oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Cyberspace 2014 – zpráva z konference

publikováno: 09.12.2014

Ve dnech 28. až 29. 11. 2014 proběhla na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně mezinárodní konference Cyberspace 2014, pořádaná Ústavem práva a technologií Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, pod vedením doc. JUDr. Radima Polčáka.

Právní problematika informační společnosti je oblast, získávající stále na významu, a to zejména v otázkách eCommerce a eFinance, autorského práva, ochrany osobních údajů, ochrany pověsti právnických osob a ochrany osobnosti, hospodářské soutěže, nebo i trestního, rodinného či pracovního práva.  

Konference probíhá již dvanáctým rokem a mimo domácích i zahraničních vědeckých pracovníků a pedagogů se jí účastní také někteří zástupci korporací z odvětví telekomunikací nebo nových technologií a advokacie. Přínosem je interdisciplinární pojetí konference, které umožňuje právníkům získat komplexní náhled dané problematiky ve všech profesních souvislostech, nevyjímaje předpokládaný další technologický a společenský vývoj v blízké budoucnosti. 

V jednotlivých sekcích byly v tematických blocích prezentovány příspěvky, zabývající se aktuální problematikou z oblasti práva, sociální psychologie, nových médií, herního průmyslu či kyberkomunikace církví a náboženských hnutí a politických stran. Zásadní pak byla možnost porovnat zkušenosti účastníků s aplikací aktuální právní úpravy v kontextu vývoje relevantní judikatury v právních odvětvích, kterých se konference dotkla. Právě bloky, zabývající se mezinárodním právem v oblasti duševního vlastnictví, ochrany spotřebitele, problematikou související s aplikací nařízení Brusel I a Řím I nebo výkonem mezinárodní justiční spolupráce tak patřily k těm velmi zajímavým. 

Konference byla zahájena příspěvkem Prof. Dana Svantessona, na téma budoucnosti a limitů výkonu práva na ochranu osobních údajů, s přihlédnutím k rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie, týkajícího se „práva být zapomenut“. Otevřena byla i podstatná otázka dopadu využívání osobních údajů při předpokládaném rozvoji „chytrých technologií“, zejména v oblasti zdravotnictví, stavebnictví nebo spotřební elektroniky. 

Druhou úvodní prezentaci přednesl Dr. Leonard Reinecke, na téma dopadu nového přístupu k užívání komunikačních prostředků internetu na uživatele. Témata, kterými se Reinecke zabývá, mohou mít význam i pro oblast procesního práva, a to v posuzování přístupu k využití a hodnocení některých forem elektronických důkazních prostředků. 

Některými z dalších témat hodných pozornosti právnické veřejnosti právní odpovědnost poskytovatelů služeb informační společnosti ve světle evropské judikatury, ochrana osobnosti na internetu, role ADR v nadepsané oblasti nebo postavení vyhledavače společnosti Google na evropském trhu - analýza vyšetřování a srovnání přístupu Evropské Komise a FTC. 

Prezentované příspěvky z právních sekcí konference budou publikovány v časopise Masaryk University Journal of Law and Technology (www.mujlt.law.muni.cz)

 

Autor: JUDr. Veronika Křížová, LL.M., advokátní koncipientka v Praze