oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Aktuality z Evropské unie

publikováno: 24.03.2017

Nové předsednictví v Radě EU 

Předsednictví v Radě EU se na období od 1. ledna až 30. června 2017 ujala Malta. Jako priority svého předsednictví si Malta zvolila obnovení důvěry v EU, potřebu dialogu a reflexe v budoucnosti EU, dále řešení aktuálních témat, jako jsou migrace, bezpečnost a ekonomika, nebo dlouhodobějších témat, blízkých Maltě, tedy problematiky sociálního zabezpečení, evropského sousedství a rozvoje námořního odvětví. 

Martin Šolc prezidentem IBA

JUDr. Martin Šolc se s účinností od 1. ledna 2017 do 31. prosince 2018 ujal prezidenství v Mezinárodní advokátní komoře (IBA). JUDr. Šolc, který ve funkci vystřídal Davida W. Rivkina, je vůbec prvním Středoevropanem, jenž byl do vedení největší světové advokátní organizace v její sedmdesátileté historii zvolen. 

Evropští advokáti na Lesbu

CCBE vydalo v lednu 2017 zvláštní vydání newsletteru věnovaného projektu Evropští advokáti na Lesbu. Zajímavé čtení je k dispozici také v češtině na internetových stránkách Z D E    

CCBE Newsletter za leden a únor 2017

CCBE publikovala svůj lednový a únorový zpravodaj, který je k dispozici v českém jazyce na internetových stránkách Z D E a Z D E.

OECD a IBA chtějí podporovat advokáty v boji proti korupci

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) ve spolupráci s Mezinárodní advokátní komorou (IBA) se na konci prosince 2016 rozhodly vytvořit společnou pracovní skupinu zaměřenou na roli advokátů při poradenství mezinárodním obchodním strukturám. Cílem skupiny, která má být dle tiskové zprávy klíčovým prvkem globálního boje proti korupci, je vypracovat profesní standardy a praktická doporučení, která by měla advokátům například pomoci vyvarovat se vědomé i nevědomé účasti na zatajování majetku či praní špinavých peněz svých klientů. Skupina bude složena nejen z právních, ale také daňových či finančních expertů. 

Výroční zpráva ESLP
Evropský soud pro lidská práva (ESLP) publikoval svou výroční zprávu za rok 2016. Na konci roku 2016 ESLP stále projednával 79,750 případů, což je 23% nárůst oproti roku 2015. Nejvíce řízení je v současnosti vedeno proti Ukrajině (22,8 %) a Turecku (15,8 %). Soud zveřejnil také statistiku zemí, které byly za rok 2016 odsouzeny za porušení alespoň jednoho článku Evropské úmluvy. Na prvním místě je Rusko (228 rozsudků), následované Tureckem (88) a Rumunskem (86). Česká republika měla 5 odsuzujících rozsudků (tj. stejně jako např. Švédsko). Výroční zpráva ESLP za rok 2016 je k dispozici v anglickém jazyce na internetové stránce Z D E .

Statistika podle jednotlivých členských zemí je dostupná na internetové stránce Z D E .


Studie Evropské komise o vzdělávání zástupců právních profesí v evropském právu

Komise zveřejnila studii, která zkoumá zapojení jednotlivých právnických profesí do vzdělávacích kurzů evropského práva za rok 2015. Ze studie vyplývá, že mezi jednotlivými profesemi i mezi členskými státy panují značné rozdíly. Alespoň jednoho školení z evropského práva se v roce 2015 zúčastnilo v členských státech více než 124 000 osob (tj. zhruba stejně jako v předchozím roce). Z toho bylo 37 % notářů, 30 % státních zástupců, 28 % soudců, 9 % exekutorů a 5 % advokátů. Průměrná délka školení se v roce 2015 pohybovala v rozmezí několika hodin až dvou dnů. Cílem Komise je zvýšit proškolenosti všech právnických profesí z evropského práva do roku 2020 na 50 %. Studie je k dispozici v anglickém jazyce na internetové stránce Z D E

Návrh Evropské komise na zvýšení ochrany soukromí v elektronické komunikaci

Komise představila dne 10. ledna 2017 návrh nařízení, jehož cílem je posílení ochrany soukromí v elektronické komunikaci. Tento návrh je součástí Strategie pro Jednotný digitální trh. Návrh nařízení o soukromí a komunikaci by měl být přijat do května 2018, kdy vstoupí v platnost také obecné nařízení o ochraně údajů, které zavazuje evropské orgány dodržovat při zpracování osobních údajů nové standardy. Návrh nařízení o soukromí a komunikaci je k dispozici v českém jazyce na Z D E.

Evropské komise představila „Balíček služeb“

Dne 10. ledna 2017 představila Evropská komise balíček návrhů pro sektor služeb. Soubor iniciativ, obsažených v „Balíčku služeb“, zahrnuje pokyny k doporučení reformy nařízení o profesionálních službách, návrh testu proporcionality při přijímání nebo změnách legislativy, týkající se regulovaných profesí, návrh notifikační procedury v oblasti služeb a konečně návrh na zavedení evropského průkazu služeb (e-karty). Více informací lze nalézt v českém jazyce na Z D E.

Pokračující jednání o TTIP
Společná zpráva EU a USA o vývoji jednání o transatlantickém obchodním a investičním partnerství (TTIP) ze 17. ledna 2017 je dostupná v anglickém jazyce na internetové stránce Z D E. 

Nové předsednictvo Evropského parlamentu

Novým předsedou Evropského parlamentu (EP) byl 17. ledna 2017 ve Štrasburku zvolen Ital Antonio Tajani. Den po volbě předsedy EP se uskutečnila také volba jeho 14 místopředsedů. V ní uspěl český europoslanec Pavel Telička. 

Pavel Svoboda znovu potvrzen v čele výboru EP JURI

Pavel Svoboda byl 24. ledna 2017 znovu zvolen předsedou Výboru pro právní záležitosti Evropského parlamentu (JURI). 

Průzkum IBA pro advokátky

Mezinárodní advokátní komora (IBA) spouští celosvětový průzkum, jehož cílem je odhalit příčiny, proč ženy – advokátky odcházejí ve zvýšené míře z advokátních kanceláří nebo opouštějí advokátní profesi docela. Účelem ankety je zjistit překážky, kterým advokátky čelí a na základě výsledků připravit strategii pro jejich znovu zapojení do právních profesí. Průzkum je dostupný v anglickém jazyce na Z D E 

Den ohroženého advokáta

CCBE podpořila 24. lede 2017  jako Den ohroženého advokáta a věnovala jej  situaci advokátů v Číně. Akce je pořádána každoročně Nadací Dne ohroženého advokáta a Evropskými demokratickými advokáty (AED) za podpory dalších advokátních organizací. Každý rok je akce zaměřena na jinou zemi. Letos se pozornost soustředila na Čínu s ohledem na mimořádně tvrdé zásahy proti advokátům, které zde začaly v roce 2015. Více informací ke Dni ohrožených advokátů můžete nalézt na internetové stránce Z D E. 

Vystoupení CCBE před Vyšetřovacím výborem EP pro praní peněz, vyhýbání se daňovým povinnostem a daňové úniky

Dne 24. ledna 2017 byla CCBE pozvána k účasti na slyšení pořádanémVyšetřovacímvýborem EPpropraní peněz, vyhýbánísedaňovým povinnostema daňovéúniky(PANA).CCBE během slyšení zdůraznila svoji podporu boje proti praní peněz a vysvětlila, jak se advokátní stav aktivně zapojil do potírání existujících a potenciálních hrozeb. CCBE vysvětlila, jak se na advokáty vztahují závazky obsažené v unijní směrnici proti praní špinavých peněz a mezinárodní standardy stanovené Finančním akčním výborem (FATF). CCBE zdůraznila, že její členské advokátní komory neomlouvají a nikdy nebudou omlouvat jednání advokátů, kteří se vědomě zapojili do trestné činnosti svých klientů, ať už jde  o praní peněz, nebo jakoukoliv jinou trestnou činnost. Na závěr slyšení vyjádřila svoji podporu jasným, proveditelným a přiměřeným pravidlům v boji proti praní špinavých peněz a daňovým únikům.

Prohlášení CCBE k výboru PANA je k dispozici v anglickém jazyce na internetové stránce Z D E

Odpovědi CCBE na dotazy výboru PANA jsou k dispozici v anglickém jazyce na internetové stránce ZDE.

Rezoluce k sledovacím aktivitám

Konference mezinárodních a nevládních organizací Rady Evropy (INGO) přijala 27. ledna 2017 na svém plenárním zasedání ve Štrasburku převážnou většinou rezoluci: Doporučení k ‘Sledovacím aktivitám vůči advokátům: nutnost standardů ochrany klientova soukromí’. Rezoluce byla připravena ve spolupráci s CCBE a je v souladu s jejím Doporučením, týkajícím se sledování advokátů. CCBE je účastníkem konference INGO, orgánu zastupujícímu občanskou společnost v Radě Evropy a zasazujícímu se o posílení participativní demokracie. Rezoluce bude v dohledné době předložena orgánům Rady Evropy, včetně Výboru ministrů a také dalším mezinárodním a národním organizacím, stejně jako médiím. Rezoluce je dostupná v anglickém jazyce na internetové stránce Z D E .

Pokračující jednání o Úřadu evropského veřejného žalobce

Návrh na zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce (EPPO) byl 7. února 2017 , vzhledem k přetrvávajícím rozdílným stanoviskům jednotlivých delegací, předložen Evropské radě. Pokud se dle článku 86 SFEU nepodaří Evropské radě do čtyř měsíců dobrat konsenzu, může přinejmenším devět členských států uzavřít v této oblasti posílenou spolupráci. Původní návrh na zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce,unijního orgánu, který má mít pravomoc a zdroje nezbytné k vyšetřování, stíhání a podávání obžalob v případech podvodů a ostatních ilegálních aktivit, poškozujících finanční zájmy Unie, byl Evropskou komisí poprvé představen v červenci 2013. Tohle je duplicitní text u trestu 

CCBE zvolilo nové předsedy výborů

Na počátku roku 2017 získala Česká advokátní komora vrcholné zastoupení ve dvou výborech CCBE. Dne 17. února 2017 byl JUDr. Antonín Mokrý zvolen předsedou pracovní skupiny pro Brexit (Brexit Task Force) aJUDr. PhDr. Stanislav Balík předsedou výboru PECO (Výbor pro střední a východní Evropu). 

Délka řízení u Soudního dvora EU se zkracuje

Soudní dvůr EU zveřejnil 17. února 2017 statistiku za rok 2016, ze které vyplývá, že průměrná délka řízení před Soudním dvorem se zkracuje.Pokud jde o řízení o předběžné otázce, v roce 2016 činila tato průměrná délka 15 měsíců. To představuje nejkratší délku řízení zaznamenanou za posledních více než třicet let. Pokud jde o kasační opravné prostředky, průměrná délka řízení činila 12,9 měsíce. Celková délka řízení bez ohledu na oblast soudní agendy byla 14,7 měsíce.

Zkracuje se také délka řízení u Tribunálu EU, kde celkový průměr činil 18,7 měsíce (věci vyřízené rozsudkem či usnesením, bez ohledu na oblast soudní agendy). Vývoj soudní agendy za rok 2016 se vyznačoval nárůstem počtu věcí v oblasti duševního vlastnictví (+11%) a setrvale vysokým počtem věcí v oblasti státních podpor.

Další statistiky a grafy jsou dostupné v českém jazyce na Z D E. 

Stanovisko CCBE k návrhu nařízení Komise na vznik společného evropského azylového systému a na zrušení směrnice 2013/32/EU o společných řízeních pro přiznávání a odnímání statusu mezinárodní ochrany

Dne 23. února 2017 vydala CCBE stanovisko k návrhu nařízení Evropské komise na vznik společného evropského azylového systému a na zrušení směrnice 2013/32/EU o společných řízeních pro přiznávání a odnímání statusu mezinárodní ochrany. CCBE zastává názor, že ačkoli je návrh Komise, posilující některá práva žadatelů o azyl, krokem správným směrem, bude vyžadovat některé úpravy. 

CCBE vítá zavedení principu bezplatné právní pomoci pro žadatele o azyl, ale upozorňuje na problematické výjimky, kdy může být tato pomoc dle návrhu odepřena. Další připomínky CCBE se týkají zjednodušení a zkrácení procesu poskytnutí mezinárodní ochrany. CCBE navrhuje prodloužení lhůty na podání žádosti o azyl, jakož i prodloužení lhůty na podání odvolání proti rozhodnutí a dále navrhuje poskytnutí služeb překladatele při podání žádosti. Závěrem CCBE ve svém stanovisku varuje před navrhovaným automatickým odmítáním žadatelů o azyl, přicházejících z tzv. bezpečných třetích zemí, bez možnosti zvážit situaci každého jednoho žadatele. 

Celé stanovisko CCBE je k dispozici v anglickém jazyce na internetové stránce Z D E. 

Stanovisko CCBE ke zprávě IMCO/JURI k návrhu směrnice o některých aspektech smluv o poskytování digitálního obsahu

CCBE vydala dne 23. února 2017 stanovisko ke zprávě Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele (IMCO) a Výboru pro právní záležitosti (JURI) k návrhu směrnice o některých aspektech smluv o poskytování digitálního obsahu. CCBE upozorňuje ve svém stanovisku zejména na nutnost posílení ochrany osobních údajů spotřebitele při používání digitálních služeb.

Celé stanovisko CCBE je k dispozici v anglickém jazyce na internetové stránce Z D E.

Stanovisko CCBE ke zprávě Komise o spuštění veřejné konzultace, týkající se odrazujících mechanismů pro daňové poradce a zprostředkovatele od případného agresivního daňového plánování. 

Dne 23. února 2017 vydala CCBE stanovisko ke zprávě Evropské komise o spuštění veřejné konzultace, týkající se odrazujících mechanismů pro daňové poradce a zprostředkovatele od případného agresivního daňového plánování. CCBE v obsáhlém dokumentu upozorňuje na směšování a zaměňování pojmů daňových úniků a optimalizace daně a jejich velmi odlišných konceptů, přičemž vysvětlila, že v případě optimalizace daně jde  o legální činnost, zatímco v případě daňových úniků nikoliv.

Dle CCBE veřejná konzultace ukázala, že EK není v pozici, kdy by mohla definovat, která schémata daňového plánování jsou agresivní a která ne, jelikož by to rozhodovala na základě subjektivního postoje neslučitelného s čl. 49 Listiny základních práv EU.

Celé stanovisko CCBE je k dispozici v anglickém jazyce na internetové stránce Z D E.

Judikatura

Rozhodnutí ESLP ve věci Eylem Kaya proti Turecku (č. 26623/07): systematické sledování korespondence vězeňkyně s jejím právním zástupem bez odpovídající ochrany proti zneužití

Senát ESLP rozhodl dne 13. prosince 2016 ve věci Eylem Kayaproti Turecku(26623/07), týkající se provedené kontroly stěžovatelčiny korespondence z vězení adresované jejímu právnímu zástupci.  Podle názoru ESLP systematické prověřování korespondence vězňů s jejich právními zástupci tak, jak je zakotveno ve vnitrostátním právu, neposkytovalo odpovídající záruky k zajištění důvěrnosti obsahu korespondence´.V tomto konkrétním případě ho shledal jako porušení čl. 8 Úmluvy (právo na respektování soukromého a rodinného života).

Další informace jsou dostupné v anglickém jazyce na internetové stránce Z D E.

Rozhodnutí ESLP ve věci Lindstrand Partners Advokatbyrǻproti Švédsku (č. 18700/09); Domovní prohlídka advokátní kanceláře, provedená daňovým úřadem během auditu nařízeného u dvou jiných společností

Senát ESLP rozhodl dne 20. prosince 2016 ve věci Lindstrand Partners Advokatbyrǻproti Švédsku (č. 18700/09), týkajícíse domovní prohlídky v prostorách advokátní kanceláře a zabavení datových nosičů,provedené daňovým úřadem během auditu nařízeného u dvou jiných společností.

ESLP uvedl, že dotčené nařízení mělo oporu ve vnitrostátním právu a nebylo omezeno pouze na prostory firmy, která procházela auditem. Domovní prohlídka byla provedena za přítomnosti právního zástupce stěžovatele, který mohl oponovat zabavení dokumentů, obsahujících důvěrné informace. ESLP konstatoval, že domovní prohlídka nepřekročila rozumný rámec a zbytečně stěžovatele nepoškodila.  ESLP proto rozhodl, že nedošlo k porušení článku 8 Úmluvy (právo na respektování soukromého a rodinného života). Další informace jsou dostupné v anglickém jazyce na internetové stránce Z D E. 

Correia de Matosproti Portugalsku (č. 56402/12); Trestní řízení vedené proti stěžovateli - advokátovi za slovní napadení soudce v řízení, ve kterém mu nebylo dovoleno hájit se osobně.

Dne 28. února 2008 během jednání, konaného v rámci občanskoprávního soudního řízení, ve kterém stěžovatel zastupoval svého klienta, kritizoval rozhodnutí učiněná soudcem. Soudce podal na stěžovatele stížnost u státního zástupce s tvrzením, že jím byl slovně napaden. Dne 7. září 2010 okresní soud rozhodl o zahájení vyšetřování, avšak nepovolil stěžovateli, aby se řízení účastnil bez přítomnosti svého právního zástupce. Dne 5. prosince 2012 stěžovatel podal proti rozhodnutí vyšetřovacího soudce ústavní stížnost. Rozhodnutím z 29. ledna 2013 Ústavní soud prohlásil jeho stížnost za nepřijatelnou. Rozsudkem z 12. prosince 2013 trestní soud v Baixo-Vouga stěžovatele odsoudil za slovní napadení soudce. Odvolání stěžovatele bylo odmítnuto, neboť nebylo podepsáno právním zástupcem, který by ho zastupoval.

Před ESLP stěžovatel namítal, že v jeho případě došlo k porušení článku 6 odst. 3 c) Úmluvy, neboť mu nebylo umožněno, aby se v trestním řízení sám hájil. Stížnost byla komunikována portugalské vládě dne 18. září 2014. Sedmičlenný senát, kterému byla věc přidělena, ji předal k projednání velkému senátu. Případ byl veřejně projednán před Velkým senátem ESLP dne 8. února 2017 a portugalský advokát, pan Correia de Matos, byl osobně přítomen a vedl svou obhajobu. ESLP by měl rozhodnout ve věci přibližně do šesti měsíců od veřejného slyšení před Velkým senátem ESLP.

Videozáznam z veřejného slyšení před ESLP je k dispozici v anglickém jazyce na internetové stránce ESLP Z D E

Odbor mezinárodních vztahů ČAK