oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Aktuální vybrané informace z dění na poli Evropské unie

publikováno: 31.01.2017

(listopad - prosinec 2016)

CCBE Newsletter za listopad - prosinec 2016

CCBE publikovala Newsletter za listopad – prosinec 2016. Newsletter je k dispozici v českém jazyce na internetové stránce ZDE.

Studie o novém přístupu k neúspěchu v podnikání a insolvenci

Univerzita v Leeds vypracovala v lednu 2016 studii na téma: Nový přístup k neúspěchu v podnikání a insolvence. Studie obsahuje komparativní horizontální analýzu oblastí, ve kterých rozdíly právních úprav jednotlivých členských států způsobují komplikace při řešení přeshraničních záležitostí, jako např. povinnosti a zodpovědnost ředitelů, možnosti, jak se vyhnout potížím, podmínky pro zahájení insolvence, zjednodušené procedury pro malé a střední podniky, apod.

Studie je k dispozici na internetových stránkách v anglickém jazyce ZDE.

Úřad evropského veřejného žalobce

Generální ředitelství pro vnitřní záležitosti zveřejnilo na začátku listopadu 2016 studii, týkající se návrhu na vytvoření úřadu veřejného evropského žalobce. Studie byla vypracována pro výbor Evropského parlamentu LIBE a jejím účelem je analyzovat změny provedené v návrhu na ustanovení evropského veřejného žalobce od prvního návrhu Komise do současnosti. Studie hodnotí, zda tento úřad v navrhované podobě splňuje současné potřeby, cíle, zda bude mít nějakou přidanou hodnotu a bude plně funkční s ohledem na respektování základních práv. Kompletní studie je k dispozici na internetových stránkách v anglickém jazyce ZDE.

Smluvní pravidla pro prodej zboží online a prodej zboží s digitálním obsahem

Dne 15. listopadu 2016 vydaly výbory IMCO a JURI Evropského parlamentu zprávy k návrhům smluvních pravidel pro prodej zboží online a prodej zboží s digitálním obsahem. V prvním z nich vítají snahu Komise eliminovat existující právní překážky pro přeshraniční elektronický obchod, u druhého zase vyzdvihují návrh Komise na limitaci ustanovení návrhu, týkající se spotřebitelských smluv. V obou případech rovněž výbory navrhly seznam vítaných změn. Další návrhy na změny mají být podávány do 11. ledna 2017, všechny pak budou podrobeny diskusi dne 22. března 2017. Texty návrhů legislativních změn naleznete na internetových stránkách v anglickém jazyce ZDE a ZDE.

Návrh pravidel Komise na platební neschopnost podniků

Dne 22. listopadu 2016 zveřejnila Komise svůj návrh pravidel na platební neschopnost podniků, jehož cílem je zvýšit příležitosti pro včasné řešení finančních problémů společností a předcházení bankrotu. Jedním z cílů návrhu je rovněž zefektivnit insolvenční procedury napříč EU a zredukovat bariéry v oblasti volného pohybu kapitálu v jednotlivých členských státech unie. Celý text návrhu je k dispozici na internetových stránkách v českém jazyce ZDE.

Analýza CCBE ohledně implementace a fungování evropského zatýkacího rozkazu z pohledu praktikujících obhájců

CCBE vydala dne 25. listopadu 2016 analýzu EAW Rights, týkající se implementace a fungování evropského zatýkacího rozkazu z pohledu praktikujících obhájců. Tato analýza vznikla jako finální výstup projektu EAW Rights, který byl částečně financován Evropskou komisí, aby zmapoval hodnocení praktikujícími obhájci z EU. Zpráva obsahuje ustálené profesní postupy a doporučení pro naplnění cíle rámcového rozhodnutí členskými státy.

Celá analýza je k dispozici v anglickém jazyce na internetové stránce ZDE.

Nová daňová pravidla na podporu elektronického obchodu a on-line podnikání

Evropská komise dne 1. prosince 2016 představila řadu opatření ke zlepšení prostředí v oblasti daně z přidané hodnoty (DPH) pro podniky v EU zabývající se elektronickým obchodem. Návrhy dle Komise umožní spotřebitelům a společnostem, zejména začínajícím podnikům a malým a středním podnikům, snadněji nakupovat a prodávat zboží a služby on-line. Komise počítá se zavedením jednotného kontaktního místa pro platbu DPH pro všechny členské státy EU, což by mělo zajistit správné přerozdělování daňových příjmů, jelikož k platbě DPH dojde ve státě konečného spotřebitele, dále Komise umožní uplatňovat příznivou daňovou sazbu na elektronické publikace, apod. Více informací o nových opatřeních na podporu elektronického obchodu naleznete v českém jazyce na internetových stránkách ZDE.

Stanovisko CCBE k návrhu na novelu nařízení Brusel IIa

Dne 2. prosince 2016 vydala CCBE své stanovisko k návrhu novely nařízení Brusel IIa o rozhodnutích ve věcech manželských a rodičovských: příslušnost, uznávání a výkon a věcech rodičovské zodpovědnosti a mezinárodních únosů dětí. Co se týče definice obvyklého bydliště v otázkách rozvodu manželství, CCBE upozorňuje na nevyužitou příležitost zakotvení pojmu „obvyklé bydliště“, který je základem řádného fungování nařízení. Dále na to, že nařízení ani včetně navrhovaných změn neobsahuje ustanovení, která by napomáhala k využívání mimosoudních řešení sporů a mediace jako např. možnost zvolení jurisdikce soudu před tím, než mezi manželi dojde ke konfliktu a také v závislosti na tom, která právní úprava umožňuje jejich majetkové uspořádání, apod. CCBE e navrhuje zřízení tzv. subsidiární evropské jurisdikce založené na národnosti jednoho z manželů - žalovaného, v členském státě EU. CCBE na návrhu oceňuje některá ustanovení, tykající se lhůt avšak doplňuje, že i v této oblasti je stále velká řada nedostatků. Celý text stanoviska je k dispozici v anglickém jazyce na internetových stránkách ZDE. 

Evropská komise pro efektivnost justice (CEPEJ) vytvořila pokyny pro efektivnější justiční systém 

Evropská komise pro efektivnost justice zveřejnila dne 7. prosince 2016 pokyny pro vytvoření společného prostoru kyberjustice. Smyslem pokynů je rozvířit diskusi ohledně této problematiky a zavést modernizaci justice v jednotlivých evropských státech. Zpráva reflektuje aktuální stav jednotlivých justičních systémů a zároveň upozorňuje na možnosti úpravy. Zpráva pomůže zákonodárcům při zvažování legislativních změn v souladu s obecnými principy a implementací Evropské digitální justiční politiky. Kompletní text pokynů CEPEJ je k dispozici na internetových stránkách v českém jazyce ZDE.

Legislativní priority EU na rok 2017

Tehdejší předseda Evropského parlamentu Martin Schulz, Robert Fico a předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker dne 13. prosince 2016 podepsali vůbec první společné prohlášení o cílech a prioritách legislativního procesu na rok 2017. Mezi priority patří např. lepší ochrana bezpečnosti občanů Unie prostřednictvím nástrojů umožňujících trestní stíhání terorismu, praní peněz a financování terorismu a díky Evropskému informačnímu systému rejstříků trestů (ECRIS) a dále vytvoření propojeného jednotného digitálního trhu reformou právního rámce EU pro telekomunikace a autorské právo, pomocí směrnice o audiovizuálních mediálních službách a společných pravidel pro ochranu osobních údajů. Více informací o legislativních prioritách pro rok 2017 naleznete v anglickém jazyce na internetových stránkách ZDE. 

Pravidla EU pro koordinaci sociálního zabezpečení

Dne 13. prosince 2016 zveřejnila Evropská komise návrh pravidel EU pro koordinaci sociálního zabezpečení, který odráží politický závazek vytvořit spravedlivou mobilitu pracovních sil. Jedná se o návrh, který usnadňuje volný pohyb pracovníků a chrání jejich práva, ale současně posiluje nástroje, jež mají vnitrostátní orgány k dispozici pro boj proti rizikům zneužívání a podvodů. Více informací je k dispozici na internetových stránkách v českém jazyce ZDE.

Mnohostranný soud pro investice

Dne 13. prosince 2016 Evropská komise zveřejnila informaci o připravovaném návrhu na vytvoření stálého orgánu pro rozhodování investičních sporů na místo ad hoc systému urovnávání sporů mezi investorem a státem. Plánovaný mnohostranný soud pro investice by vyšetřoval spory v rámci budoucích i stávajících obchodních dohod. Více informací je k dispozici na internetových stránkách v českém jazyce ZDE.

Přísnější pravidla pro boj proti financování terorismu

Dne 21. prosince 2016 zveřejnila Evropská komise návrh směrnice o boji proti praní peněz prostředky trestního práva. Navržená opatření mají především za cíl stanovit minimální pravidla týkající se definice trestných činů a sankcí spojených s praním peněz. Dále odstranění překážek přeshraniční soudní a policejní spolupráce stanovením společných pravidel, což přispěje k překonání rozdílů mezi pravidly jednotlivých členských států, které zločinci zneužívají. Navržená směrnice je součástí akčního plánu pro boj proti financování terorismu přijatého v únoru 2016. Celý text návrhu je k dispozici na internetových stránkách v anglickém jazyce ZDE