oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Co se změní od 1. 1. 2015

publikováno: 05.01.2015

DANĚ 

Daně z příjmu

(Zákon č. č. 267/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony; zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů; zákon č. 458/2011 Sb., o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů, ve znění pozdějších předpisů)

Rozsáhlá novelizace zákona o daních z příjmů přináší nejen řadu aktuálních novinek ve zdanění fyzických a právnických osob, ale řeší rovněž situaci vzniklou ústupem od projektu jednotného inkasního místa, který měl být spuštěn právě k 1. lednu 2015. Řada novelizačních zásahů tak spočívá v nutnosti zrušit dříve schválené úpravy; k 1. 1. 2015 se tak upouští např. od zrušení superhrubé mzdy či od původně plánovaného daňového osvobození dividend a podílů na zisku u právnických osob, jednotného odvodu z úhrnu mezd a dalších změn. Z aktuálních nejvýznamnějších úprav v oblasti daní z příjmů upozorňujeme zejména na následující:

DPH 

(Zákon č. 196/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve zn. p. p.; zákon č. 262/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve zn. p. p.; zákon č. 458/2011 Sb., o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další) 

Daňový řád 

(Zákon č. 267/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve zn. p. p.) 

Tvorba opravných položek

(Zákon č. 267/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů)

Zkracuje se období, po jehož uplynutí je možno tvořit opravné položky k nepromlčeným pohledávkám ve výši 100 %, z dosavadních 36 měsíců na 30 měsíců. 

Spotřební daně 

(Zákon č. 331/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu a další související zákony) 

Cílem nové úpravy je řešení daňových úniků u spotřební daně a daňových podvodů, zejména v oblasti daně z minerálních olejů resp. pohonných hmot. K tomu by mělo zejména přispět:

AUDIT 

(Zákon č. 334/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve zn. p. p.) 

Novela přináší přísnější požadavky v oblasti dohledu nad auditory a jejich nezávislosti, vyplývající vesměs z unijní legislativy:

TRANSFORMACE DRUŽSTEVNÍCH ZÁLOŽEN 

(Zákon č. 333/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech, ve znění pozdějších předpisů) 

Cílem novely je omezit velikost družstevních záložen a přizpůsobit jejich fungování mezinárodnímu pojetí, kdy zpravidla nejde o běžný podnikatelský subjekt orientovaný v prvé řadě na zisk, ale převládají prvky družstevní demokracie a poskytování služeb výhradně členům družstva. Omezení velikosti záložen by mělo také příznivě ovlivnit rizikovost jejich činnosti.

FINANČNÍ TRHY 

(Zákon č. 336/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, a některé další zákony v oblasti kapitálového trhu) 

Změna nedávno přijatého zákona o investičních společnostech a investičních fondech má převážně legislativně technickou povahu; ačkoliv jde o rozsáhlou novelu, jejím obsahem je převážně náprava nepřesných či nejednoznačných ustanovení. Z množství změn lze zmínit následující:

PRACOVNÍ PRÁVO, ZAMĚSTNANOST A INSPEKCE PRÁCE 

Zvýšení minimální mzdy 

(Nařízení vlády č. 204/2014 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů) 

Pracovní úrazy 

(Nařízení vlády č. 170/2014 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu) 

Kromě dalšího odkladu účinnosti zákona o úrazovém pojištění na rok 2017 (do té doby se bude i nadále postupovat podle zákoníku práce), budou muset zaměstnavatelé věnovat pozornost i některým novým povinnostem v evidenci a hlášení pracovních úrazů:

Prokazování legálního zaměstnávání, kontroly prováděné inspekcí práce 

(Zákon č. 136/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve zn. p. p., zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve zn. p. p., a zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve zn. p. p.) 

Již v průběhu roku 2014 došlo k několika vítaným změnám v dosud velmi striktní úpravě kontrol v oblasti zaměstnanosti a tomu odpovídajících oprávnění, zejména sankčních, ze strany orgánů inspekce práce. Od počátku května byli od povinnosti předkládat inspektorům množství dokladů oproštěni zaměstnanci a další fyzické osoby vykonávající práci na pracovišti zaměstnavatele; to se týkalo rovněž prokazování skutečnosti, že práci vykonávají na základě pracovněprávního nebo obdobného vztahu. Následně pak Ústavní soud s platností od 20. října zrušil dosavadní minimální výši pokuty za nelegální zaměstnávání ve výši 250 tis. Kč. Novela účinná od 1. ledna 2015 tyto změny završuje:

ÚLEVY PRO ŽIVNOSTNÍKY 

(Zákon č. č. 140/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů) 

Novela živnostenského zákona má přinést podnikatelům další omezení administrativní zátěže, a to díky elektronickému uchovávání dokumentů, které živnostenskému úřadu předkládají, v živnostenském rejstříku. Další vítanou změnou bude omezení rozsahu osobních údajů, které jsou v živnostenském rejstříku přístupné. Posílení ochrany soukromí se bude týkat nejen podnikatelů, ale všech fyzických osob vedených v rejstříku:

POTRAVINY 

(Zákon č. 139/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, ve znění pozdějších předpisů) 

Potravinové právo je ve značné míře regulováno unijní legislativou, zejména ve formě nařízení, která jsou přímo závazná v členských státech. Od 13. prosince 2014 tak již např. platí nová zásadní úprava označování potravin. Další změny k 1. 1. 2015 přináší novela tuzemského zákona o potravinách a tabákových výrobcích:

ZDRAVOTNICTVÍ 

(Zákon č. 255/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech, ve zn. p. p., zákon č. 256/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve zn. p. p., a další) 

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

Obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů 

(Zákon č. 257/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, a další předpisy) 

Novela doplňuje do stávající úpravy některé požadavky vyplývající z evropského nařízení, na jehož základě došlo ke změně pravidel v procesu obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů. Jejich společným znakem je zvýšení nároků kladených na provozovatele zařízení pro účely jejich účasti v systému obchodování s povolenkami:

Nakládání s odpady 

(Zákon č. 229/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů) 

DOPRAVA 

Zvýšení mýtného 

(Nařízení vlády č. 240/2014 Sb., o výši časových poplatků, sazeb mýtného, slevy na mýtném a o postupu při uplatnění slevy na mýtném) 

Registr vozidel 

(Zákon č. 239/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 264/2014 Sb.) 

Novelou přijatou již v roce 2013 byl s účinností k 1. 1. 2015 poměrně zásadně změněn systém registrace silničních vozidel. V roce 2014 byla odložena účinnost některých ustanovení o jeden rok:

STÁTNÍ SPRÁVA A STÁTNÍ SLUŽBA 

(Zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců) 

Nový zákon o státní službě nahradil služební zákon z roku 2002, který nikdy nenabyl účinnosti. Cílem nové úpravy mělo být odpolitizování státní správy, zakotvení záruk transparentnosti a nekorumpovatelnosti státní služby. Prezidentem republiky byl podán návrh na zrušení zákona k Ústavnímu soudu, mj. kvůli zřízení funkcí tzv. politických náměstků na ministerstvech.

Zdroj: AK KŠB