JUDr. Vladimíra Jirouska, který o zahájení činnosti ČAK v Bruselu v roce 2008 rozhodl.

Dne 3. června 2008 podepsal JUDr. Vladimír Jirousek podnájemní smlouvu na kancelář v komplexu zastoupení dalších evropských advokátních komor (na snímku z roku 2008 slavnostně stříhá pásku) a od 1. července 2008 začala ČAK prostory užívat, v té době pouze příležitostně. Činnost kanceláře byla následně podpořena i dalším předsedou ČAK JUDr. Martinem Vychopněm a tehdejším místopředsedou ČAK pro mezinárodní vztahy JUDr. Antonínem Mokrým (aktuálně prezidentem Rady evropských advokátních komor – CCBE).

Od roku 2011 má ČAK v Bruselu stálé zastoupení, jehož prostřednictvím, ať už samostatně, či ve spolupráci s dalšími subjekty, obhajuje zájmy české advokacie na evropské úrovni. ČAK se tak řadí k moderním, progresivním advokátním komorám otevřeným mezinárodní spolupráci, jako jsou např. komory Německa, Francie, Rakouska, Velké Británie, Belgie, Maďarska, Španělska, Itálie a dalších. 

JUDr. Eva Indruchová (na snímku), která stálé zastoupení ČAK v Bruselu vede od ledna 2013, položila některým svým bruselským kolegům několik otázek:

1. Můžete krátce představit advokátní organizaci, kterou v Bruselu zastupujete?

2. Jak byste našim čtenářům přiblížili svou práci?

3. Co považujete za hlavní výhody zastoupení v Bruselu a jaké byste vyzdvihli své největší úspěchy?

 

JULEN FERNÁNDEZ CONTE  (ŠPANĚLSKO) vedoucí zastoupení Generální rady španělské advokacie v Bruselu bruselas@abogacia.es

1. Generální rada španělské advokacie (Consejo General de la Abogacia Espan ~ola) zastupuje více než 140 000 praktikujících (a více než 100 000 nepraktikujících) advokátů prostřednictvím 83 místních advokátních komor a 10 regionálních výborů. Generální rada je veřejnoprávním subjektem a funguje jako zastupující, koordinační a výkonný orgán advokacie ve Španělsku. Kromě regulačních a disciplinárních funkcí mají advokátní komory ve Španělsku široké kompetence také v oblasti poskytování právní pomoci. 2. Generální rada založila své bruselské zastoupení v roce 1994 s cílem působit v centru Evropské unie, a navázat tak spojení mezi španělskými advokáty a evropskými institucemi. Postupem času začalo naše zastoupení plnit také roli informační kanceláře v oblasti evropského práva a odborné praxe. Poskytuje služby a podporu jednotlivým advokátním komorám a jejich členům při styku s evropskými institucemi. Vedle zastupitelské a informační funkce se naše zastoupení podílí také na přípravě nových projektů, slouží jako platforma pro navazování kontaktů a plní funkci pozorovatele profese. Náš tým je složen ze dvou advokátů, jednoho administrativního pracovníka a dvou advokátních koncipientů v čele se mnou jako vedoucím zastoupení. 3. Shrnout téměř 25 let naší činnosti do několika vět je nesmírně obtížné. Legislativním mezníkem pro naši profesi bylo v roce 1998 přijetí směrnice o usnadnění trvalého výkonu povolání advokáta v jiném členském státě (a obecně režim volného pohybu advokátů zajištěný oběma sektorovými směrnicemi), dále procesní záruky přijaté v letech 2010-2014 (především směrnice o právu na přístup k obhájci) a směrnice o poskytování právní pomoci v občanských a obchodních věcech z roku 2003 a právní pomoci v trestním řízení z roku 2016. V oblasti projektů jsme velmi hrdí na naše zapojení do projektu CCBE týkajícího se bezplatného právního poradenství žadatelům o azyl na Lesbu, konsolidace E-justice jakožto politické priority, a také na řadu vzdělávacích kurzů k evropskému právu a ochraně lidských práv, které jsme v posledních letech pořádali (nedávno též v rámci programu HELP Rady Evropy). V rámci našeho informačního servisu publikujeme denní přehled nejdůležitějších evropských aktualit, týdeník z evropského práva, překládáme newsletter CCBE-Info a všechny klíčové dokumenty CCBE. Dvakrát ročně připravujeme newsletter pro předsedy advokátních komor a také výroční zprávu pro komory a jejich členy. Jsme pyšní i na to, že náš účet Twitter (Twitter@Abogacia_es_ue) je největším ze všech unijních advokátních komor a už ho sleduje více než 12 000 uživatelů. Jsme také jediná unijní advokátní komora, která má svou vlastní mobilní aplikaci „Abogacía Europea, Contigo“ dostupnou zdarma jak pro Android, tak Apple. K dnešnímu dni ji používá již 4 000 advokátů. Konečně největším přínosem naší práce a přítomnosti v Bruselu je úzká spolupráce s Českou advokátní komorou a všemi dalšími národními komorami při hledání společných evropských řešení a společných postupů založených na sdílených hodnotách advokátní profese.

JEAN-JACQUES FORRER (FRANCIE) vedoucí delegace (na snímku uprostřed) francouzských advokátních komor v Bruselu dbf@dbfbruxelles.eu 1.
K 1. lednu 2017 působilo ve Francii celkem 65 480 praktikujících advokátů, z nichž 42 % bylo členy Pařížské advokátní komory a 58 % bylo členy ostatních 163 regionálních komor. Na národní úrovni jsou francouzští advokáti zastoupeni třemi klíčovými subjekty, jež plní rozdílné role. Jsou jimi: Národní rada francouzských advokátních komor, Pařížská advokátní komora a Konference prezidentů advokátních komor. Národní rada francouzských advokátních komor (CNB), jejíž předsedkyní je od roku 2018 Christine Feral-Schuhl, je národní organizací zastupující všechny praktikující francouzské advokáty, kteří jsou registrováni v jedné ze 164 regionálních komor. CNB reprezentuje advokátní profesi ve vztahu k veřejným orgánům a francouzským institucím, tudíž jim může předkládat návrhy k jakýmkoli změnám, které považuje za užitečné či za nutné. Též se podílí na přípravě písemných podkladů relevantních pro advokátní profesi a podmínky jejího výkonu. Nadto hraje CNB roli ve všech záležitostech týkajících se soudního systému a právních předpisů, ke kterým se advokátní stav rozhodne dát své stanovisko. Pařížská advokátní komora, kterou vedou od roku 2018 Marie-Aimée Peyron a Basile Ader, je pařížskou, tedy regionální komorou a zastupuje 27 461 členů. Konference prezidentů advokátních komor, jejímž předsedou je od roku 2018 Jérôme Gavaudan, zastupuje všechny místní komory s výjimkou Pařížské advokátní komory. Reprezentuje prezidenty všech 163 regionálních komor, stejně jako jejich advokáty.

2. Delegace francouzských advokátních komor v Bruselu byla založena roku 1983 Pařížskou advokátní komorou jako kontaktní místo pro evropské instituce. Konference prezidentů advokátních komor se k delegaci připojila roku 1993 a Národní rada francouzských advokátních komor v roce 2003. Delegace tak zastupuje před evropskými institucemi 65 480 praktikujících francouzských advokátů stejně jako tři výše uvedené národní advokátní subjekty. Delegace poskytuje francouzským advokátům a francouzským regionálním komorám služby ve čtyřech hlavních oblastech: a) Vzdělávání – Pod názvem „Evropské rozhovory“ pořádáme v Bruselu vzdělávací dny pro všechny francouzské advokáty. Jednotlivé vzdělávací dny jsou vždy prakticky zaměřené a soustřeďují se na aktuální témata. Přednášejícími jsou vysocí úředníci z evropských institucí, evropští advokáti a soudci. Účastníci mohou získat osvědčení o absolvování (v rámci povinného celoživotního vzdělávání) a mají příležitost navázat přímé kontakty s úředníky a soudci z EU. Dále organizujeme kurzy evropského práva pro advokátní koncipienty na francouzských právnických fakultách. Jsme také partnery Evropského programu pro vzdělávání právních profesionálů v oblasti lidských práv (HELP), distančního vzdělávacího kurzu vytvořeného Radou Evropy a spolufinancovaného EU, jehož cílem je pomoci advokátům lépe implementovat Evropskou úmluvu o lidských právech v jejich každodenní práci. b) Publikační činnost – Publikujeme dva hlavní právní zpravodaje: Evropa ve zkratce, což je týdenní zpravodaj o nejnovějším vývoji na poli evropského práva, a dále čtvrtletník Bruselská observatoř, který zahrnuje vysoce kvalitní příspěvky externích přispěvatelů, např. z řad zástupců Evropské komise, členů Evropského parlamentu, profesorů práva či advokátů, společně s detailním právním monitoringem unijních legislativních iniciativ a judikatury Evropského soudního dvora a Evropského soudu pro lidská práva. c) Rešerše – Advokátům nabízíme na požádání podporu při jejich rešerších ve všech otázkách evropského práva. Poskytujeme např. praktické informace pro advokáty, kteří chtějí vykonávat advokacii v jiném členském státě.

d) Propagace a ochrana zájmů francouzských advokátů – Vedeme lobbistickou kampaň na ochranu zájmů a hodnot advokátní profese v rámci EU tak, aby byl hlas francouzských advokátů v Bruselu vždy slyšet. Za tímto účelem provádíme každodenní monitoring a analýzu aktuálního vývoje unijní legislativy. Mimoto jsme také součástí Evropské soudní sítě (EJN), která napomáhá advokátům efektivně aplikovat evropská nařízení v občanských a obchodních věcech. Náš bruselský tým se skládá z pěti advokátů, dvou asistentů a dvou stážistů. V jeho čele stojí Jean-Jacques Forrer, bývalý prezident Štrasburské advokátní komory (na snímku uprostřed).

3. Naše sídlo v centru Evropské čtvrti v Bruselu je pro nás skutečnou přidanou hodnotou, jelikož můžeme mít pravidelné schůzky v Evropské komisi a Evropském parlamentu, a můžeme tak být zapojeni do rozhodovacího procesu evropských institucí. Naše lobbistické aktivity a kampaně jsou primárně vykonávány prostřednictvím CCBE, jelikož poskytujeme podporu francouzské delegaci při CCBE. Jsme si vědomi toho, že síla je v jednotě, a proto usilujeme, ve spolupráci s ostatními národními delegacemi při CCBE, o to, aby evropské právo obsahovalo odpovídající regulaci naší profese, chránilo principy právního státu, lidská práva a demokratické hodnoty. Pracujeme na všech záležitostech, které mohou mít dopad na advokáty na evropské úrovni, obzvláště co se týče dopadů technologických novinek na klíčové hodnoty advokátní profese, vztahu mezi povinnostmi advokáta a povinnostmi vlády k zajištění bezpečnosti občanů a dopadů globalizace a liberalizace trhu na advokátní profesi. V souvislosti s našimi úspěchy můžeme zmínit, že když byla zřízena jednotná soudní pravomoc v oblasti patentů, francouzská delegace při CCBE zahájila aktivní kampaň, s podporou Pařížské advokátní komory, která vedla ke zřízení sídla ústřední komory Jednotného patentového soudu v Paříži. V roce 2014 se nám pak na základě práce jednoho z našich expertů podařilo pro advokáty získat výjimku ze směrnice 2014/24/UE o zadávání veřejných zakázek, viz čl. 10 předmětné směrnice.

EVA SCHRIEVER (NĚMECKO) vedoucí zastoupení Německého advokátního spolku (DAV) v Bruselu bruessel@eu.anwaltverein.de 1. Německý advokátní spolek (Deutscher Anwaltverein – DAV) je politicky nezávislou profesní organizací sdružující více než 66 000 německých advokátů. DAV reprezentuje a hájí profesní a ekonomické zájmy německé advokátní profese. Aktuálně máme 285 regionálních komor.

2. Bruselská kancelář byla založena v roce 1995 a slouží jako kontaktní místo Německého advokátního spolku. V současnosti zde pracuje sedm kolegů. Naším úkolem je na jedné straně zastupovat zájmy německé advokátní profese v evropských institucích a na straně druhé informujeme členy DAV o novinkách v evropském právu a odpovídá na dotazy ohledně poskytování přeshraničních právních služeb. Německý advokátní spolek sdílí své sídlo s CCBE a Italskou advokátní komorou a úzce spolupracuje se všemi ostatními evropskými advokátními komorami. Naše aktivity v oblasti evropského práva jsou rozmanité: snažíme se o nejefektivnější reprezentaci advokátní profese, bráníme její klíčové hodnoty v rámci legislativních předpisů či v oblastech práva, které se nás dotýkají. V nedávné době jsme např. pečlivě sledovali a maximálně se podíleli zejména na balíčku služeb Evropské komise, reformě ochrany údajů a zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce.

3. Hlavní výhodou naší bruselské kanceláře je možnost úzké spolupráce mezi evropskými advokátními komorami a představiteli evropských institucí. Co se týče úspěchů, mohu zmínit např. nedávné nařízení o ochraně osobních údajů, kde jsme společně s ostatními evropskými advokátními komorami dosáhli vysoké úrovně ochrany advokátního tajemství.

BERNADETT KOPÁR (MAĎARSKO) zástupkyně Maďarské advokátní komory v Bruselu brussels.representative.hu@muknet.hu 1. V současnosti je v Maďarsku zapsáno 12 715 advokátů (z toho 5 680 žen). 7 082 advokátů působí přímo v hlavním městě Budapešti. Maďarská advokacie se řídí zákonem XI o advokacii z roku 1998 a stavovskými předpisy národních a regionálních advokátních komor. Zákon zřizuje Maďarskou advokátní komoru a regionální advokátní komory, jejichž územní jurisdikce odpovídá soustavě krajských soudů. V současnosti je v Maďarsku 20 regionálních komor. Maďarská advokátní komora a regionální komory jsou autonomními a samosprávnými organizacemi s volenými zástupci a vlastním rozpočtem.

2. Mezi mé hlavní povinnosti patří udržování pravidelného kontaktu se zástupci ostatních národních advokátních komor v Bruselu a účast na jednáních CCBE s cílem sjednotit naši lobbistickou činnost. Jako autorka mnoha článků týkajících se EU, a především činnosti CCBE v našem „Zpravodaji maďarské advokacie“ (jak v tištěné, tak elektronické podobě) se snažím přispívat k rozšíření povědomí maďarských advokátů v této oblasti.

3. Hlavní výhodou zastoupení advokátní komory v Bruselu je fakt, že advokátní organizace a advokátní komory mohou spojit své síly k navázání stálého dialogu mezi advokátní profesí a evropskými institucemi. Díky tomu může být hlas advokátů skutečně vyslyšen i na unijní úrovni a díky úspěšným lobbistickým aktivitám dochází ke snadnějšímu předání společného poselství. Je velmi důležité objasňovat evropským institucím, jako je Evropská komise nebo Evropský parlament, hodnoty a cíle naší profese. Bojujeme za obranu advokátní mlčenlivosti, jelikož to není výsada advokáta, ale součást práva každého na ochranu soukromí jako nezbytného základu demokratické společnosti. Spolupracujeme nejen v zájmu naší profese, ale také v zájmu všech občanů.

ANNE JONLET (BELGIE, LUCEMBURSKO) zástupkyně belgické Komory francouzsky a německy hovořících advokátů (AVOCATS.BE) a Lucemburské advokátní komory v Bruselu anne.jonlet@avocats.be; anne.jonlet@barreau.lu 1. AVOCATS.BE je profesní komorou zastupující 8 000 francouzsky a německy hovořících advokátů prostřednictvím svých 12 členských komor (včetně Francouzské komory v Bruselu), kterým poskytuje služby a podporu. Její cíle zahrnují: – obranu právních principů, na nichž je založena demokracie a právní stát, – organizaci právní pomoci- regulaci přístupu k profesi, možnosti koncipientské praxe, profesního a průběžného vzdělávání, – nezbytné kroky a opatření v oblasti vzdělávání, disciplinárních pravidel a profesní cti, –  zavedení a sjednocení stavovských předpisů mezi jednotlivými členskými komorami. Lucemburská advokátní komora zastupuje 2 400 advokátů z Lucemburského velkovévodství. Posláním komory je především: – zajistit ochranu cti, zásad důstojnosti a poctivosti, na kterých je advokátní profese založena, – regulovat profesní etiku včetně vztahu mezi advokátem, klientem a třetími stranami, advokátní tajemství, odměny a náklady advokátů, –  informovat veřejnost o advokátech a jejich činnosti pro ochranu spotřebitele a třetích stran.

2. V roce 2007 jsem byla pověřena Komorou francouzsky a německy hovořících advokátů v Belgii a Lucemburskou advokátní komorou, abych otevřela společnou kancelář pro obě komory. Mými hlavními úkoly je být v kontaktu s evropskými institucemi již od počáteční fáze utváření politik a poskytovat připomínky k návrhům unijní legislativy tak, aby byly co možná nejlepší a nejefektivnější. Dále úzce spolupracuji se CCBE a s advokátními komorami, které se potýkají se stejnými problémy.

3. Výborná lokalita v blízkosti evropských institucí nám umožňuje navazovat kontakty a scházet se osobně s politickými činiteli. Navíc, sdílení kanceláře s ostatními stálými zastoupeními evropských advokátních komor v Bruselu nám umožňuje diskutovat a vyměňovat si názory na aktuální témata, porozumět lépe odlišnostem jednotlivých právních systémů, organizovat společná jednání s evropskými funkcionáři a také vytvářet společné pozměňovací návrhy a zároveň najít vhodné poslance Evropského parlamentu k tomu, aby je předložili.

PHILIPPE GÉRARD (BELGIE) zástupce Vlámské advokátní komory v Bruselu (OVB) philippe.gerard@ ordevanvlaamsebalies.be 1. Vlámská advokátní komora (Orde van Vlaamse Balies – OVB) zastupuje vlámsky hovořící advokáty v Bruselu a Vlámském regionu. OVB je vlámským nástupcem předcházející národní organizace – Belgické advokátní komory (Belgische Nationale Orde van Advocaten). OVB reprezentuje 10 520 vlámsky hovořících advokátů ze 13 regionálních advokátních komor, které jsou členy OVB, z nichž největší je Vlámská advokátní komora v Bruselu. Členy OVB jsou pouze advokátní komory, nikoliv jednotliví advokáti. Její poslání, stejně jako frankofonních kolegů z Avocats.be, je zakotveno v čl. 495 občanského řádu, který stanoví: „Poslání Vlámské advokátní komory a stejně tak Komory francouzsky a německy hovořících advokátů je hájit čest, práva a společné profesní zájmy svých členů a má mít na starost organizaci právní pomoci, koncipientské praxe, školení advokátních koncipientů a vzdělávání všech advokátů, kteří jsou členy jednotlivých advokátních komor, které je tvoří. Komory budou podnikat potřebné kroky v souvislosti se vzděláváním advokátů, disciplinárními pravidly a loajalitou k profesi a také podporou zájmů advokátů a účastníků řízení. Kterákoliv z komor může iniciovat návrhy týkající se těchto záležitostí příslušným orgánům.“ V těchto ohledech se snažíme mít vliv na legislativní proces, někdy iniciujeme řízení o zrušení legislativy před Ústavním soudem a organizujeme celoživotní vzdělávání advokátů.

2. Naše „bruselská kancelář“ je stále poměrně nová, vznikla v roce 2013 a má pouze jednoho člena. Jako bruselský zástupce působím od listopadu 2017 a zajištuji jak zastoupení v CCBE, tak v OVB. Účastním se zasedání výborů, snažím se sledovat veškeré CCBE dokumenty a dále o nich informovat OVB.

3. Za hlavní výhodu považuji kontakt s jinými delegacemi, jenž je velmi zajímavý v mnoha ohledech, převážně co se týče výměny názorů a zkušeností. Během krátké doby mého působení jako bruselský zástupce jsem se pokusil zapojit CCBE do řízení o zrušení legislativy před belgickým Ústavním soudem, což, pokud se CCBE rozhodne podpořit, bych viděl jako svůj zatím největší úspěch.

 

Připravila: JUDr. EVA INDRUCHOVÁ, Ph.D., LL.M., vedoucí stálého zastoupení ČAK v Bruselu a vedoucí mezinárodního odboru ČAK