oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Aktuality z Evropské unie

publikováno: 18.08.2017

(květen–červen 2017)

Česká republika přebírá předsednictví v Radě Evropy

V pátek 19. května 2017 začalo půlroční předsednictví České republiky ve Výboru ministrů Rady Evropy. Předsednictví Česká republika získává opět po 22 letech, následovat bude předsednictví Dánska. Výbor ministrů plní roli hlavního rozhodovacího orgánu Rady Evropy. Jeho zasedání se účastní ministři zahraničních věcí všech 47 členských zemí. Mezi jeho kompetence patří mimo jiné navrhování nových lidskoprávních úmluv (či protokolů a dodatků k úmluvám již existujícím), vydávání doporučení a dohled nad implementací vykonatelných rozsudků ESLP.  Předsednický stát stanovuje priority činnosti Výboru ministrů, organizuje akce Rady Evropy a je vůdčím činitelem při řešení aktuálních politických otázek spadajících do působnosti Rady Evropy.

Zpráva Evropského parlamentu o evropském programu pro ekonomiku sdílení

Výbor Evropského parlamentu pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele vydal dne 3. května 2017 zprávu o evropském programu pro ekonomiku sdílení, ve které upozorňuje na možnosti využití potenciálu sdílené ekonomiky v EU a zejména nastavení jednotných podmínek, za kterých jsou tyto služby poskytovány i s ohledem na zajištění spravedlivé soutěže, práv zaměstnanců a dodržování daňových předpisů.

Zpráva je v českém jazyce dostupná ZDE

Veřejná konzultace k modernizaci práva obchodních společností EU

Evropská komise spustila dne 10. května 2017 veřejnou konzultaci týkající se “Modernizace práva obchodních společností EU: pravidla digitálních řešení a účinných přeshraničních operací”. Smyslem konzultace ZDE bylo podle Komise zjistit náhled zainteresovaných osob na rámec a obsah iniciativy na podporu používání digitálních technologií v podnikovém právu. Konzultace měla zároveň za cíl odhalit současné nedostatky práva obchodních společností a nastínit možná řešení.

Evropský program pro bezpečnost

Evropská komise předložila dne 16. května 2017 již v pořadí sedmou zprávu o pokroku dosaženém při provádění bezpečnostní unie, která se zaměřuje především na propojení informačních systémů členských států. Zpráva se zaměřuje na kroky, které jsou podnikány ke zlepšení správy informací týkajících se ochrany hranic a bezpečnosti. Nový přístup ke správě údajů má zajistit, aby všechny centralizované informační systémy EU pro bezpečnost, správu hranic a řízení migrace byly interoperabilní a byla při tom plně dodržována pravidla ochrany údajů a základních práv. Hlavními pilíři nového přístupu bude evropský portál pro vyhledávání, sdílená služba pro porovnávání biometrických prvků a společné uložiště údajů o totožnosti. Navrhovaný přístup by měl do roku 2020 odstranit stávající nedostatky a slabá místa v architektuře evropských systémů pro správu údajů. V návaznosti na nedávný celosvětový kybernetický útok zpráva zdůrazňuje také závazek Komise k urychlení přezkumu strategie kybernetické bezpečnosti EU z roku 2013, aby se zajistila efektivní reakce na tyto hrozby.

Zpráva o pokroku dosaženém při provádění bezpečnostní unie je dostupná v angličtině ZDE

Nové nařízení o fondech peněžního trhu

Rada přijala dne 16. května 2017 nařízení, které má zajistit lepší fungování trhu krátkodobého financování. Nařízení stanoví pravidla a společné standardy pro zajištění stability ve struktuře fondů peněžního trhu a usiluje o zaručení toho, aby fondy investovaly do diverzifikovaných aktiv s dobrou úvěrovou kvalitou a o zvýšení likvidity fondů peněžního trhu.

Nařízení je k dispozici v českém jazyce ZDE 

Nové nařízení o prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu 

Rada přijala dne 16. května 2017 nová pravidla týkající se prospektů pro emise a nabídky cenných papírů. Nahradí tak platnou směrnici 2003/71/ES s cílem zjednodušit administrativní povinnosti související s uveřejňováním prospektů a snížit jednu z hlavních regulatorních překážek, s nimiž se společnosti potýkají při vydávání majetkových a dluhových cenných papírů. 

Nařízení je k dispozici v českém jazyce ZDE

Výroční zpráva o uplatňování Listiny základních práv EU

Dne 18. května 2017 zveřejnila Evropská komise výroční zprávu o uplatňování Listiny základních práv Evropské unie. Zpráva uvádí iniciativy, které EU v roce 2016 podnikla na podporu základních práv. Věnuje se i tomu, jak se tato práva v loňském roce uplatňovala v politikách EU a v členských státech. Zpráva konstatuje, že nedávný vývoj základní práva vážně ohrožuje. Komise proto bude usilovat, aby všechny orgány, které jsou Listinou vázány, ji nadále dodržovaly, a právní předpisy EU, které tyto orgány vydávají, byly tvořeny ve světle Listiny základních práv EU. Zvláštní pozornost pak chce věnovat systému brzd a protivah, zejména klíčové úloze nejvyšších a ústavních soudů při prosazování společných hodnot EU.

Zpráva o uplatňování Listiny základních práv EU v roce 2016 je dostupná v angličtině ZDE

Stanovisko CCBE k ochraně whistle-blowerů

CCBE zveřejnila dne 19. května 2017 své vyjádření k ochraně whistle-blowerů. CCBE v něm vyjádřila souhlas s obecným principem ochrany osob, které nezištně odhalují informace ve veřejném zájmu. Zároveň však zdůraznila nutnost zachování práv všech občanů, jakož i advokátní povinnosti mlčenlivosti, která je jedním ze základních principů právního státu.

Stanovisko je v anglickém jazyce k dispozici ZDE

Stanovisko CCBE k návrhu nařízení o vzájemném uznávání příkazů k zajištění a konfiskaci

CCBE vydala 19. května stanovisko k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o vzájemném uznávání příkazů k zajištění a konfiskaci. CCBE vítá koordinovanou snahu v této oblasti a považuje konfiskaci výnosů z trestné činnosti za důležité opatření v rámci boje se zločinem. Zároveň však upozorňuje, že tato opatření mohou být závažným zásahem do soukromí, a proto je nutné zajistit také účinné procedurální záruky v přeshraničních věcech. Především je dle CCBE nutno spolehlivě určit, kdo je daným nařízením vázán, a to i s ohledem na ochranu třetích stran.

Celé stanovisko je k dispozici v anglickém jazyce na internetu.

Příručka CCBE pro advokáty ohledně nařízení k ochraně osobních údajů

CCBE zveřejnila dne 19. května 2017 dlouho očekáváné doporučení ohledně nových klíčových opatření pro advokáty k dosažení souladu s předpisy v souvislosti s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR). Příručka je k dispozici v anglickém jazyce na internetové stránce ZDE a její český překlad je pak ke stažení ZDE 

Návrh nového článku CCBE ohledně nezávislosti advokacie

Dne 19. května 2017 vydala CCBE návrh článku týkající se pojmů nezávislost advokáta a nezávislost výkonu advokátní profese. Znění článku je dostupné v anglickém jazyce  ZDE

Evropský semestr 2017: doporučení Komise pro Českou republiku

Dne 22. května 2017 vydala Evropská komise doporučení pro jednotlivé země pro rok 2017, v nichž každému členskému státu dává individuální pokyny na následujících dvanáct až osmnáct měsíců pro reformy v různých oblastech. Dle zprávy Komise se Česká republika stále potýká s problémy v oblasti předcházení korupce a také s nedostatky při zadávání veřejných zakázek, které dle názoru Komise charakterizuje nedostatečná hospodářská soutěž, což se odráží ve vysokém počtu řízení s jedinou nabídkou a přímo zadaných zakázek, obzvláště v odvětví informačních technologií. České republice je vytýkán také pomalý přechod na elektronické zadávání veřejných zakázek a nedostatečný právní rámec pro poskytování služeb soukromými poskytovateli, kteří již na českém trhu elektronického zadávání zakázek působí. Komise v doporučení dále uvádí, že podnikatelské prostředí v České republice trpí značnou regulační zátěží a řadou administrativních překážek, zejména pokud jde o postupy pro získávání povolení a placení daní. Mezi nedostatky v této oblasti se řadí rovněž časté změny a přílišná složitost daňového řádu.

Doporučení Evropské komise pro Českou republiku je k dispozici v českém jazyce ZDE

Směrnice o Evropském vyšetřovacím příkazu v trestních věcech  

Dne 22. května 2017 vstoupil v platnost Evropský vyšetřovací příkaz. Dle vyjádření Evropské komise se díky němu zjednoduší práce justičních orgánů v situacích, kdy žádají o důkazy, jež se nacházejí v jiné zemi EU. Evropský vyšetřovací příkaz vytváří jednotný ucelený nástroj s širokou působností, stanoví přísné lhůty pro shromažďování požadovaných důkazů, omezuje důvody pro zamítnutí žádostí, snižuje administrativu, chrání základní práva na obhajobu. Evropský vyšetřovací příkaz konkrétně umožňuje dočasné předání osob ve vazbě s cílem shromáždit důkazy, prověření bankovních účtů a finančních operací podezřelých nebo obviněných osob, skryté vyšetřování a odposlech telekomunikačních prostředků nebo například opatření k zajištění důkazů.

Více informací je k dispozici v českém jazyce ZDE 

Sdělení Evropské komise o online platformách a jednotném digitálním trhu 

Evropská komise zveřejnila dne 25. května 2017 sdělení s názvem „On-line platformy a jednotný digitální trh, příležitosti a výzvy“.Dokument se věnuje možnostem (samo)regulace online platforem jako jsou Facebook, YouTube, Google či Uber, a to zejména s ohledem na jejich roli a potenciál pro stimulaci ekonomického růstu a inovací (např. zachování rovných podmínek a nediskriminace na podporu rozvoje digitálních technologií a ekonomiky založené na využívání dat), na ochranu spotřebitele (např. opatření proti nenávistným projevům na platformách umožňujících sdílení videa), na ochranu autorských práv (potírání nelegálního obsahu v online prostředí) a dalším opatřením, např. pro snadný přechod uživatelů (přenos uživatelských dat) mezi platformami.

Sdělení je k dispozici v českém jazyce ZDE

Analýza pravidel EU v oblasti ochrany spotřebitelů

Dne 29. května 2017 Evropská komise zveřejnila analýzu pravidel EU v oblasti ochrany spotřebitelů a marketingu. Tato zpráva poslouží jako základ pro další zlepšování právního rámce pro spotřebitele a podniky. Z výsledků vyplývá, že je potřeba zapracovat zejména na vymáhání těchto práv či o jejich přizpůsobení digitálnímu věku. Aktualizace pravidel by měla zajistit také větší právní srozumitelnost pro přeshraniční podniky.

Více informací je k dispozici v anglickém jazyce ZDE

Evropská komise představila kroky k prohloubení evropské hospodářské a měnové unie

Dne 31. května 2017 zveřejnila Evropská komise v návaznosti na bílou knihu o budoucnosti Evropy, zprávu rozebírající možné cesty k prohloubení evropské hospodářské a měnové unie. Dokument předkládá konkrétní kroky, které by bylo možné provést ještě před volbami do Evropského parlamentu v roce 2019, a také řadu možností pro následující roky, kdy by měla být strategie hospodářské a měnové unie dokončena. Pro dokončení hospodářské a měnové unie bude dle zprávy klíčová zejména finalizace skutečné finanční unie, která se neobejde bez dokončení bankovní unie a snižování a sdílení rizik v bankovním sektoru, díky čemuž by se dále zvýšila odolnost evropských bank. Dále dosažení integrovanější hospodářské a fiskální unie, respektive posílení již existujících prvků, jako je například evropský semestr koordinace hospodářských politik a zakotvení demokratické odpovědnosti a posílení institucí eurozóny.

Dokument je k dispozici v českém jazyce ZDE

Newsletter programu HELP Rady Evropy

Dne 31. května 2017 publikovala Rada Evropy již čtvrtý newsletter HELP programu pro vzdělávání právních profesionálů v oblasti lidských práv. Newsletter je k dispozici v anglickém jazyce ZDE 

ESLP začne odůvodňovat rozhodnutí o nepřípustnosti

Dne 1. června 2017 oznámil Evropský soud pro lidská práva, že tímto dnem vznikne soudcům povinnost odůvodňovat rozhodnutí o nepřípustnosti vydávaných samosoudcem. Vychází se tímto vstříc dlouholetým požadavkům CCBE i samotných advokátů, jimž chybějící odůvodnění rozhodnutí o nepřípustnosti působilo potíže, jelikož pak nebyli schopni vysvětlit svým klientům proč bylo rozhodnutí o nepřípustnosti vydáno.

Úřad evropského veřejného žalobce podpořilo už dvacet členských států

Dne 8. června 2017 na zasedání Rady pro spravedlnost dosáhlo 20 členských států politické dohody ohledně zřízení nového Úřadu evropského veřejného žalobce v rámci procedury posílené spolupráce. Jakmile bude nezávislý veřejný žalobce EU ustaven, bude mít pravomoc vyšetřovat a stíhat trestné činy poškozující finanční zájmy Unie, jako jsou korupce, podvody s finančními prostředky EU, nebo přeshraniční podvody v oblasti DPH.  Úřad evropského veřejného žalobce bude odpovědný za vyšetřování, stíhání a postavení pachatelů těchto trestných činů před soud. Návrh na vznik Úřadu podpořily společně s Českou republikou následující státy: Rakousko, Belgie, Bulharsko, Chorvatsko, Kypr, Estonsko, Finsko, Francie, Německo, Řecko, Itálie, Lotyšsko, Litva, Lucembursko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Španělsko a Slovinsko. Svůj souhlas nyní bude muset dát také Evropský parlament. Ostatní členské státy se mohou kdykoliv po přijetí nařízení k 20 zakládajícím členům připojit.

Evropská komise spouští unijní rejstřík společností

Evropská komise dne 9. června 2017 oznámila spuštění nové platformy určené ke sdílení informací o obchodních společnostech EU. Tento nový nástroj má sloužit k podpoře přeshraničního obchodu, zvýšení transparentnosti a důvěry na jednotném unijním trhu. Rejstřík je v českém jazyce k dispozici na stránkách ZDE.

Nová pravidla pro smlouvy o poskytování digitálního obsahu

Dne 8. června 2017 Rada přijala postoj k návrhům směrnic o některých aspektech smluv o poskytování digitálního obsahu a o některých aspektech smluv o prodeji zboží online a jinými prostředky na dálku, které byly představeny v rámci strategie Jednotného digitálního trhu. Cílem nových pravidel je zajistit pro evropské spotřebitele vysokou úroveň ochrany a právní jistoty, zejména při přeshraničních nákupech, a zároveň usnadnit podnikům, zejména malým a středním podnikům, prodeje v celé EU.

Návrh směrnice o některých aspektech smluv o poskytování digitálního obsahu je k dispozici v českém jazyce ZDE

Evropská komise zavádí transparentnost pro daňové konzultanty

Evropská komise navrhla dne 21. června 2017 nová pravidla pro transparentnost odborníků v daňové oblasti (například daňových poradců, účetních, bank nebo advokátů), kteří svým klientům navrhují a doporučují strategie daňového plánování. Přeshraniční strategie daňového plánování, které budou mít určité typické znaky nyní budou muset být před použitím hlášeny daňové správě. Mezi tyto typické znaky patří podle Komise uplatňování ztrát ke snížení daňové povinnosti, využívání zvláštních příznivých daňových režimů nebo obcházení povinností přes země, které nesplňují mezinárodní standardy řádné správy daní. Povinnost hlásit přeshraniční strategii nesoucí alespoň jeden z výše uvedených znaků budou mít a) daňoví odborníci, kteří podnikům nebo soukromým osobám navrhli, aby přeshraniční strategii realizovaly a využily b) soukromé osoby nebo podniky, které poradenství obdržely, a to v případě, že daňový odborník, který strategii nabízí, nemá sídlo v EU anebo je vázán profesním tajemstvím nebo mlčenlivostí a c) soukromé osoby nebo podniky, které strategii realizují, pokud je vypracována interními daňovými konzultanty nebo právníky. 

CCBE kvituje, že návrh zakotvuje povinnosti pro zprostředkovatele sdělit potenciálně agresivní daňové plánování daňovým orgánům, pokud jsou do tohoto plánování zapojeni v rámci výkonu své profese, s výjimkou vyplývající z „advokátní povinnosti mlčenlivosti dle vnitrostátního práva daného členského státu“. V těchto případech spadá oznamovací povinnost na daňové poplatníky a zprostředkovatelé je musí o této povinnosti informovat. Pro připomínku: povinnost je omezena na přeshraniční případy, tzn. ve více než jednom členském státě nebo mezi členským státem a třetí zemí.

Přepracované nařízení o insolvenčním řízení

Dne 26. června 2017 vstoupilo v účinnost nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2015/848 o insolvenčním řízení (přepracované znění), které formou legislativní techniky přepracování nahradilo nařízení Rady (ES) č. 1346/2000 o úpadkovém řízení.
Nařízení je k dispozici v českém jazyce na internetových stránkách
ZDE.
Zároveň dne 26. červa 2017 vstoupilo v platnost prováděcí nařízení Komise č. 2017/1105, kterým se stanoví formuláře uvedené v nařízení 2015/848 o insolvenčním řízení. Toto prováděcí nařízení je k dispozici v českém jazyce ZDE

Studie Rady Evropy ohledně blokování, filtrování a odstranění nelegálního internetového obsahu

V červnu 2017 vydala Rada Evropy studii ohledně blokování, filtrování a odstranění nelegálního internetového obsahu.  Studie je v anglickém jazyce bezplatně ke stažení ZDE 

Začíná platit 4. směrnice proti praní peněz

Dne 26. června 2017 vstoupila v platnost čtvrtá směrnice proti praní peněz, která přináší zpřísnění stávajících pravidel v boji proti praní peněz, daňovým únikům a financování terorismu. Směrnice vstupuje v platnost v době, kdy jsou již v pokročilé fázi diskuse s Evropským parlamentem a Radou o doplňkových opatřeních, která by směrnici dále posílila.

Čtvrtá směrnice proti praní peněz je v českém jazyce k dispozici ZDE

Nové vydání CCBE Newslettru

Květnové vydání Newslettru CCBE je k dispozici v českém jazyce ZDE a červnové vydání Newslettru CCBE ri můžete přečíst v češtině ZDE

Judikatura

SDEU: Stanovisko generálního advokáta ve věci C‑434/15 (Uber Systems Spain SL)

Dne 11. května 2017 bylo publikováno stanovisko generálního advokáta Macieje Szprunara ve věci C‑434/15 (Uber Systems Spain SL), podle kterého spadá elektronická platforma Uber, jakkoliv se jedná o novátorský koncept, do oblasti dopravy, takže společnosti Uber může být uložena povinnost opatřit si licence a povolení vyžadované vnitrostátním právem. Na Uber se totiž neuplatní zásada volného pohybu služeb zaručená unijním právem pro služby informační společnosti.

Stanovisko je v českém jazyce k dispozici na internetové stránce SDEU

ESLP: Neposkytnutí právní pomoci v prvních dnech vazby (Simeonovi proti Bulharsku; č. 21980/04)

Dne 12. května 2017 rozhodl ESLP ve věci Simeonovi proti Bulharsku (č. 21980/04), že neposkytnutí právní pomoci stěžovateli (doživotně odsouzenému vrahovi) v prvních třech dnech policejní vazby nebylo nenapravitelným porušením trestního řízení, respektive porušením čl. 6 EÚLP (právo na spravedlivý proces a na obhajobu), jelikož během této doby nedošlo k shromáždění žádných důkazů a stěžovatel se k činu přiznal až později, a to po konzultaci s advokátem. Ohledně trestu však ESLP zůstal konzistentní s předchozí judikaturou, když rozhodl, že doživotí pro stěžovatele je v rozporu čl. 3 (zákaz nelidského a ponižujícího trestu).
Rozhodnutí je v anglickém jazyce k dispozici na internetové stránce ESLP

SDEU: Lahorgue C99/16

Dne 18. května 2017 vydal SDEU rozhodnutí ve věci Lahorgue, jehož předmětem bylo rozhodnutí o předběžné otázce podané francouzským soudem, týkající se odepření poskytnutí routeru pro připojení k virtuální privátní síti advokátovi, řádně zapsanému v advokátní komoře jiného členského státu, v kontextu volného pohybu služeb dle směrnice Rady 77/249/EHS. Soud rozhodl, že: “odepření poskytnutí routeru advokátovi, který je řádně zapsán u advokátní komory členského státu, ze strany příslušných orgánů jiného členského státu pouze z toho důvodu, že není zapsán u advokátní komory posledně uvedeného členského státu, v němž si přeje vykonávat povolání advokáta v rámci volného pohybu služeb v případech, kdy zákon nevyžaduje spolupráci s jiným advokátem, představuje omezení svobody poskytování služeb ve smyslu článku 4 směrnice 77/249 o usnadnění účinného výkonu volného pohybu služeb advokátů, vykládaného ve světle článku 56 a čl. 57 třetího pododstavce SFEU. Předkládajícímu soudu přísluší ověřit, zda takové odepření s ohledem na okolnosti, za nichž k němu dochází, skutečně odpovídá cílům ochrany spotřebitelů a řádného výkonu spravedlnosti, které ho mohou odůvodnit, a zda omezení, která z něho plynou, nejsou s ohledem na tyto cíle nepřiměřená.” 

Rozhodnutí je k dispozici v českém jazyce na internetové stránce SDEU

ESLP: Jankauskas a Lekavičiené proti Litvě (odepření zápisu na seznam advokátů)

Dne 27. června 2017 vydal Evropský soud pro lidská práva rozhodnutí ve věci Jankauskas a Lekavičiené proti Litvě. Stěžovatelům byl odepřen zápis, respektive znovu zapsání do seznamu advokátních koncipientů, respektive advokátů, Litevské advokátní komory z důvodu předchozího odsouzení. Stěžovatelé v tomto spatřovali zásah do práva na soukromý život (čl. 8 EÚLP). ESLP ovšem tento argument odmítl, když v rozhodnutí uvedl, že jde o legitimní omezení s ohledem na ochranu práv druhých osob a na zabezpečení řádného fungování justičního systému.

Rozhodnutí je k dispozici v anglickém jazyce na internetové stránce ESLP

Odbor mezinárodních vztahů ČAK