oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Aktuální vybrané informace z dění na poli Evropské unie

publikováno: 12.02.2016

(Listopad - prosinec 2015)

Změny ve vedení Evropského soudu pro lidská práva

K 1. listopadu 2015 došlo ke změně ve vedení Evropského soudu pro lidská práva. Prezidentem ESLP se stal Guido Raimondi (Itálie). Vice-prezidenty András Sajó (Maďarsko) a Isil Karakas (Turecko). Prezidenty sekce byli zvoleni Luis López Guerra (Španělsko), Mirjana Lazarova Trajkovska (Makedonie) a Angelika Nußberger (Německo). Informace k celému složení ESLP je k dispozici na internetové stránce: Z D E

Odpověď CCBE na veřejnou konzultaci k aplikaci směrnice 2008/52/ES o některých aspektech mediace v občanských a obchodních věcech

Dne 12. listopadu 2015 odpověděla CCBE na veřejnou konzultaci u výše uvedené směrnice. CCBE se domnívá, že samotná definice mediace by měla být přesnější. CCBE tako zdůraznila, že mediace by měla zůstat nepovinná a právní úprava povinné mediace by měla spíše kontraproduktivní efekt. Dále se CCBE ve své odpovědi věnovala právu na informace a právní pomoc v mediaci, potřebě zajistit kvalitní mediační vzdělávání a implementaci evropských vzdělávacích standardů či mlčenlivosti v mediaci. Odpověď CCBE na veřejnou konzultaci je k dispozici v anglickém jazyce na internetové stránce: Z D E

Zpráva Komise Parlamentního shromáždění Rady Evropy o přístupu ke spravedlnosti a internetu: potenciál a výzvy

Komise právních záležitostí a lidských práv Parlamentního shromáždění Rady Evropy na svém Stálém výboru, který se uskutečnil v listopadu 2015, podporuje využití inovativních metod informačních a komunikačních technologií soudy a pravidel řešení sporů online a považuje je za postupy, které budou napomáhat v odstranění bariér k přístupu ke spravedlnosti. Podrobnější informace jsou k dispozici na internetové stránce: Z D E

Zpráva CCBE o situaci advokátů v Číně

CCBE publikovala zprávu, ve které popisuje aktuální situaci advokátů v Číně. Od roku 2007 zaslala CCBE do Číny 28 intervenčních dopisů týkajících se porušování práv advokátů. Podrobnější informace o zprávě CCBE k situaci advokátů v Číně jsou k dispozici na internetové stránce v anglickém jazyce: Z D E

Newsletter CCBE – listopadové číslo

CCBE publikovala listopadové číslo svého pravidelného Newsletteru, který je k dispozici v českém jazyce na internetové stránce: Z D E

Nová pravidla ke zvýšení ochrany obětí trestné činnosti v EU

Dne 16. listopadu 2015 vstoupila v platnost Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/29/EU ze dne 25. října 2012, kterou se zavádí minimální pravidla pro práva, podporu a ochranu obětí trestného činu a která stanoví vedle závazných pravidel pro zacházení s oběťmi trestných činů i jasné povinnosti členských států EU, aby bylo zajištěno používání těchto pravidel v praxi. Nová pravidla mají zaručit, aby se všem obětem trestné činnosti i jejich rodinným příslušníkům dostalo uznání a zacházelo se s nimi s respektem, individuálně s ohledem na jejich potřeby a bez diskriminace. Podrobnější informace o směrnici jsou k dispozici v českém jazyce na internetových stránkách: Z D E Z D E

Modernizace autorského práva v EU

Evropská komise představila akční plán pro modernizaci předpisů EU o autorském právu. Podrobnější informace v českém jazyce jsou k dispozici na internetové stránce: Z D E

Pokyny Evropské komise k transatlantickým přenosům údajů a výzva k urychlenému vytvoření nového rámce

Evropský soudní dvůr ve svém rozsudku ve věci Schrems ze dne 6. října 2015 vyzdvihl význam základního práva na ochranu údajů, a to i v případech, kdy jsou osobní údaje přenášeny do třetích zemí. Evropská komise po vydání rozsudku zintenzivnila jednání se Spojenými státy o obnoveném a bezpečném rámci pro přenos osobních údajů a ve svém sdělení představuje alternativní základ pro přenosy osobních údajů do Spojených států, aniž je tím jakkoli omezena nezávislost orgánů členských států pro ochranu údajů či jejich pravomoc zkoumat legalitu takovýchto přenosů. Podrobnější informace jsou k dispozici v českém jazyce na internetové stránce: Z D E.

Podmínky přijatelnosti stížnosti k ESLP (projekt HELP) na Youtube s českými titulky

Video na Youtube obsahuje patnáctiminutový rozhovor s právníkem kanceláře Evropského soudu pro lidská práva a bylo zaznamenáno v hlavní jednací síni Soudu. Ve videu jsou vysvětleny podmínky přijatelnosti, které musí splnit každá stížnost, aby ji mohl Soud dále projednat. Video na Youtube je k dispozici ke shlédnutí na internetové stránce: Z D E 

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 25. listopadu 2015 o daňových rozhodnutích a jiných opatřeních podobných svojí povahou nebo účinkem

Evropský Parlament ve svém usnesení uvádí přehled praktik při zdaňování právnických osob v členských státech, dále hovoří o nástrojích agresivního daňového plánování a jejich dopadech, o aktuální situaci a vyhodnocení činností na úrovni EU, na mezinárodní úrovni a na úrovni jednotlivých států, o šetření případů státní podpory ze strany Komise: celkový přehled a výsledky. V poslední části sdělení informuje o svých závěrech a doporučeních. Podrobnější informace jsou k dispozici v českém jazyce na internetové stránce: Z D E

Konzultativní rada evropských soudců Rady Evropy vydala stanovisko č. 18

Obsah stanoviska se zabývá postavením soudnictví a jeho vztahem s ostatními složkami státní moci v moderní demokracii. Podrobnější informace jsou k dispozici na internetové stránce: Z D E 

Uzavření dohody o návrhu reformy ochrany údajů v EU

Evropská komise v roce 2012 předložila svůj návrh reformy ochrany údajů v EU, aby přizpůsobila evropské předpisy požadavkům digitálního věku. Dohody s Evropským parlamentem a Radou bylo dosaženo 15. prosince 2015. Reforma využívá dva hlavní nástroje, a to obecné nařízení o ochraně údajů a Směrnici o ochraně údajů. Reformní balíček nahradí pravidla ochrany údajů, která v současné době uplatňují jednotlivé členské státy. Podrobnější informace k dohodě o návrhu reformy ochrany údajů v EU jsou k dispozici v českém jazyce na internetové stránce: Z D E

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o procesních zárukách pro děti podezřelé nebo obviněné v trestním řízení

Dne 16. prosince 2015 schválil Coreper a Evropský Parlament kompromisní text návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o procesních zárukách pro děti podezřelé nebo obviněné v trestním řízení. Cílem tohoto návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady je stanovit v celé Evropské unii společné minimální normy pro práva dětí podezřelých nebo obviněných v trestním řízení a dětí, které jsou účastníky řízení podle rámcového rozhodnutí Rady týkající se evropského zatýkacího rozkazu. Podrobnější informace jsou k dispozici na internetové stránce: Z D E 

Dědění v EU

Evropská komise vydala brožuru, ve které stručně popisuje nová pravidla dědického řízení v EU zjednodušující přeshraniční dědická řízení. Brožura je k dispozici na internetové stránce v českém jazyce: Z D E

Evropské řízení o drobných nárocích

Dne 16. prosince 2015 bylo přijato revidované nařízení, kterým se zavádí evropské řízení o drobných nárocích. Nařízení je k dispozici v českém jazyce na internetové stránce: Z D E

Návrhy nařízení o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech majetkových poměrů v manželství a ve věcech majetkových důsledků registrovaného partnerství

Rada EU informuje, v jakém stádiu se nachází diskuse k návrhům nařízení o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech majetkových poměrů v manželství a ve věcech majetkových důsledků registrovaného partnerství. Podrobnější informace jsou k dispozici na internetové stránce: Z D E 

Komise navrhuje pravidla pro digitální smlouvy

Evropská komise představila návrhy dvou směrnic, jejichž účelem je zvýšit ochranu spotřebitelů, kteří nakupují on-line v jiné zemi EU, a pomoci firmám rozšířit internetový prodej. Konkrétně se jedná o návrh směrnice o některých aspektech smluv o poskytování digitálního obsahu (jako je streaming hudby) a dále návrh směrnice o některých aspektech smluv o prodeji zboží online a jinými prostředky na dálku (např. nákupu oblečení on-line). Jde o jeden z kroků k naplnění strategie pro jednotný digitální trh. Podrobnější informace k pravidlům pro digitální smlouvy jsou k dispozici v českém jazyce na internetových stránkách: Z D E

Judikatura

Rozsudek ESLP z 1. prosince 2015 - BRITO FERRINHO BEXIGA VILLA-NOVA proti Portugalsku (č. 69436/10)

ESLP konstatoval, že nahlédnutí do bankovních účtů stěžovatelky - advokátky je zásahem do jejího práva na respektování profesního tajemství, která spadá do oblasti soukromého života tak, jak jej chápe článek 8 Úmluvy.

O rozsudku bude publikován článek v Bulletinu advokacie 1-2/2016 v rubrice Z judikatury. Rozsudek ESLP je k dispozici ve francouzském jazyce na internetové stránce: Z D E

 

Zpracovala JUDr. Eva Indruchová, Odbor mezinárodních vztahů ČAK