oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

AKTUÁLNÍ VÝVOJ LEGISLATIVY A JUDIKATURY EU V OBLASTI PRÁVA VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

publikováno: 25.06.2015

ČESKÁ ADVOKÁTNÍ KOMORA a ERA Vás zvou na seminář AKTUÁLNÍ VÝVOJ LEGISLATIVY A JUDIKATURY EU V OBLASTI PRÁVA VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK pro advokáty a advokátní koncipienty, který se uskuteční v úterý 20. října 2015 v paláci Dunaj v Praze 1, Národní 10 (vchod z Voršilské ul. č. 14) od 09:30 do 17:30 hodin.

Program semináře:  

Přednášející:                                                

Vítězslava Fričová

ředitelka, metodický odbor, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, Brno

Jaroslav Kračún,

právník, DG GROW, Evropská komise, Brusel

Lukáš Sommer

advokát, vedoucí spolupracovník, AK Rowan Legal, Praha

Místo konání:            palác Dunaj, Praha 1, Národní 10 (vchod z Voršilské ul. 14)

Číslo semináře:         41534

Účastnický příspěvek (vložné):

2100 Kč včetně DPH v zákonné výši (občerstvení, oběd: 310 Kč/účastník - zahrnuty ve vložném)

Uzávěrka přihlášek:              30. září 2015 (po tomto datu nás kontaktujte telefonicky)

Informace pro advokátní koncipienty: Seminář je započitatelný za 2 polodenní volitelné semináře.

Časový rozvrh:

9,00 – 9,30 Prezence

9,30 – 11,30 Seminář

11,30 – 12,00 Přestávka na kávu

12,00 – 13,00 Seminář

13,00 – 14,30 Přestávka na oběd

14,30 – 15,30 Seminář

15,30 – 16,00 Přestávka na kávu

16,00 – 17,30 Pokračování výkladu, závěrečná diskuse

Organizační pokyny a informace pro účastníky:

1. Zájemci o účast na této akci nechť vyplní a zašlou přihlášku, kterou naleznou na www.cak.cz, levé menu (cca uprostřed) pod názvem Vzdělávání advokátů, Vzdělávací akce ČAK, u každého semináře. Přihlášku zasílejte nejlépe e-mailem na adresu seminare@cak.cz nebo poštou na adresu Česká advokátní komora, Národní 16, Praha 1, 110 00.

2. Po potvrzení příjmu přihlášky odborem výchovy a vzdělávání ČAK (a tím zařazení na seminář) zájemci uhradí nejpozději do deseti dnů před konáním semináře účastnický příspěvek (vložné) na účet č. 6724361001/2700, konstantní symbol: 0308, variabilní symbol: číslo semináře společně s pětimístným evidenčním číslem advokáta u ČAK (objednatele) bez uvedení pomlčky či lomítka (např. 4153400333). Platba v hotovosti na místě u prezence semináře není možná – pouze v pokladně ČAK, Kaňkův palác, Národní 16, Praha 1 (II. patro nádvorní budovy), kde dostanete stvrzenku, se kterou se prokážete u prezence semináře.

3. Vzdělávací akce ČAK jsou určeny pro advokáty, zaměstnance advokátů a advokátních kanceláří a ČAK. Účast jiných osob není možná.

4. Přihláška je závazná. Řádně přihlášení účastníci jsou registrováni na seminář a na základě této přihlášky (dle fakturačních údajů v ní uvedených) je před konáním semináře vystaven daňový doklad, který je cca do 10-ti dnů po konání semináře zaslán do datové schránky objednatele.

Zrušení účasti lze provést pouze písemně – emailem, a to nejméně 3 pracovní dny předem.

Zaplacené vložné se bez omluvy, jen ze závažných důvodů sdělených písemně nejméně 3 dny před konáním semináře, nevrací.

Pokud je nepřítomnost na semináři avizována méně jak 3 pracovní dny, lze přijmout pouze omluvu písemně doložitelnou (např. lékařským potvrzením o náhlém onemocnění, úrazu apod.).

Bez písemné omluvy je daňový doklad automaticky generován vnitřním informačním systémem ČAK a i v případě nepřítomnosti účastníka zaslán objednateli k úhradě vložného.

5. Doklad o úhradě vložného vezměte s sebou. Zálohové faktury nevystavujeme. Osvědčení o účasti na semináři ČAK účastníkům nevydává.

6. Účastnické poplatky (vložné) se bez předchozí vážně odůvodněné omluvy (viz bod 4.) nebo při nepřítomnosti přihlášeného účastníka nevracejí.                                                            

7. Účastníci budou evidováni podle pořadí doručených přihlášek, účastníkům přihlášeným e-mailem zašleme potvrzení o doručení. Účastníky, kteří z kapacitních důvodů nebudou zařazeni na seminář, e-mailem informujeme a nabídneme jim náhradní termín, popř. zrušení přihlášky.

8. Vyplněním a zasláním přihlášky souhlasí účastník s podmínkami zde uvedenými.

9. Sál je klimatizován. Prosíme všechny o včasný příchod, pozdním příchodem rušíte lektora a ostatní přítomné. K dispozici je automat na kávu.

10. Telefonické informace k přihlašování na seminář na č. 224 951 778 – p.Marie Knížová,  další informace k semináři na č. 221 729 026 – p.Mgr. Kateřina Lindner.