oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Co nás čeká a zřejmě nemine

autor: JUDr. Vladimír Jirousek
publikováno: 22.02.2018

V samotném úvodu musím poděkovat Robertu Němcovi, neboť v rámci tohoto úvodníku, vycházejícího z plánu činnosti představenstva pro r. 2018, mohu kontinuálně navázat na jeho úvodník „Úloha a postavení ČAK v oblasti legislativy“otištěný v předcházejícím čísle BA. A že se toho na nás valí!

Je téměř pravidlem, že teprve po nabytí účinnosti toho kterého zákona či určité vyhlášky se advokát ptá ve smyslu: „A co že dělala Komora, když je tady to či ono, co se mi (nám) nelíbí?“ Vězte, milí kolegové, že rozhodně nespíme a bojujeme na všech frontách, jež se týkají advokacie a jejího relevantního a nezávislého výkonu. Primární pozornost zaslouží (i) rekodifikace civilního procesu (vedle stálého poradního orgánu začne pod vedením představenstva pracovat od 30. ledna speciální komise sestavená ze specialistů na danou problematiku jak z řad advokátů, tak špičkových soudců VS, NS a ÚS), (ii) rekodifikace trestního řádu (v současnosti s dalšími subjekty bude připravován vlastní návrh bránící přirozené zásady řádné obhajoby a ve spolupráci s Unií obhájců bude připravován vlastní návrh zásadních částí procesní úpravy), dále např. (iii) zákon o ochraně osobních údajů (přímými jednáními byla dohodnuta relativně přijatelná úprava postupu příslušného správního orgánu při kontrolách advokátů) atd. atd. Je toho samozřejmě mnohem více, mj. též na úseku vnitřní legislativy. Za zmínku však ještě stojí konstatování, že se s plnou vervou vrháme do řešení „věčných nemocí“, jako jsou (ne všude) omezující vstupy advokátů do soudních budov nebo (ne všude) problémy na úseku ustanovování obhájců. (Chcete odpověď na otázku, jak to dopadne? Nevím.)

Další významnou kapitolou v plánu činnosti na rok 2018 je příprava systému celoživotního vzdělávání advokáta. Vstupní návrh se právě zpracovává, a to v návaznosti na výstupy komparatistické studie mezinárodního odboru ČAK. Novela zákona o advokacii zakotvila do vzdělávacího procesu koncipientů tzv. zkušební testy. Jejich zavedení do praxe v průběhu roku 2019, stejně jako případné modifikace systému vzdělávání, jež počítají s přesunem částí akcí do regionů při zaměření na advokátní právo a advokátní problematiku vůbec, si v tomto roce nepochybně vyžádá nemalé úsilí odpovědných členů představenstva.

Elektronizace advokacie! S uspokojením konstatuji, že ti ze zvolených funkcionářů, kterým byla daná agenda svěřena, se do ní „zakousli“ s nebývalou a pozitivně laděnou agresivitou. Věřím, že jim vydrží. Dopracování KIS pro optimální chod Komory, koncipování online platforem pro advokáty, to vše je a určitě i bude po všech stránkách velmi náročné.

Svěření výkonu bezplatné právní pomoci výlučně advokátnímu stavu jsme samozřejmě přivítali, byť již nyní lze předvídat výjimečnou náročnost dané agendy. V této chvíli je však zásadní, abychom zvládli veškeré realizační kroky nutné k zahájení procedury a její admini­strace v zákonem stanoveném termínu (1. 6. 2018). Nemusím připomínat, že zajištění nových prostor technického a personálního zázemí (vše v rámci pobočky ČAK v Brně) imputuje do rozpočtu ČAK novou a nemalou položku.

Stálé posilování PR advokacie vnímá nové představenstvo jako další z priorit. Mohu sdělit, že návrh nového schématu prezentace je již „na stole“. Zatím prozradím alespoň to, že od roku 2019 by mělo být pod gescí ČAK spuštěno nové zpravodajské internetové médium. Jsem si však zároveň vědom, že ne všichni s touto vizí souzní. Uvidíme.

Je jasné, že v úvodníku se lze dotknout toliko agend, jež lze v dané chvíli označit za zásadní. I při rámcovém výčtu, který např. pomíjí kontrolní a kárnou problematiku (k ní se nepochybně včas vyjádří předsedové příslušných nezávislých orgánů ČAK), si však umím představit, že František Smejkal, místopředseda a šéf rozpočtového a hospodářského výboru ČAK, má již nyní na čele hluboké vrásky, a není divu. I když u mnohých advokátů stále převládá názor, že advokátní příspěvky, mj. prakticky nejnižší v Evropě, slouží pouze k pokrytí nákladů nejdražšího časopisu – BA, přitom jejich nevědomosti mi může být tak akorát líto, faktem zůstává, že příspěvky byly naposledy stanoveny v roce 2004, to je před čtrnácti lety (!), a jen inflační nárůst činí ve vztahu k předmětnému poplatku za uvedenou dobu částku přesahující 2 500 Kč. I tato otázka bude, bohužel, tématem tohoto roku. 

Bez ohledu na výše řečené a dodatečně, o to však s větší upřímností, vše nejlepší v roce 2018 vám přeje  

JUDr. VLADIMÍR JIROUSEK, předseda ČAK