oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Aktuální vybrané informace z dění na poli Evropské unie

publikováno: 14.10.2016

Červenec - srpen 2016

Regulace profesí

CCBE vydala dne 25. srpna 2016 své stanovisko k veřejné konzultaci Evropské komise ohledně regulace profesí s názvem: Národní akční plány členských států a přiměřená regulace, které se zaměřuje na volné usazování advokátů, hlavní principy advokátní profese a proporcionality regulace. V tomto stanovisku CCBE zdůrazňuje speciální pozici advokátní profese, zejména co se týče vůdčích zásad a specifických omezení týkajících se volného pohybu služeb. CCBE zmiňuje, že vzhledem k absenci unijní úpravy advokátní profese, zůstává regulatorní pravomoc na členských státech, což potvrdil také Evropský parlament ve své rezoluci ze dne 26. května 2016. CCBE připomněla, že povinností advokáta je zaručit se za svou nezávislost v nejširším slova smyslu. Nezávislost advokáta je z velké části zajištěna tím, že kontrolu činnosti a dohled vykonávají nezávislé právní entity, asociace a komory. CCBE dále připomenula, že omezení jedné ze čtyř evropských svobod (např. svobodu usazování v rámci volného pohybu osob) se může uskutečnit aplikací národních opatření pouze na základě čtyřstupňového testu proporcionality.

Celé stanovisko je k dispozici v anglickém jazyce na internetové stránce ZDE.

Vysílání pracovníků v rámci mechanismu pro kontrolu subsidiarity

Dne 20. července 2016 vydala Komise zprávu, ve kterém oznamuje výsledek sdělení komisařů, týkající se přezkumu jejich návrhu revidované směrnice o vysílání pracovníků v rámci mechanismu pro kontrolu subsidiarity, který v květnu aktivovalo několik členských států. Po důkladném zvážení svých hledisek došla Komise k závěru, že uvedený návrh revidované směrnice není v rozporu se zásadou subsidiarity. Více informací o návrhu směrnice o vysílání pracovníků a diskuse o subsidiaritě návrhu je k dispozici v českém jazyce na internetových stránkách ZDE. 

CCBE odsuzuje nedávné masové propouštění soudců v Turecku

CCBE se dne 20. července vyjádřila k alarmujícím událostem, které se udály v Turecku. CCBE má zejména obavy ohledně vývoje a zprávy o zatčení a zániku funkce tisíců soudců. Na základě této události CCBE napsala dopis prezidentu Erdoganovi, kontaktovala Evropskou komisi a Evropské služby pro vnější činnost, jelikož masové zatčení soudců vytváří ohrožení právního státu. Nezávislá justice je totiž jedním ze základních komponentů naplňující principy právního státu. V souvislosti s tím CCBE odkazuje na dokument Základních principů OSN o nezávislosti soudnictví.

Celá tisková zpráva je k dispozici v anglickém jazyce na internetové stránce ZDE.

Evropští advokáti na Lesbu

Dne 12. července 2016 CCBE společně s Německou advokátní komorou (DAV) spustila společný projekt, Evropští advokáti na Lesbu, jehož cílem je poskytnout právní pomoc migrantům žádajícím o mezinárodní ochranu. V rámci projektu jsou advokáti dobrovolníci, se zkušenostmi v azylovém a migračním právu, vysíláni na minimálně dvoutýdenní pobyt na ostrov Lesbos, kde poskytují nezbytnou právní pomoc pod stálým vedením britského a řeckého advokáta. Hlavním cílem projektu je zajistit jedno ze základních práv pro více než 4000 migrantů, kteří se v tuto chvíli na ostrově nacházejí, tedy právo na obhájce a možnost konzultovat s ním otázky mezinárodní ochrany.

Celá tisková zpráva je k dispozici v anglickém jazyce na internetové stránce ZDE. 

Evropská komise spouští štít EU – USA na ochranu soukromí, který přináší solidnější ochranu transatlantických toků údajů

Evropská komise dne 12. července přijala euro-americký štít na ochranu soukromí. Podle nové dohody bude Ministerstvo obchodu USA pravidelně aktualizovat seznam společností účastnících se štítu a kontrolovat, zda se tyto společnosti řídí pravidly, k jejichž dodržování se zavázaly. Spojené státy Evropské unii závazně přislíbily, že přístup veřejných orgánů k osobním údajům za účelem prosazení práva a zajištění národní bezpečnosti bude podléhat jasným omezením, ochranným opatřením a mechanismům dohledu. Kdokoli v EU tak bude poprvé moci v této oblasti využít nápravných mechanismů. Spojené státy vyloučily, že by osobní údaje předávané do USA v rámci štítu EU–USA na ochranu soukromí sledovaly nahodile a masově. Prostřednictvím každoročního přezkumu bude monitorováno fungování štítu na ochranu soukromí, včetně závazků a záruk, pokud jde o přístup k údajům za účelem prosazení práva a zajištění národní bezpečnosti. Přezkum bude provádět Evropská komise a Ministerstvo obchodu USA za účasti národních zpravodajských odborníků z USA a z evropských orgánů pro ochranu údajů. Za základě všech dalších dostupných zdrojů informací pak Komise vydá veřejnou zprávu pro Evropský parlament a Radu.

Více informací o štítu na ochrany soukromí mezi EU-USA je k dispozici v anglickém jazyce na internetových stránkách ZDE. 

Zpřísnění pravidel boje proti praní špinavých peněz

Dne 5. července 2016 přijala Evropská komise návrh, jehož cílem je posílit pravidla EU pro boj proti praní špinavých peněz, aby mohla účinněji bojovat proti financování terorismu a posílila transparentnost, pokud jde o skutečné vlastníky společností a svěřeneckých fondů. Tento návrh Komise představuje první iniciativu v rámci provádění akčního plánu pro zesílení boje proti terorismu z února 2016 a je rovněž součástí širšího úsilí o zvýšení daňové transparentnosti a boje proti zneužívání daňového systému. Více informací ohledně přijatého návrhu naleznete na internetových stránkách v anglickém jazyce ZDE.

Souběžně Komise představila také sdělení, které je reakcí na nedávné odhalení tzv. panamských dokumentů. Evropskému parlamentu Radě bude k přijetí předložen návrh týkající se přístupu k informacím pro daňové orgány (změna směrnice o správní spolupráci v oblasti daní). Evropský parlament a Rada by měli schválit jakožto společní normotvůrci navrhované změny směrnice o boji proti praní špinavých peněz.

Více informací ohledně přijatého návrhu naleznete na internetových stránkách v anglickém jazyce ZDE. 

Dohoda EU o volném obchodu s Kanadou CETA

Dne 5. července 2016 vydala Evropská komise přehled údajů ohledně nové Komplexní hospodářské a obchodní dohody (CETA) EU s Kanadou. Jedná se pravděpodobně o doposud nejpokročilejší dohodu tohoto druhu, která napomůže k urychlení růstu a vytváření pracovních míst, mimo jiné díky podpoře vývozu, snížení nákladů na dovezené zboží, které podniky potřebují k výrobě svých produktů, rozmanitějšímu výběru pro spotřebitele a díky dodržování přísných norem EU uplatňovaných na produkty. CETA přinese evropským společnostem podstatné rozšíření příležitostí pro podnikání v Kanadě, zejména díky omezení cel, podpoře investic, vzájemného uznávání odborných kvalifikací, konkurenceschopnosti evropských podniků na kanadském trhu, zajištění přístupu firem z EU k veřejným zakázkám, rovnějších podmínek v oblasti duševního vlastnictví, apod.

Podrobné informace o dohodě mezi EU – Kanadou jsou k dispozici v anglickém jazyce zde ZDE. 

Slovenské předsednictví v Radě EU

V červenci 2016 se ujalo předsednictví v Radě EU Slovensko. Priority slovenského předsednictví vycházejí ze tří vzájemně propojených zásad: dosažení hmatatelných výsledků, překonání roztříštěnosti a zaměření na občany. Během příštích šesti měsíců se předsednictví soustředí na čtyři klíčové oblasti: hospodářsky silnou Evropu, tedy zaměření na iniciativy, které přispějí k vytvoření vhodného prostředí pro investice a další rozvoj Unie, moderní jednotný trh, zejména co se týče rozvojů sjednocujících projektů jako je Energetická unie, či Jednotný digitální trh. Dalšími tématy jsou udržitelná migrační a azylová politika a globálně angažovaná Evropa s efektivní evropskou sousedskou politikou a zachovanou dynamikou přístupového procesu. Celý program slovenského předsednictví v Radě EU je k dispozici ve slovenském jazyce na internetových stránkách ZDE.

 

Zdroj: Odbor mezinárodních vztahů ČAK