oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Aktuální vybrané informace z dění na poli Evropské unie

publikováno: 16.03.2016

Leden - únor 2016

Nová výroční zpráva CCBE za rok 2015

CCBE publikovala výroční zprávu za rok 2015, ve které popisuje činnost CCBE za minulý rok. Zmiňuje např. svou angažovanost a intervenci ve věci Prakken d´Oliveira, informuje o Evropském dni advokátů či o založení dvou nových blogů s tématikou vzdělávání a PECO (blog informující o advokacii ve střední a východní Evropě), k dispozici jsou také krátké zprávy o činnostech komisí a pracovních skupin v rámci CCBE aj. Výroční zpráva je k dispozici v anglickém jazyce na internetové stránce:

http://www.ccbe.eu/fileadmin/user_upload/NTCdocument/ANNUAL_REPORT_2015_c1_1455007458.pdf

CCBE cena za lidská práva 2015

Cena CCBE za lidská práva pro rok 2015 byla udělena Intigamu Aliyevovi, ázerbajdžánskému advokátovi zabývajícímu se ochranou lidských práv jednotlivců proti represivnímu systému ázerbajdžánské vlády. Pro tento rok se CCBE rozhodla udělit i druhou cenu pro lidská práva. Cena byla udělena také čínské advokátní kanceláři Fengrui, jež byla terčem útoků mířících proti ochráncům lidských práv v červenci 2015. Další informace jsou k dispozici v anglickém jazyce na internetové stránce:

http://www.ccbe.eu/fileadmin/user_upload/NTCdocument/EN_pr_0316pdf1_1454584730.pdf

Nové předsednictví CCBE

Novým prezidentem CCBE se stal Michel Benichou (Francie), který tak nahradil dosavadní prezidentku Marii Slazak, prvním Vice-prezidentem byl zvolen Ruthven Gemmell (Velká Británie), druhým Vice-prezidentem JUDr. Antonín Mokrý (Česká republika) a třetím Jose de Freitas (Portugalsko). Další informace jsou k dispozici v anglickém jazyce na internetové stránce:

http://www.ccbe.eu/fileadmin/user_upload/NTCdocument/EN_pr_0116pdf1_1451983030.pdf

CCBE Newsletter za leden 2016

CCBE publikovala Newsletter za období prosinec 2015 – leden 2016. Newsletter je k dispozici v českém jazyce na internetové stránce:

http://www.ccbe.eu/fileadmin/user_upload/NTCdocument/CZ_newsletter_48pdf10_1455029846.pdf

Komise předkládá nová opatření proti vyhýbání se daňovým povinnostem 

Evropská komise novými návrhy pro boj proti vyhýbání se daňovým povinnostem otevřela novou kapitolu ve své kampani za spravedlivé, efektivní a růst podporující zdanění v EU. Balíček proti vyhýbání se daňovým povinnostem vyzývá členské státy, aby zaujaly důraznější a koordinovanější přístup vůči společnostem, které se snaží vyhnout placení spravedlivého dílu daní, a zavedly mezinárodní normy proti erozi základu daně a přesouvání zisků. Další informace jsou k dispozici v českém jazyce na internetové stránce:

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-159_cs.htm

Stanovisko CCBE o presumpci neviny

CCBE dne 20. ledna 2016 publikovala své stanovisko k problematice presumpce neviny. CCBE oceňuje úsilí a výsledky dosažené institucemi EU v posledních letech v oblasti posilování procesních práv občanů v trestním řízení.

Stanovisko je dostupné v anglickém jazyce na internetové stránce: http://www.ccbe.eu/fileadmin/user_upload/NTCdocument/EN_PR_0216pdf1_1453302714.pdf

ECRIS - Evropský informační systém rejstříků trestů a jeho modernizace

Evropská komise navrhla zjednodušit v EU výměnu informací z rejstříků trestů státních příslušníků zemí, které nejsou členy EU tím, že modernizuje Evropský informační systém rejstříků trestů ECRIS (Rámcové rozhodnutí Rady 2009/315/SVV ze dne 26. února 2009 o organizaci a obsahu výměny informací z rejstříku trestů mezi členskými stát). Jde o klíčové opatření Evropského programu pro bezpečnost, jehož cílem je zlepšit spolupráci mezi vnitrostátními orgány v boji proti terorismu a jiným formám závažné přeshraniční trestné činnosti. Tato iniciativa zajistí, aby se v plné míře využil potenciál systému ECRIS, který se již rozsáhle používá pro výměnu údajů z rejstříků trestů občanů EU. Další informace jsou k dispozici v českém jazyce na internetové stránce:

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-87_cs.htm

Nová platforma pro spotřebitele a obchodníky umožní řešit spory on-line

Evropská komise uvedla do provozu novou platformu, která pomůže spotřebitelům a obchodníkům řešit on-line spory týkající se nákupů na internetu. Platforma pro řešení sporů on-line představuje jednotné kontaktní místo, které spotřebitelům a obchodníkům z EU umožňuje urovnávat spory v případě domácích i přeshraničních nákupů on-line. Děje se tak prostřednictvím přesměrování sporů k vnitrostátním subjektům alternativního řešení sporů, které jsou na platformu napojeny a byly vybrány členskými státy na základě kvalitativních kritérií a následně oznámeny Komisi. Další informace jsou k dispozici v českém jazyce na internetové stránce:

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-297_cs.htm

Směrnice o presumpci neviny

Dne 12. února 2016 byla přijata směrnice o presumpci neviny a právu být přítomen při trestním řízení před soudem. Směrnice stanoví pravidla, která zaručí presumpci neviny každému, kdo bude policií či soudními orgány obviněn nebo podezříván ze spáchání trestného činu. Směrnice rovněž každé takové osobě zaručuje právo na přítomnost při řízení před soudem. Tato nová pravidla, která Komise navrhla v roce 2013, zajistí, aby byla tato základní práva v plném rozsahu a rovnoměrně dodržována v praxi po celé EU.

Další informace jsou k dispozici v českém jazyce na internetové stránce: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-291_cs.htm

Požadavek na státní příslušnost notářů: Komise žaluje ČR u Soudního dvora EU

Evropská komise se rozhodla podat na Českou republiku žalobu k Soudnímu dvoru EU, jelikož ČR umožňuje přístup k výkonu povolání notáře pouze českým státním příslušníkům, a státní příslušníky ostatních členských států z něj tak vylučuje. Evropská komise uvádí, že český přístup nelze zdůvodnit ani článkem unijní smlouvy, který se týká činností spjatých s výkonem veřejné moci. Činnosti vykonávané českými notáři se prý nijak významně neliší od činností, které soudní dvůr už posuzoval a u nichž rozhodl, že podmínka státní příslušnosti v souladu s unijním právem není. Další informace jsou k dispozici v českém jazyce na internetové stránce:

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-322_cs.htm

CCBE Newsletter za únor 2016

CCBE publikovala Newsletter za únor 2016. Newsletter je k dispozici v českém jazyce na internetové stránce:

http://www.ccbe.eu/index.php?id=459&L=0&id_news=153&LangNews=10

Judikatura

Rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ve věci Rodriguez Ravelo proti Španělsku (48074/10); porušení práva svobody projevu

Dne 12. ledna 2016 ESLP rozhodl, že v případě španělského advokáta Rodrigueze Ravelo došlo k porušení čl. 10 Evropské úmluvy o lidských právech (svoboda projevu). ESLP se zabýval výrazy, které španělský advokát použil v psaném dokumentu adresovaném soudkyni; v něm tvrdě kritizoval její chování při projednávání občanskoprávní věci, ve které zastupoval svého klienta. V návaznosti na toto chování španělského advokáta bylo proti němu zahájeno trestní stíhání pro přečin pomluvy a advokát byl odsouzen k finanční pokutě 30 eur denně po dobu 9 měsíců a k odnětí svobody v případě, že by pokutu neuhradil. ESLP konstatoval, že odsouzení španělského advokáta, kdy mohlo dojít i k odnětí svobody advokáta, nebylo úměrné legitimnímu cíli a nebylo nezbytné v demokratické společnosti. Za těchto okolností došlo k porušení čl. 10 Úmluvy. Judikát bude podrobněji zpracován v Bulletinu advokacie. Další informace jsou k dispozici v českém jazyce na internetové stránce:

http://s03.s3c.es/imag/doc)2016-01-13/TEDH.InjuriasAbogado.pdf

Zpracovala: JUDr. Eva Indruchová, odbor mezinárodních vztahů ČAK