oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Aktuální vybrané informace z dění na poli Evropské unie

publikováno: 17.05.2016

Přinášíme vám shrnutí hlavního vývoje z dění na poli Evropské unie za březen až duben 2016.

Komise představila revizi pravidel pro vysílání pracovníků

Evropská komise zveřejnila 8. března 2016 revizi pravidel pro vysílání pracovníků, ve které se zaměřuje na prosazení zásady spravedlivého odměňování, spravedlivé hospodářské soutěže při vysílání pracovníků a zachování jejich práv ve třech hlavních oblastech: odměňování vyslaných pracovníků, včetně případů subdodávek, pravidla týkající se zaměstnanců agentur práce a dlouhodobého vysílání pracovníků. Další informace jsou k dispozici v českém jazyce na internetové stránce: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-466_cs.htm

Rada EU se dohodla na postoji k výměně informací v daňové oblasti týkajících se nadnárodních společností

Dne 8. března 2016 se Rada EU, s výhradou stanoviska Evropského parlamentu, dohodla na postoji k návrhu směrnice o správní spolupráci v daňové oblasti, jež se týká činnosti nadnárodních společností. Její důležitost spočívá v provedení doporučení OECD vyžadujícího, aby nadnárodní společnosti předkládaly daňově relevantní informace v podrobném členění podle jednotlivých zemí a aby si národní daňové orgány tyto informace mezi sebou automaticky vyměňovaly. Směrnice se vztahuje na nadnárodní společnosti, jež na úrovni skupiny dosahují celkových konsolidovaných výnosů ve výši 750 milionů eur či více, na něž připadá 90% výnosů vytvářených podniky. Další informace jsou k dispozici v českém jazyce na internetové stránce:

http://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-releases/2016/03/08-corporate-tax-avoidance/

Publikace směrnice o presumpci neviny v Úředním věstníku EU

Směrnice 2016/343 ze dne 9. března 2016, kterou se posilují některé aspekty presumpce neviny a právo být přítomen při trestním řízení před soudem, byla dne 11. března 2016 publikována v Úředním věstníku EU. Celý text směrnice je k dispozici v českém jazyce na internetových stránkách:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L0343&from=CS

EU usiluje o volný pohyb veřejných listin

Rada EU dne 10. března 2016 přijala postoj v prvním čtení k návrhu nařízení, které má usnadnit volný pohyb zjednodušením požadavků na předkládání některých veřejných listin v EU. Navrhované nařízení by se mělo pozitivně dotknout cca 1,4 mil. dokumentů, které jsou dnes každoročně kvůli pohybu cca 12,6 mil. fyzických a 7 mil. právnických osob (zejm. malých a středních podniků) napříč členskými státy ověřovány. Jedná se například o listiny týkající se osobního stavu nebo potvrzení o neexistenci záznamu v rejstříku trestů. EP bude na plenárním zasedání hlasovat ve druhém čtení a očekává se, že postoj Rady v prvním čtení schválí beze změn, čímž bude legislativní postup ukončen. Celý text návrhu nařízení je k dispozici v anglickém jazyce na internetových stránkách:

http://ec.europa.eu/justice/civil/files/com_2013_228_en.pdf

Zasedání Rady EU pro spravedlnost a vnitřní věci

Dne 10. - 11. března 2016 se v Bruselu uskutečnilo zasedání Rady EU pro spravedlnost a vnitřní věci. Ministři se zabývali současnou migrační krizí, posílením vnějších hranic EU a projednali návrh směrnice o kontrole nabývání a držení zbraní, který upravuje a doplňuje stávající směrnici 91/477/EHS s ohledem na nedávné teroristické útoky. V oblasti smluvního práva se ministři zaměřili na návrhy nových směrnic: směrnice o poskytování digitálního obsahu a směrnice o prodeji zboží online a jinými prostředky na dálku, přičemž první zmíněnou se rozhodli upřednostnit z důvodu potřeby harmonizace pravidel pro prodej online a offline a mezi prodejem zboží a poskytováním digitálního obsahu.

Komisařka Věra Jourová na zmíněném zasedání souhlasila s urgentním řešením návrhu směrnice o poskytování digitálního obsahu, zároveň však vyjádřila i důležitost rychlého řešení návrhu druhé směrnice o prodeji zboží online, jelikož e-commerce tvoří velkou část přeshraničních transakcí a Evropa v této oblasti zaostává. Komisařka dále připomněla REFIT (program pro účelnost a účinnost právních předpisů EU) v oblasti spotřebitelského práva, který by mohl vyústit v nový návrh pro offline prodej zboží.

Více informací ohledně projednávané agendy je k dispozici v českém jazyce na internetových stránkách:

http://www.consilium.europa.eu/cs/meetings/jha)2016/03/10-11/

Publikace rozhodnutí 2016/344 v Úředním věstníku EU

Dne 11. března 2016 bylo v Úředním věstníku EU rovněž publikováno rozhodnutí 2016/344 kterým se zřizuje evropská platforma pro posílení spolupráce při řešení problematiky nehlášené práce. Platforma má přispět k řešení složitého problému nehlášené práce při plném respektování vnitrostátních pravomocí a postupů na úrovni EU, přičemž není dotčena pravomoc členských států rozhodovat o tom, jaká opatření přijmou ohledně této problematiky na vnitrostátní úrovni. Celý text rozhodnutí 2016/344 a podrobné informace k činnosti platformy jsou k dispozici v českém jazyce na internetových stránkách:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D0344&from=CS

Srovnávací přehled EU o soudnictví za rok 2016

Evropská komise, dne 11. března 2016 publikovala srovnávací přehled EU o soudnictví za rok 2016, který poskytuje komparativní shrnutí účinnosti, kvality a nezávislosti soudních systémů v členských státech a může přispět k jejímu zlepšení. Přehled zároveň přispívá k procesu evropského semestru tím, že pomáhá odhalovat problémy, které je nutné řešit v zájmu zachování příznivého prostředí pro investice, podniky a občany v oblasti občanského, obchodního i správního práva. Celá studie je k dispozici na internetových stránkách v anglickém jazyce:

http://ec.europa.eu/justice/effective-justice/files/justice_scoreboard_2016_en.pdf

Stanovisko CCBE č. 2 ohledně projektu týkajícího soudních rozhodnutí o příslušnosti, uznávání a výkonu rozhodnutí v občanských a obchodních věcech

CCBE dne 18. března 2016 publikovala své stanovisko k projektu, zorganizovaném Haagskou konferencí o mezinárodním právu soukromém, který se týká soudních rozhodnutí o příslušnosti, uznávání a výkonu rozhodnutí v občanských a obchodních věcech. Vývoj rozhodnutí podrobně sledoval Výbor CCBE pro evropské právo soukromé. Toto stanovisko navazuje na předchozí, které CCBE zveřejnila ke stejné problematice v listopadu 2013, avšak bylo potřeba jej vzhledem k dodatkům doplnit po stránce obsahové, definiční, vymezení pole působnosti, znění obecných ustanovení, apod. Stanovisko je dostupné v anglickém jazyce na internetové stránce: http://www.ccbe.eu/fileadmin/user_upload/NTCdocument/20160318_EN_CCBE_pos1_1458896897.pdf

Stanovisko CCBE ohledně smluvních pravidel pro prodej online zboží a zboží s digitálním obsahem

CCBE vydala dne 18. března 2016 své stanovisko ohledně smluvních pravidel pro online prodej zboží a prodej zboží s digitálním obsahem. V tomto dokumentu se CCBE vyjádřila k návrhům obou směrnic k problematice digitálního kontraktu (COM(2015) 634 and 635), které zveřejnila komise 9. prosince 2015. CCBE oba návrhy vítá a věří v jejich pozitivní vliv na strategii digitálního trhu a posílení přeshraničního trhu jako takového. Postrádá však v návrhu úpravu B2B vztahů, která by zajistila ochranu zejména malých podnikatelů. CCBE dále považuje za nutné kogentně zakotvit standardy ve znění smluvních podmínek, za účelem adekvátní ochrany spotřebitele, a také harmonizovat předpisy pro eliminaci fragmentace právní úpravy prodeje v členských státech EU.Celé stanovisko je k dispozici v anglickém jazyce na internetové stránce:

http://www.ccbe.eu/fileadmin/user_upload/NTCdocument/20160318_EN_CCBE_pos1_1458897955.pdf

Memorandum o porozumění migraci podepsané mezi CCBE a ABA ROLI

Na schůzi Stálého výboru, která se uskutečnila dne 18. března 2016 CCBE spolu s ABA ROLI podepsali Memorandum o porozumění, zakotvující spolupráci mezi oběma organizacemi v oblasti migrace. Vzájemná spolupráce zahrnuje dvě klíčové oblasti: oblast písemné právní pomoci a oblast právní asistence pro uprchlíky, kteří míří do Evropy Západní balkánskou cestou. Celý obsah tiskové zprávy k memorandu je dostupný v anglickém jazyce na internetové stránce:

http://www.ccbe.eu/fileadmin/user_upload/NTCdocument/EN_pr_0416pdf1_1458564766.pdf

Jmenování tří soudců Soudu pro veřejnou službu

Dne 22. března 2016 vydala Rada EU rozhodnutí o jmenování tří soudců Soudu pro veřejnou službu EU se sídlem v Lucemburku, který je od roku 2005 soudní institucí EU a první ze soudních komor při Soudu prvního stupně, jež vznikl v roce 2004 rozhodnutím Rady EU č. 2004/752. Rozhoduje v prvním stupni spory mezi Společenstvími a jejich zaměstnanci. Více informací o jmenovaných soudcích je k dispozici v českém jazyce na internetové stránce:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D0454&from=CS

Jmenování soudců Tribunálu

Dne 23. března 2016 vlády členských států jmenovali do funkce patnáct soudců v rámci obměny Tribunálu – soudního orgánu, jež je součástí Soudního dvora EU. Více informací o jmenovaných soudcích je k dispozici v českém jazyce na internetové stránce:

http://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-releases/2016/03/23-judges-general-court/

Veřejná konzultace týkající se účinného insolvenčního rámce v EU

V období 23. března 2016 – 14. června 2016 je spuštěna veřejná konzultace Evropské komise ohledně účinného insolvenčního rámce v EU. Smyslem této veřejné konzultace je najít nejvhodnější způsob harmonizace přístupu k insolvenci a tím umožnit správné fungování a vývoj v oblasti kapitálových trhů. Podrobné informace k veřejné konzultaci jsou k dispozici v anglickém jazyce na internetové stránce:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/civil/opinion/160321_en.htm

Nařízení o ochraně osobních údajů

Rada EU schválila v rámci trialogu dne 6. dubna 2016 aktualizovanou verzi nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, ve které došlo k lingvistickým změnám a vyjasnění některých pojmů v textu politické dohody, která byla přijata v prosinci loňského roku. Kompletní text postoje Rady k nařízení je k dispozici v českém jazyce na internetových stránkách: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=consil:ST_5419_2016_INIT

Na základě doporučení Výboru LIBE, schválil dne 14. dubna 2016 text nařízení také Evropský parlament. Následovat bude formální přijetí nařízení Radou a EP a jeho publikace v Úředním věstníku EU. Nařízení nabyde platnosti 20 dní po zveřejnění, účinnosti pak za dva roky, kdy se stane přímo aplikovatelnou součástí právních řádů členských států. Celý text nařízení je k dispozici v českém jazyce na webu:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=consil:ST_5419_2016_INIT

Komise navrhuje pravidla veřejné daňové transparentnosti pro nadnárodní společnosti

Evropská komise 12. dubna 2016 vydala návrh směrnice o veřejné daňové transparentnosti pro nadnárodní společnosti, která má za cíl pozměnit směrnici o účetnictví 2013/34/EU a zvýšit odpovědnost nadnárodních firem v daňové oblasti. Návrh úzce souvisí také s revizí směrnice o správní spolupráci, na které se státy EU dohodly v březnu tohoto roku. Více informací o dané problematice naleznete na internetových stránkách:

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1349_cs.htm

Postoj EP k návrhu směrnice o ochraně obchodního tajemství před neoprávněným získáním, použitím a zveřejněním byl přijat v prvním čtení

Evropský parlament dne 14. dubna 2016 v prvním čtení podpořil pozměněný návrh směrnice 2013/0402 (COD) o ochraně obchodního tajemství před neoprávněným získáním, použitím a zveřejněním. Přijetí návrhu předcházela rozprava, na které stínová zpravodajka Julia Reda, Pascal Durand a Philippe Lamberts zveřejnili své obavy z ohrožení rozsahu práce informátorů a investigativních novinářů a upozornili na další nedostatky návrhu, které by měly vest k jeho odmítnutí, případně odložení jeho přijetí. Zpravodajka Constance le Grip však přítomné ujistila o tom, že bude pokračovat ve vytvoření záruk na ochranu práce žurnalistů a připomněla nesporné výhody harmonizace a vytvoření důvěryhodného prostředí pro evropské obchodní společnosti. Návrh směrnice mimo jiné obsahuje novou evropskou definici obchodního tajemství. Celý text legislativního usnesení k návrhu směrnice je k dispozici v českém jazyce na internetové stránce:

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2016-0131+0+DOC+PDF+V0//CS

Studie o hodnocení implementace směrnic o procesních zárukách

CCBE a Nadace evropských advokátů vytvořily podrobnou studii o hodnocení implementace směrnic o procesních zárukách, na základě komplexních dotazníků vyplněných obhájci. Konkrétně se analýza týká práva na tlumočení a překlad (Směrnice 2010/64); práva na informace (Směrnice 2012/13); práva na přístup k obhájci a práva na informování třetí strany v případě zbavení osobní svobody a právo na komunikaci se třetími osobami a konzulárními úřady v případě zbavení osobní svobody (Směrnice 2013/48). Zpráva analyzuje uvedené směrnice a stanoví osvědčené postupy a doporučení v předmětných oblastech. Celý text analýzy je k dispozici v anglickém jazyce na internetových stránkách:

http://www.ccbe.eu/fileadmin/user_upload/NTCdocument/TRAINAC_Final_Report1_1460987001.pdf

Dvě zprávy ohledně problematiky obchodního práva

Neformální skupina odborníků na právo obchodních společností (ICLEG) zveřejnila dvě zprávy jako doporučení Komisi, ohledně zlepšení současných mechanismů pro přeshraniční fúze a vytvoření iniciativ pro přeshraniční dělení a vytvoření skupin pro zařazení obchodních společností. Skupina se ve svých zprávách zaměřila také na digitalizaci práva obchodních společností. Zpráva ohledně informací o skupinách obchodních společností je k dispozici v anglickém jazyce na internetových stránkách: http://ec.europa.eu/justice/civil/files/company-law/icleg-report-on-information-of-groups-march-2016_en.pdf

Zpráva o digitalizaci v obchodním právu je k dispozici v anglickém jazyce na internetových stránkách:

http://ec.europa.eu/justice/civil/files/company-law/icleg-report-on-digitalisation-24-march-2016_en.pdf

Judikatura

Rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ve věci Helmut Blum proti Rakousku (33060/10); porušení práva na spravedlivý proces – právo být slyšen

Dne 5. dubna 2016 ESLP rozhodl, že v případě rakouského advokáta Helmuta Bluma došlo k porušení čl. 6 odst. 1 Evropské úmluvy o lidských právech (právo na spravedlivý proces – právo být slyšen). ESLP se zabýval případem, v němž bylo v říjnu 2006 zahájeno trestní řízení proti advokátovi z důvodu podezření na pomoc pachateli a falšování důkazů. Paralelně však bylo s tímto advokátem zahájeno kárné řízení z důvodu falšování důkazů a dvojího zastoupení v téže věci. Toto kárné řízení bylo přerušeno na dobu, než soud v Linci rozhodne v trestním řízení. Kárná komise kvůli trestnímu řízení předběžným opatřením pozastavila advokátovi oprávnění zastupovat klienty před soudem v trestních věcech. Advokát se proti tomuto předběžnému opatření odvolal s tím, že neměl možnost předložit důkazy a neuskutečnilo se žádné slyšení, ve kterém by měl možnost se hájit. Pan Blum byl zproštěn trestních obvinění v červnu 2011. Kárné řízení bylo obnoveno a advokát byl v březnu 2013 uznán vinným z kárného provinění dvojího zastoupení v téže věci. Z důvodu délky (sedm let) kárného řízení i předběžného opatření (čtyři roky) mu nakonec byla uložena pokuta pouze ve výši 500€. ESLP konstatoval, že přestože judikatura stanoví případy, kdy není nutné nařizovat ústní jednání, v tomto případě kárná komise neuvedla důvod, proč nebylo předběžné opatření uloženo již dříve, hned po zahájení trestního řízení, takže neexistuje žádný důvod, proč by se nemělo ústní jednání uskutečnit. Bylo tedy porušeno jeho právo být slyšen, které je součástí práva na spravedlivý proces. Judikát bude podrobněji zpracován v Bulletinu advokacie. Další informace jsou k dispozici v anglickém jazyce na internetové stránce:

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-161953#{%22itemid%22:[%22001-161953%22]}

Rozsudek Soudního dvora EU ve spojených věcech C-404/15 a C-659/15 PPU Pál Aranyosi a Robert Căldăraru

Dne 5. dubna 2016 Soudní dvůr EU vydal rozsudek ve spojených věcech. Šlo o případy, kdy proti maďarskému a rumunskému státnímu příslušníkovi byly vydány evropské zatýkací rozkazy. Oba muži byli zadrženi v Německu, proto se případy musely zabývat německé orgány. Vrchní zemský soud v Brémách, který měl rozhodnout, zda musí být tyto zatýkací rozkazy vykonány, konstatoval, že podmínky omezení svobody, jakým by P. Aranyosi a R. Căldăraru mohli být vystaveni v maďarských a rumunských věznicích, porušují základní práva, a to konkrétně ustanovení Listiny základních práv Evropské unie zakazující nelidské nebo ponižující tresty či zacházení. Tento svůj argument postavil na rozsudcích z 10. června 2014 a 10. března 2015, kdy ESLP dospěl k závěru, že Rumunsko a Maďarsko porušily základní práva v důsledku přetíženosti jejich vězeňských zařízení. Německý soud se proto Soudního dvora dotázal, zda za takových okolností může nebo musí být výkon evropských zatýkacích rozkazů odmítnut nebo podmíněn obdržením informací od vystavujícího členského státu, které umožní ověřit soulad podmínek omezení svobody se základními právy. Soudní dvůr EU v těchto věcech rozhodl, že výkon evropského zatýkacího rozkazu musí být odložen, je-li dáno skutečné nebezpečí nelidského nebo ponižujícího zacházení vzhledem k podmínkám, za nichž má být dotyčná osoba omezena na své svobodě v členském státě, ve kterém byl zatýkací rozkaz vydán. Nelze-li existenci tohoto nebezpečí vyloučit v přiměřené lhůtě, musí orgán pověřený výkonem zatýkacího rozkazu rozhodnout, zda je namístě postup předání ukončit. Další informace jsou k dispozici v českém jazyce na internetové stránce: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d5cd218c328a844a54a9f=905591

 

Zpracovala: JUDr. Eva Indruchová, odbor mezinárodních vztahů ČAK